Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. , № 55 от протокол №4 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 173     от 24.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

            1.Поземлен имот с №053007 от Картата на възстановена собственост на землище Момчилград,  Община Момчилград, находящ се в местността "Осман чаир" с площ 518 кв.м. с начин на трайно ползване: изост.нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1578/19.12.2012г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1850 от 27.11.2012 г. с начална тръжна цена 960 лв.

            2.Поземлен имот с №010209 от Картата на възстановена собственост на землище с.Карамфил,  Община Момчилград, находящ се в местността "Сърт тарла" с площ 4005 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1599/10.04.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№782 от 17.04.2013 година с начална тръжна цена 3906 лв.

            3.Поземлен имот с №000139 от Картата на възстановена собственост на землище с.Птичар,  Община Момчилград с площ 899 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1665/03.01.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№19 от 09.01.2014 година с начална тръжна цена 656 лв.

            4.Поземлен имот с №000138 от Картата на възстановена собственост на землище с.Птичар,  Община Момчилград с площ 2604 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1664/03.01.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№17 от 09.01.2014 година с начална тръжна цена 1904 лв.

            5.Поземлен имот с №004019 от Картата на възстановена собственост на землище с.Чуково,  Община Момчилград с площ 4119 кв.м., находящ се в местност „Йени тарла”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост №1587/11.03.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№513/13.03.2013 г. с начална тръжна цена 3707 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 21.05.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 09.05.2014 г. до 20.05.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 20.05.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

 

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019