Публичен търгс явно наддаване за продажба на следните общински имоти

На основание  Решения  №20 от протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г., №39 от протокол №4 от заседание  на Общински съвет Момчилград, проведено на 26.03.2014 г. и  заповед №РД-19-410 от 27.08.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.6, ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търгс явно наддаванеза продажба на следните общински имоти:

1.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ(три) ,  кв.113 (сто и тринадесет) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №100/11.05.2002 г.   целият  с площ  355.00 (триста петдесет и пет  ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №292 от 09.06.2003 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 566 от 17.07.2003  година с начална тръжна цена 21 500 лв., без начислен ДДС.

2.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ(две) ,  кв.113 (сто и тринадесет) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №100/11.05.2002 г.   целият  с площ  327.00 (триста двадесет и седем  ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №291 от 09.06.2003 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 565 от 17.07.2003  година с начална тръжна цена 19 800 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.09.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 08.09.2014 г. до 18.09.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.09.2014 г., включително.

 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019