Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

Решение №52, Протокол № 3 от 26.03.2015 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-151от 14.04.2015 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №000176 от Картата на възстановена собственост на землище с.Птичар,  Община Момчилград с площ 1 899 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №802/30.04.2009г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№534 от 07.05.2009 година с начална тръжна цена  1 717 лв.

2 Поземлен имот с №001127 от Картата на възстановена собственост на землище с.Птичар,  Община Момчилград с площ 3 869 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна общинска собственост №1944/03.11.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1845 от 07.11.2014 година с начална тръжна цена 3 312 лв.

3.Поземлен имот с №007067 от Картата на възстановена собственост на землище с.Летовник, Община Момчилград с площ 3 500 кв.м., находящ се в местност „Манталък” с начин на трайно ползване: пуст. необр. земя, актуван с Акт за частна общинска собственост №2009/12.01.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№68 от 20.01.2015 г. с начална тръжна цена 3 066 лв.

4. Поземлен имот с №017039 от Картата на възстановена собственост на землище с.Върхари, Община Момчилград с площ 9 970 кв.м.  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №2059/05.03.2015г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№320 от 09.03.2015 година с начална тръжна цена 11 745 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.05.2015 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.04.2015 г. до 30.04.2015 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 30.04.2015 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019