Грешка
  • JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 51

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имоти

На основание  Решения  №20  протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г.,  №131 от протокол №1- от 26.09.2014 г.  на Общински съвет Момчилград и заповед №РД-19-469 от 10.10.2014 година на кмена на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ(две), пл.сн. №37 (тридесет и седем),  кв.15 (петнадесет) по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 година, целият с площ 580 (петстстотин и осемдесет) кв.м, актуван с АЧОС №1755/13.05.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№673/20.05.2014 год. с начална тръжна цена  4800 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ(седем), пл.сн. №52,54 (тридесет и две запетая петдесет и четири),  кв.14 (четиринадесет) по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 година, целият с площ 585 (петстстотин  осемдесет и пет) кв.м, актуван с АЧОС №1802/02.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№958/04.07.2014 год. с начална тръжна цена  4800 лв., без начислен ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), пл.сн. №52,54 (тридесет и две запетая петдесет и четири),  кв.14 (четиринадесет) по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 година, целият с площ 565 (петстстотин  шестдесет и пет) кв.м, актуван с АЧОС №1803/02.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№959/04.07.2014 год. с начална тръжна цена  4700 лв., без начислен ДДС.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ(три),  кв.4 (четири) по действащия ПУП на с.Загорско, община Момчилград, одобрен със заповед №149 от 03.04.1980 година, целият с площ 600 (шестстотин) кв.м, актуван с АЧОС №1823/11.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1049/15.07.2014 год. с начална тръжна цена  4600 лв., без начислен ДДС. 

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.10.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 15.10.2014 г. до 27.10.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.10.2014 г.

         V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия. 

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019