Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в с. Прогрес

На основание  Решения №20от протокол №2от 13.02.2014 година и  №71от протокол №5от заседание на ОБС-Момчилград, проведено на 28.04.2014 година, Заповед РД-19-271от 02.06.2014г. на кмета на общината  и във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

 

О Б  Я  В  Я  В  А  :

 

І. Публичен търг с явно наддаване  за продажба на общински  имоти, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ43, кв.13по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 г., целият с площ 600 кв.м., актуван с АЧОС №1689 от 11.02.2014 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №212 от 13.02.2014 г., с начална тръжна цена4 600 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот III43, кв.18 по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 г., целият с площ 600 кв.м., актуван с АЧОС №1687 от 11.02.2014 г., , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №210 от 13.02.2014 г. с начална тръжна цена4 600 лв., без начислен ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот IV43, кв.18по действащия ПУП на с.Прогрес, община Момчилград, одобрен със заповед №645 от 16.11.1981 г., целият с площ 620 кв.м., актуван с АЧОС №1688 от 11.02.2014 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №211 от 13.02.2014 г., с начална тръжна цена4 600 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 24.06.2014 г.от 12 часа.

IІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.06.2014 г. до 23.06.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДСплатима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BICкод : DEMIBGSFв “Търговска банка Д” -Момчилград до 23.06.2014 г.

 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите условия.

 

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019