Достъп до обществена информация

Община Момчилград приема заявления за предоставяне на достъп до обществена информация в Информационния център в сградата на общината ул."26-ти декември" №12, 6800 гр. Момчилград. Работно време: 8.00-12.00 , 13.00-17.00 часа всеки работен ден.

Заявления по Закона за достъп до обществена информация може да подавате и в пощенската кутия до входа на администрацията, на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., да ги изпратите на хартиен носител по поща, да отправите запитвания на тел.: 03631/ 6051 и 03631/ 7841, 0361/58953, факс: 03631/ 7849.

 

За достъпа до обществена информация отговаря комисия, назначена със заповед на кмета на община Момчилград.

 

Правила за достъп до обществена информация

І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ.

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

1. Видовете обществена информация са:

 

1.1. ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” –  чл. 10 от ЗДОИ.

 

1.2. СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”– чл. 11 от ЗДОИ.

 

2. Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация

Те са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: „Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон”.

Разпоредбите на ЗДОИ относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

ІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Място на подаване на заявлението

Гражданин или юридическо лице, ако желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде писмено заявление /Приложение № 1/ в ЦИУГ /Център за информация и услуги на гражданите/ на Общинска администрация Момчилград.

2. Начини за подаване на заявленията

2.1. Писмено

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път. Гражданинът или юридическото лице може да използват електронна поща, като в заявлението за достъп се посочват и електронен адрес за кореспонденция.

 

2.2. Устно

Желанието за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служител от отдел „Канцелария”, като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес.

2.3. По електронен път

Осъществява се чрез електронната поща на общината.

Независимо от начина на постъпване на заявлението – чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в Деловодството или устно запитване, то се входира в деловодната система и се вписва с пореден номер в Регистъра за достъп до обществена информация, воден в отдел „Канцелария”.

Предвид изискването на чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация независимо от начина, по който е подадено заявлението, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

ІІІ. СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА. РЕШЕНИЕ

Незабавно след получаването им от служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, исканията за достъп до такава се предават за резолюция от Кмета на общината до Секретаря на общината, който свиква заседание на комисията, определена със Заповед на Кмета, която разглежда заявленията.

Срок за отговор

1.1. Максимален срок

Максималния срок за отговор е 14 дни от датата на регистриране.

 

1.2. Срокове при особени случаи

ЗДОИ урежда случай, в които произнасянето по заявление за достъп до обществена информация може да стане и в срок,  по-голям от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези:

1.2.1. В случай съгласно чл. 29, ал. 1, когато не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, съгласно чл.29, ал.2 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане.

1.2.2. В случай съгласно чл. 30, ал. 1 – Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

1.2.3. В случай съгласно чл. 31, ал. 1 - Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

В случаите по чл. 31, ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

В решението си по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

При не получаване на съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Момчилград, но има данни за местонахождението, й в 14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Момчилград и няма данни за местонахождението й, в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

2. Решение за предоставяне на информация

Решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация,  съдържа задължителните реквизити по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ, а именно:

  • степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
  • срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
  • мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  • формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  • разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

Това решение се връчва на заявителя срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

Независимо дали става дума за предоставяне на достъп или за отказ решението съдържа мотиви, на чиято основа е издадено.

Ако с решението е позволен достъп до исканата обществена информация, срокът по чл. 34, ал. 1, т. 2 /осигуряване на достъп до информация/ не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

 

ІV. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

  1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2;
  2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;
  3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

В горепосочените случаи, се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

V. ЦЕНИ ЗА ПОЛУЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът за запознаване със съдържанието на исканата информация е безплатен.

Ако заявителят желае копие от нея, може да го получи на съответен носител – хартиен или технически, след заплащане на цена, съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.).

Ако заинтересованото лице не се яви в срока, определен за достъп или ако не заплати определените разходи, това се счита за отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде след изтичане на 6-месечен срок.

За предоставения достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служителят, отговарящ за воденето на регистъра на заявленията за достъп до обществена информация /чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ/.

За неупоменатите в настоящите правила случаи се прилагат разпоредбите на ЗДОИ и АПК.

 

Заявление за достъп до обществена информация

docЗаявление за достъп до обществена информация 47 KB

{slide=

 Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков

 Закон за достъп до обществена информация

docЗаконза достъп до обществена информация 131.5 KB

Публични регистри

}

 

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019