Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот

На основание  Решения  №20 от протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г.,  №83 от протокол №8 от 2.06.2013 г. ,№39 от протокол №4 от 26.03.2014 година, №41 от протокол №4 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-175 и №176  от 24.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот І163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 450 кв.м., актуван с АЧОС №1605 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №937 от 20.05.2013 г.  с начална тръжна цена 3 800 лева, без начислен ДДС .

2.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 500 кв.м., актуван с АЧОС №1607 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №938 от 20.05.2013 г.с начална тръжна цена  4 200 лева, без начислен ДДС .

3.Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 580 кв.м., актуван с АЧОС №1609 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №942 от 21.05.2013 г. с начална тръжна цена 4 700 лева, без начислен ДДС .

ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажба наНезастроен урегулиран поземлен имот ХІІ163, кв.3 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 535 кв.м., актуван с АЧОС №1643 от 17.09.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №1609 от 17.09.2013 г. с начална тръжна цена 4 500 лева, без начислен ДДС.

ІІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 23.05.2014 г. от 12 часа.

ІV.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 10.05.2014 г. до 22.05.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 V.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 22.05.2014 г.

 VІ. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019