Здравни заведения и организации

Здравни заведения и организации

 Многопрофилна болница за активно лечение

„Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД – Момчилград

 

Здравното заведение е създадено през 1952г. Заема важно място в системата на здравеопазването в област Кърджали. Пряко обслужва населението на общините Момчилград и Кирково. Лечебното заведение е ситуирано в самостоятелен парцел в североизточната част на Момчилград и се състои от масивна сграда на три етажа и две самостоятелни едноетажни постройки. Намира се на ул. „Стефан Караджа" №1, телефони за връзка 03631/ 81 18, факс 81 18

В лечебното заведение работят 21 лекари, 34 медицински сестри, акушерки, лаборанти, 19 души обслужващ персонал .

 

 

 

Управител - д-р Младен Къров

тел.: 0889525415

Главна мед.сестра - Белгин Садък

тел.: 0888208677

 

 

 

 

Структурата е изградена в съответствие с конкретните нужди на обслужваното население и включва 2 функционално обособени блока:

І. Консултативно – диагностичен блок

1. Консултативни кабинети по:

Вътрешни болести

Детски болести

Нервни болести

Акушерство и гинекология

2. Образна диагностика – отделение без легла

3. Клинична лаборатория

4. Манипулационна

5. Дежурен кабинет

ІІ. Стационарен блок – 70 легла както следва:

  • Вътрешно отделение – 25 легласъс следните сектори:
  • кардиология – 16 легла
  • пневмология и фтизиатрия – 6 легла
  • вътрешни болести – 3 легла
   • Детско отделение – 10 легла
   • Нервно отделение – 15 легла
  • Акушеро – гинекологично отделение – 10 легла
  • родилно – 2 легла
  • патологична бременност – 4 легла
  • гинекология – 2 легла
  • неонатология – 2 легла
  • Анестезиологично отделение без легла
  • Отделение за долекуване и продължително лечение – 10 легла

ІІІ. Административно - стопански блок:

   • Стерилизационна
   • Автотранспорт
   • Администрация

В Дежурен кабинет се оказва   медицинска  помощ на здравноосигурени   и неосигурени лица между 20.00 часа  вечерта и 08.00 часа сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни , считано от 01.11.2014 г.

В здравното заведение има разкрита платена манипулационна за нуждите на населението, която работи 24 часа тел.: 0893461605


Клинична лаборатория

Намира се на втория етаж на лечебното заведение. Лабораторията разполага със съвременни автоматични анализатори с голям капацитет - хематологични, биохимични, йон-селективни, кръвно-газов анализатор, коагулометър и глюкоанализатор, хормонален - имунологичен анализатор, апарат за гликиран хемоглобин и микроалбуминурия..

Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ и насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти.

Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациента срещу заплащане.

Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен ка-чествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.

ДЕЙНОСТ

Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от:

Хематологични изследвания - пълна кръвна картина /с 18 показателя/, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ.

Биохимични изследвания - кръвна захар и кръвно-захарен профил, урея, креатинин /серум/, креатинин /урина/, пикочна киселина, общ белтък, албумин, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, билирубин-общ, билирубин-директен, АсАТ, АлАТ, алкална фосфатаза, алфа амилаза /серум/, алфа амилаза /урина/, ГГТП, липаза, ЛДХ, КФК, КК-МВ, тропонин /количество/, тропонин /качество/, CRP.

Електролити - натрий, калий, калций, неорганичен фосфор, хлориди.

Хемостаза - протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, време на кървене и съсирване.

Уринни показатели - албумин, захар, кръв, кетотела, билирубин, уробилиноген, седимент.

Кръвно-газов анализ.

Изследвания на пунктати и конкременти.

Хормонална диагностика - TSH.

 

Началник лаборатория – д-р Басам АлАшкар

Лаборанти – Гергана Лалова, Филдан Салим, Пенка Димитрова

Тел.: 0889910641

Отделение за образна диагностика

 

Отделението се намира на втория етаж на здравното заведение. Извършват се всички видове рентгеноскопични, рентгенографични изследвания и контрастни рентгенови изследвания - венозна урография, цитографии, фистулографии, КАТ. Извършват се и контрастни изследвания на жлъчен мехур и жлъчни пътища, изследвания на стомашно-чревния тракт, на яйчници и матка, ехографии на коремни органи.

Отделението разполага със следната апаратура:

рентгенов апарат,

скенер,

доплер,

ехокардиограф,

абдоминалин ехограф.

 

Началник отделение – д-р Крум Яков

Тел.: 0889910643

Лаборанти – Митко Илиев, Милка Кючукова

 

Физиотерапевтичен кабинет

Намира се на първия етаж, работи по договр с НЗОК, обслужва лежащо болни от стационара и болни насочени с направление от ОПЛ и специалисти.

Разполага с високо и нискочестотна апаратура, апарати за ултразвукова и магнитотерапия, бипулсатор, интервак, апарат за йонофореза и др.

Провежда лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат – навяхвания, натъртвания, състояния след фрактура на костите, сколиоза, коксартроза ревматоиден артрит, на състояния след мозъчен инсулт, диабетна полиневропатия, коренчева симптоматика, на заболявания на дихателната система – ринити, синуити и др., на сърдечно-съдовата система, на гинекологични заболявания и женски стерилитет, на трудно зарастващи рани.

Лекар физиотерапевт  – д-р Румяна Ангелова

Вътрешно отделение

Отделението е с разкрити 25 легла, разпределени в следните сектори:

Кардиологичен сектор,

Пулмологичен сектор

Вътрешни болести

Легла за долекуване и продължително лечение

Отделението разполага със съвременен велоергометър и ехокардиограф:

Разположено е на втория етаж на здравното заведение. Провежда се диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, на болести на дихателната система и бъбречни заболявания.

 

Началник отделение – д-р Асен Табаков

Ординатор кардиолог – д-р Дора Матеева

Ординатор пулмолог – д-р Дона Юнакова

Ординатор – д-р Джан Мачан

Старша медицинска сестра Хатидже Сали

тел: 0885020883

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушеро - гинекологично отделение

 

Намира се на третия етаж. Отделението е с разкрити 10 легла, разпределени в следните сектори:

Родилен сектор,

Патологична бременност,

Гинекологичен сектор

Неонатология.

В отделението се извършват раждания по естествен и оперативен път, лекуват се заболявания, свързани с бременността, извършва се мониторинг на рискови бременности и оперативни интервенции при миома на матката, извънматочна бременност, тумори на яйчниците и др.

 

Началник отделение – д-р Йордан Йорданов

Ординатори – д-р Даня Петкова и

Ординатор – д-р Младен Къров

Старша акушерка – Диана Сали

Тел.: 0885020695

 

 

 

Детско отделение

 

Намира се на първия етаж. Отделението разполага с 10 легла.

В отделението се приемат за лечение деца от 0 до 18 годишна възраст с инфекции на горните дихателни пътища и белите дробове, остро настъпили състояния, налагащи лекарско наблюдение и интензивни грижи, кислородолечение, аспирация, инхалаторно лечение. .

Отделението разполага със стая за Интензивно наблюдение и лечение, оборудвана с апаратура за мониториране на основните жизнени показатели.

Лечението на децата, приети по клинична пътека в отделението е безплатно.

Началник отделение – д-р Нериман Караджа

Ординатори – д-р Тюркер Шевкедов,

Ординатор – д-р Васка Якова

Старша медицинска сестра – Хюлия Мехмед

Тел.: 0885021116

Неврологично отделение с интензивен сектор

 

Намира се на третия етаж, отделението разполага с 15 легла

Извършва следните дейности:

- Диагностика и лечение на заболявания на периферната и централна нервна система;;

- Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и др.

Отделението е оборудвано със съвременна диагностична апаратура, с което се гарантират сигурност и достоверност на поставената диагноза.

Специалистите от отделението осъществяват консултативна дейност за лежащо болни. Прием в рамките на цялото денонощие.  Неврологично отделение разполага с:

- Кабинет по Доплерова сонография;

- Кабинет по електромиография;

- Кабинет по електроенцефалография

 

Началник отделение – д-р Мария Стойчева

Ординатор – д-р Пенка Чакърова

Ординатор – д-р Самир Хишмех

Старша медицинска сестра – Милка Чакърова

Тел.: 0885084419

Сектор по анестезиология и интензивно лечение - САИЛ

Основната цел е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно наблюдение. САИЛ гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ на болните от всички отделения на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев” - Момчилград

Началник САИЛ – д-р Симеон Цончев
Ординатор – д-р Иван Василев
Ординатор – д-р Владимир Стамболов

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019