Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. , № 55 от протокол №4 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 172     от 24.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1Поземлен имот с №006123 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 1097 кв.м., находящ се в местност „Дюзенлик”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1367/01.12.2011г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№2245 от 02.12.2011 година с начална тръжна цена 3291 лв.

2.Поземлен имот с №002100 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 45922 кв.м., находящ се в местност „Гору”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1535/12.07.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1064 от 23.07.2012 година с начална тръжна цена 41 328 лв.

3.Поземлен имот с №012104 от Картата на възстановена собственост на землище с.Балабаново,  Община Момчилград с площ 553 кв.м., находящ се в местност „Кум тарла”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1572/19.11.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1830 от 23.11.2012 година с начална тръжна цена 1659 лв.

4.Поземлен имот с №009029 от Картата на възстановена собственост на землище с.Прогрес,  Община Момчилград с площ 3000 кв.м., находящ се в местност „___________”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1676/03.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№122 от 05.02.2014 година с начална тръжна цена 2700 лв.

5.Поземлен имот с №009003 от Картата на възстановена собственост на землище с.Прогрес,  Община Момчилград с площ 5599 кв.м., находящ се в местност „___________”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1483/16.02.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№279 от 21.02.2012 година с начална тръжна цена 5039 лв.

6.Поземлен имот с №007009 от Картата на възстановена собственост на землище с.Прогрес,  Община Момчилград с площ 3864 кв.м., находящ се в местност „___________”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1684/06.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№176 от 11.02.2014 година с начална тръжна цена 3477 лв.

7.Поземлен имот с №006014 от Картата на възстановена собственост на землище с.Прогрес,  Община Момчилград с площ 4641 кв.м., находящ се в местност „___________”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1685/06.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№177 от 11.02.2014 година с начална тръжна цена 4176 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 20.05.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 08.05.2014 г. до 19.05.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 19.05.2014 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019