Публичен търг за продажба на поземлен имот

На основание  Решения  №20 от протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г., №39 от протокол №4 от 26.03.2014 година на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-174  от 24.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търг за продажба на:

1.Поземлен имот №021107 в мест.”Ханчето” с НТП-индивидуално застрояване по КВС на землище с.Балабаново целият с площ 3643(три хиляди шестстотин четиридесет и три)кв.м., актуван с АЧОС №1106 от 03.10.2011 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.рег.№1654 от 03.10.2011 г.с начална тръжна цена 27 600 лева.

2.Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Пазарци, община Момчилград с площ 348 кв.м. с построената в него едноетажна масивна търговска сграда, представляваща магазин със застроена площ 80  кв.м., актуван с АЧОС №1660 от 18.12.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №2141 от 19.12.2013 г. с начална тръжна цена 3 900 лева в т.ч.земя 1000 лв.

3. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Пазарци, община Момчилград с площ 337 кв.м. с построената в него двуетажна масивна сграда, бивш Младежки клуб със застроена площ 52  кв.м. и разгъната застроена площ 104 кв.м., актуван с АЧОС №1661 от 03.01.2014 г.  с начална тръжна цена 4500 лева. в т.ч.земя 900  лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 22.05.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 10.05.2014 г. до 21.05.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 21.05.2014 г.

 V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019