Телефонен указател

Телефонен указател

на общинска администрация Момчилград, кметове на кметства и кметски наместници и по-важни номера на територията на общината към 01.07.2015 г.

 

Спешни повиквания 112 (единен европейски номер за спешна медицинска помощ, полиция, пожарна)

Дежурни по Общ. Съвет за сигурност в Община Момчилград – 0884356527 (03631/65-27);03631/78-65; факс 0886337019 (03631/70-19)

Горещ телефон в Община Момчилград – 0884356527 (03631/65-27); факс 0886337019 (03631/70-19)

Детска педагогическа стая – 0887327058 (03631/88-62)

Районно управление „Полиция” Момчилград - 03631/61-11 и 03631/61-12

Районен полицейски инспектор Изток – 0887313486 (03631/88-49);

Районен полицейски инспектор Запад – 0887314004 (03631/88-57);

Районен полицейски инспектор Север – 0889398801;

Районен полицейски инспектор в с. Звездел – 0884352260 (03638/22-60)

Районен полицейски инспектор в с. Нановица – 0889362221 (03639/22-21);

Военен отдел общ. Момчилград – 0887345056 (03631/88-41);

РСПБЗН, гр. Момчилград – 0886991190;

Ст.специалист „Гражданска защита” Милко Димитров в Община Момчилград – 0889484722, 0887304971 и 03631/88-63 ( при бедствия);

ЕVN - 070010007 (аварии на електропроводимата мрежа); 0882834024 - (аварии) – КЕЦ, гр. Момчилград;

ВиК - 03631/63-77 и 03631/60-15, Началник на ВиК – Момчилград – 0885557580 (аварии);

Факс на Общинска администрация Момчилград – 03631/78-49;

Тел./Факс на Общински съвет Момчилград – 03631/78-56;

Структурни звена и длъжности

Име, презиме и фамилия

Телефонен номер

 

Общински съвет

   

1

Председател на ОбС

Юмер Лютви Юсеин

03631/78-56

2

Секретар,   (МКБППМН) – технически сътрудник

Айсер   Юмер Осман

0885318562

Тел./факс 03631/78-56

       

1

Кмет, община

инж. Сунай Хасан Халил

03631/78-41

2

Заместник кмет, община

инж. Мехмед Фахри Мехмед

03631/78-53

3

Заместник кмет, община

Ерол Осман Мехмед

03631/78-43

4

Заместник кмет, община

инж. Севдалин Младенов Огнянов

03631/78-66

5

Секретар на община

инж.   Джейлан Феим Сюлейман

03631/78-51

6

Финансов   контрольор

вакантна

вакантна

7

Главен   архитект

арх.   Емилия Димитрова Пенева

03631/78-61

 

Звено „Вътрешен одит”

   

8

Ръководител звено/Вътрешен одит

Людмил Димитров Александров

03631/78-63

9

Старши вътрешен одитор

Нарин Мехмет Юмер

03631/78-63

 

Кметове на кметства

   

10

Кмет, кметство/с. Ауста

Неджиб Гюлюстан Халил

03638/22-81; 0885392281

11

Кмет, кметство/с. Багрянка

Тунай Хасан Сали

03631/89-44;   0884317071

12

Кмет, кметство/с. Балабаново

Владимир Николов Въгларов

 

13

Кмет, кметство/с.Биволяне

Зехни Мехмедали Сюлейман

03631/88-04;   0888379904

14

Кмет, кметство/с. Врело

Мюмюн Юмер Мюмюн

03631/88-02;   0889398802

15

Кмет, кметство/с. Върхари

Баки Фахри Зейнал

03631/88-52;   0884323240

16

Кмет,   кметство/с.Горско дюлево

Сезгин Халил Ахмед

03631/88-03;   0888368803

17

Кмет, кметство/с. Груево

Ахмед Сеидахмед Ибрахим

03631/88-05;   0889388805

18

Кмет, кметство/с.Гургулица

Бедри Шуаиб Халибрям

03631/88-06;   0889398806

19

Кмет, кметство/с.Девинци

Шенол   Мюмюн Осман

03631/88-07;   0886368807

20

Кмет, кметство/с. Джелепско

Хасан Ибрахим Ибрахим

03631/88-08;   0888378808

21

Кмет, кметство/с. Загорско

Екрем Шюкри Ахмед

03631/88-09;   0886398809

22

Кмет, кметство/с. Звездел

Мехмед Бекир Салиф

03631/88-10;   0888389910

23

Кмет, кметство/с. Каменец

Ахмед Мехмед Юсуф

 

24

Кмет, кметство/с. Карамфил

Мехмед Акиф Мехмед

03631/88-11;   0888332811

25

Кмет, кметство/с. Конче

Сабахаттин Байрам Кадир

03631/88-12;   0886398812

26

Кмет, кметство/с. Кос

Хасан Юсеин Фейзулла

 

27

Кмет, кметство/с. Кременец

Красимир Красимиров Сербезов

 

28

Кмет, кметство/с. Лале

Касим Мисал Байрам

03631/88-13;   0889389913

29

Кмет, кметство/с. Нановица

Мустафа Осман Мустафа

03631/88-14;   0889398814

30

Кмет, кметство/с. Неофит Бозвелиево

Исмет Юсуфов Ахмедов

03631/88-15;0887368815

31

Кмет, кметство/с. Пазарци

Ерол Хюсеин Халил

03631/88-16; 0889348816

32

Кмет, кметство/с. Пиявец

Ердинч Шюкри Али

03631/88-17;   0889398817

33

Кмет, кметство/с. Плешинци

Зинеб Осман Мехмед

 

34

Кмет, кметство/с. Постник

Сезгин Мустафа Али

03631/88-18;   0887378818

35

Кмет,   кметство/с. Прогрес

Сабри Мюмюн Юсеин

03631/88-41;   0884325066

36

Кмет, кметство/с. Птичар

Нуриттин Исмаил Исмаил

03631/40-02

37

Кмет, кметство/с. Равен

Рахиме Исмаил Раиф

03631/88-20;   0888347720

38

Кмет, кметство/с. Ралица

Фаик Юсеин Хасан

 

39

Кмет, кметство/с.Садовица

Мехмед Юсеин Исмаил

03631/88-21;   0887398821

40

Кмет, кметство/с. Свобода

Байрам Реджеб Сюлейман

 

41

Кмет, кметство/с. Седефче

Мехмед Селим Хаджъселим

03631/88-22;   0889396622

42

Кмет, кметство/с. Седлари

Йозджан Сали Хюсеин

03631/88-54;   0884327575

43

Кмет, кметство/с. Синделци

Шерифе Акиф Ариф

03631/88-23; 0888379923

44

Кмет, кметство/с. Соколино

Айхан Исмаил Осман

03631/88-24;   0889398824

45

Кмет, кметство/с. Татул

Адифе Илхан Мустафа

 

46

Кмет, кметство/с. Чайка

Фикрет Расим Али

03631/88-25;   0889398825

47

Кмет, кметство/с. Чобанка

Зейнал Юсеин Али

 

48

Кмет, кметство/с. Чуково

Сезгин Осман Юсеин

03631/88-26;   0889348826

 

Обща администрация

   
 

Отдел „Финансово-стопански дейности”

   

49

Началник отдел (Гл. счетоводител)

Мерал Ахмед Мехмед

03631/78-46

50

Главен   експерт/Бюджет и ТРЗ

Елена Славова Вълчева

03631/78-62

03631/82-31

51

Мл. експерт/Бюджет

Ширин Йълмаз Хабиб

03631/78-62

03631/82-31

52

Старши счетоводител

Нериман Аптула Муса

03631/78-48

53

Старши счетоводител

Айлин Сюлейман Садула

03631/78-48

54

Старши счетоводител

Иванка Колева Чакърова

03631/78-48

55

Старши   специалист/ТРЗ, Касиер - счетоводител

Гюлюмсер Мюмюн Хасан

03631/78-57

56

Главен специалист/Общинска   собственост

Мария Здравкова Календжиева

03631/78-45

57

Специалист/Общинска собственост

Зехра   Назим Али

03631/78-45

58

Мл. експерт/Управление и стопанисване на транспортните   средства и рекламна дейност

Мехмет Неджат Мехмет

03631/78-60

59

Изпълнител/Домакин, склад

Фердин Емин Махмуд

 
       
 

Отдел „Канцелария и протокол”

   

60

Началник   отдел

Ерсин   Метин Юмер

03631/78-68

61

Гл. експерт/Инф. обслужване и технологии

Касим   Али Емин

 

62

Главен   експерт/Архив

инж.Вилдан Осман Ахмед

 

63

Главен   специалист/Човешки ресурси

Гюлтен Мюмюн Юмер

03631/78 41,

03631/78 49 -факс

64

Старши   експерт/Връзки с обществеността и Протокол

инж. Исмаил Ибрахим Къосеюмер

03631/78-64

65

Старши eксп./Класиф.   информация и деловодство

Айлин Енвер Мустафа

03631/78-68

66

Старши спец./Информация, жалби и приемна на кмета

Ерол Вейсал Хадживейсал

03631/78-64

67

Технически сътрудник

Сезер   Айханов Садулов

 
       
 

Специализирана администрация

   
 

Отдел „ГРАО”

   

68

Началник   отдел

инж. Бахатдин Юсуфов Ахмедов

03631/78-70

69

Старши   експерт/ГРАО

Мюжгян   Коркуд Юсеин

03631/78-69

70

Старши   специалист/ГРАО

Лидия   Петрова Стоицева

03631/78-69

71

Старши   специалист/ГРАО

Майсер   Акиф Алиджан

03631/78-69

72

Старши   специалист/ГРАО

Вера   Янкова Стоянова

03631/78-69

73

Старши   специалист/Гражданска защита и ОМП

Милко Райчев Димитров

0887304971 и   03631/88-63

       
 

Отдел „Селско и горско стопанство, екология и   чистота”

   

74

Началник отдел

вакантно

 

75

Гл.   експерт/ Селско и горско стопанство

Дорка Иванова Атанасова

03631/78-55

76

Младши експерт/Селско и горско стопанство

Йълдъз Ахмед Топчу

03631/78-55

77

Младши експерт/Селско и горско стопанство

Октай Фети Хасан

03631/78-55

78

Старши специалист/Селско и горско стопанство

Хюсеин Мюмюн Сали

03631/78-55

79

Специалист/Селско и горско стопанство

Бирджан Бекир Ахмед

03631/78-55

80

Младши експерт/Екология и чистота

Боряна Кирилова Шерифова

03631/88-53 0887322809

81

Специалист/Административни актове и наказателни   постановления

Даниела Манолова Николова

 
       
 

Отдел „Местни данъци и такси”

   

82

Началник отдел

Гюлер   Зекерие Солак

03631/88-46

83

Младши   експерт/Местни данъци и такси

Илияз Йълмаз Сюлейман

03631/78-68

84

Инспектор/Местни данъци и такси

Гьокчен Идрис Ферхат

03631/88-45

85

Инспектор/Местни данъци и такси

Месут   Шукри Юсеин

03631/88-45

86

Старши специалист/Местни данъци и   такси

Китка   Енисеева Асенова

03631/88-45

87

Специалист/Събирач на местни   такси

Лютви   Алиосман Юсеин

03631/78-60

88

Техн. сътрудник/Събирач на данъци   и такси

Налян   Али Хасан

03631/88-05

89

Техн. сътрудник/Събирач на данъци   и такси

Гюлает   Сейдали Исмаил

03631/88-20

90

Техн. сътрудник/Събирач на данъци   и такси

Ембие   Нуритин Сюлейман

03631/88-14

91

Ст. специалист/Архив местни   данъци и такси

вакантно

03631/88-45

       
 

Отдел   „Хуманитарни дейности”

   

92

Началник   отдел

Мюзейда Шюкри Пашалъ

03631/61-35

93

Старши експерт/Социални дейности и здравеопазване

Хасан Хюсеин Мехмед

0889398819,   03631/88-19

94

Старши експерт/Туризъм, търговия и културни дейности

вакантно

03631/78-60

95

Младши   експерт/Образование

Рукие Джевдет Аптула

03631/61-35

96

Старши   счетоводител

Айтен Мустафа Мехмед

03631/88-47

97

Старши   специалист/Икономист - счетоводител

Мюлкибар Ахмед Вели

03631/88-47

98

Специалист/Спорт и младежки дейности

Исмет Ахмед Ахмед

03631/61-35

99

Секретар,   (МКБППМН)

Айсер   Юмер Осман

03631/78-56

100

Изпълнител/Шофьор, лек автомобил до 9 места

Кадри   Мустафа Мехмед

 
       
 

Дирекция/Устройство на   територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти

   

101

Директор   Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски   програми и проекти

инж.Алие Ибрахим Ибрахим

03631/78-44

 

Отдел   „Устройство на територията, кадастър и регулация”

   

102

Началник   отдел

инж.Шериф Сали Салиф

03631/78-44

103

Главен   експерт/Обществени поръчки

Метин Халил Моллахасан

03631/78-47

104

Младши експерт/Строителен контрол и инвестиционни   дейности

инж.Адвие Али Юмер

03631/78-61

105

Младши   експерт/Архитектура и устройство на територията

арх. Мехмед Метин Мюмюн

03631/78-67

106

Старши спец./Устройство на територията, кадастър и   регулация

Али Хасан Али

03631/78-71

107

Старши спец./Устройство на територията, кадастър и   регулация

Тунджар Тасим Моллахасан

03631/78-71

108

Старши специалист/Устройство на територията и   техническо обслужване

Алиосман Мюмюн Алиосман

03631/78-52

109

Специалист/Строителен контрол и Инвестиционна дейност

Сезгин Сабри Мустафа

03631/78-52

110

Специалист/Строителен   контрол

Билхан Фуат Ахмед

03631/78-52

03631/78-71

111

Специалист/Електрически   системи

Джевдет Юмер Бекир

 

112

Изпълнител/Техник,   електрически системи

Авни Ибрям Салиф

 

113

Изпълнител/Техник,   електрически системи

Ахмед Юсеин Юмер

 
       
 

Отдел   „Европейски програми и проекти”

   

114

Началник   отдел

Небахат Феим Юсеин

03631/78-67

115

Гл.н експерт/ Европейски програми и проекти

Ваня Найденова Петрова

03631/78-59

116

Старши експерт/Европейски програми и проекти

инж. Халил Сали Халил

03631/78-67

117

Младши експерт/Европейски програми и проекти

Найме   Мустафа Мустафа

03631/78-67

118

Младши експерт/Европейски програми и проекти

Севгюл Бейсим Дурхан

03631/78-59

119

Младши експерт/Европейски програми и проекти

Айше Орхан Зеки

03631/78-67

120

Младши експерт/Европейски програми и проекти

вакантно

03631/78-67

       
 

ДРУГИ

   
 

Помещение на проекта за „Водния цикъл”

инж. Севдалин Младенов Огнянов   Небахат Феим Юсеин

03631/78-54

 

Дежурни   по Общ. Съвет за сигурност в Община Момчилград

Мюмюн Исмет Сюлейман;

Георги Димитров Георгиев;

Шюкри Индже Мехмед;

Мехмедали Иляз Рамадан;

Халим   Бехчет Исмаил

0884356527;

03631/65-27;

03631/78-65,

факс 0886337019   (03631/70-19)

 

Помещение на проекта за „Обществената   трапезария”

Румяна Александрова Хаджиева

Незиха Мустафа Бекир

03631/88-19;   0887378818

 

Детска педагогическа стая

Ангел   Филипов

0887327058,   03631/88-62

 

Център за обществена подкрепа -   Момчилград

Хафизе Дурмуш

0887302241

 

Дневен център за деца с   увреждания

Ваня Найденова   Петрова

0887366171,   03631/61-71

 

Домашен социален патронаж

Румяна Александрова Хаджиева;

Незиха Мустафа Бекир

0889398819,   03631/88-19

 

Център за настаняване от семеен тип

Фатме Ахмед Садула

0888044510

 

Юрист

Динчер Фикрет Хабиб

03631/78-47

       
 

Дейност чистота

   
 

Главен   специалист – сметоизвозване и сметопочистване

Тунджай Нуредин Алиш

03631/88-53 0887322809

 

Старши   специалист

Зейнеб Шукри Али

03631/88-53 0887322809

 

Старши   експерт

Шенгюл Хасансабри Местан

03631/88-53 0887322809

 

Специалист, Държавна администрация

Венцислав Красимиров Аладжов

03631/88-53 0887322809

 

Екскурзовод/ с.Татул

Гюнер Фикри Идриз

0888528467

 

Охранител/ с.Татул

Фами Салиф Салим

0988969416

       
 

Учебни и детски заведения

   
 

Директор ЦДГ „Щастливо Детство”,   гр. Момчилград

Виолета   Иванова Джарова

03631/62-73

 

Директор ЦДГ „Здравец”, гр.   Момчилград

Гюлхан Ахмед Юмер

06331/64-54

 

Директор ЦДГ „Зорница”, гр.   Момчилград

Айсел Шабан Емин

06331/63-09

 

Директор ЦДГ „Слънце“, с. Груево

Кериме Юсеин Вели

03637/264

 

Директор ЦДГ „Пролет“, с.   Нановица

Небахат   Фаик Мехмедали

03639/335

 

Директор ЦДГ „Букет“, с. Равен

Шенай Осман   Мюмюн

03636/219

 

Директор ЦДГ „Щастливо детство“,   с.Звездел

Севинч   Мехмед Мустафа

 
 

Директор ОДК

Детелина   Христова Рътова

06331/21-98

 

СОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр.   Момчилград - директор

Мюмюн Емин Юсуф

03631/21-19

 

ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград - директор

Неджат Мехмед Мехмед

06331/20-17

 

ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград – ПОМ. ДИРЕКТОР

Марияна Бибиновска

Севгюл Вели

03631/23-82

 

СОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр.   Момчилград – ПОМ. ДИРЕКТОР

Нермин Юмерова

Анастасия Терзиева

03631/22-54

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров”, Груево

Даниела Колева

03637/22-70

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров”, Звездел

Андрей Иванов

03638/23-80

 

ОУ „Васил Левски”, с Равен

Гюлюзар   Исмаил

03636/22-19

 

ОУ „св. св. Кирил и Методий”, Нановица

Сейдали Али Халибрям

03639/335

 

ПГ по МЛП „Васил Левски“, гр.   Момчилград

Радка Арнаудова

03631/22-37

 

ПГ по ТХВП „св. Св. Кирил и   Методий“, гр. Момчилград

Миглена Петрова

03631/21-15

 

СОДУ гр. Момчилград

Ахмед Бозов

03631/60-55

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019