Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. ,  Решение №20протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г. , №146 и №145/30.10.2014 г.  на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-582 и 583от 14.11.2014 г. на кмета на общината,  чл.13 от Наредбата за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи, както следва:

1. Поземлен имот с №000364 от Картата на възстановена собственост на землище Постник, община Момчилград с начин на трайно ползване-ливада с площ 1864 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1929 от 16.10.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1704 от 16.10.2014 година с начална тръжна цена 1338 лв.

2. Поземлен имот с №000361 от Картата на възстановена собственост на землище Постник, община Момчилград с начин на трайно ползване-ливада с площ 2530 кв.м.,актуван с Акт за частна собственост №1930 от 16.10.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.Рег. №1705 от 16.10.2014 година с начална тръжна цена 2530 лв.

ІІ.Публичен търг с тайно наддаване за продажбаНезастроен урегулиран поземлен имот ІV(четири),  кв.4 (четири) по действащия ПУП на с.Загорско, община Момчилград, одобрен със заповед №149 от 03.04.1980 г., целият с площ 600 (шестстотин) кв.м, актуван с АЧОС №1824/11.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1050 / 15.07.2014 год. с начална тръжна цена  4600 лв., без начислен ДДС.

ІІІ.ІІ.Търговете ще се проведат в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.12.2014 г. от 12 часа.

ІV.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.11.2014 г. до 03.12.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 V.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  за земеделски земи и 20% от обявената начална тръжна цена по т.ІІ следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.12.2014 г.

VІ.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки: тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019