Обява за публичен търг

                                                                 

О  Б  Я  В  А

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд  на община Момчилград, във връзка с чл.3,ал.1,т.2 и ал.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД-19-612 от 09.10.2015г. на кмета на общината.

О  Б   Я   В   Я   В   А

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи – общинска собственост в землище с.Птичар.

№ по ред

Поземлен

Имот №

АЧОС

НТП

Категория

Площ

 дка

Начална

тръжна цена /лв/

1.

001007

2178/15.06.2015г.

нива

четвърта

4.942

94.00

Срок за отдаване- 10/десет/години.

Специфични изисквания – до участие в търга се допускат всички заинтересовани физически  и юридически лица.

Търгът  ще се проведе на 27.10.2015г. в залата на община Момчилград , етаж ІІ от 11.30 часа.

Тръжните документи се закупуват от стая №2, етаж 1 на общината при цена от 10.00 лева и се подават в деловодството на общинска администрация Момчилград до 16.00 часа на 26.10.2015г.

Размер на депозита  за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния имот. Депозита се внася до 16.00 часа на 26.10.2015г. в касата на общинта-стая №18, ет. ІІІ на общинска администрация Момчилград- гр.Момчилград, ул.”26-ти Декември”№12

При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 03.11.2015г. в залата на община Момчилград,ет.ІІ,като тръжните документи се закупуват от стая №2,ет.І ,при цена 10.00 лева и се подават в деловодството - ет.І в срок до 16.00 часа до деня,предшествуващ търга.

Огледи на имотите ще се извършва след закупуване на тръжната документация всеки ден от 8.00 часа до 17.00 часа до деня, предшествуващ търга.

            За допълнителна информация: телефон 3631/78-55

           

 

   ВрИД Кмет на община Момчилград:/инж. Севдалин Огнянов/

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019