Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост

На основание  Решения  №6 от протокол №1 от  30.01.2014 г. , № 55 от протокол №4 от 26.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19- 156     от 10.04.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи - частна общинска собственост, както следва:

1.Поземлен имот с №002104 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 7430 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1649/08.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1912 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 6 687 лв.

2 Поземлен имот с №001101 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 9544 кв.м. с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1648/08.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1898 от 15.11.2013 година с начална тръжна цена 8 589 лв.

3.Поземлен имот с №007102 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 1036 кв.м., находящ се в местност „Ала бала” с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1651/12.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1913 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 932 лв.

4. Поземлен имот с №007103 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 14101 кв.м., находящ се в местност „Ала бала”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1650/12.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1899 от 15.11.2013 година с начална тръжна цена 12 690 лв.

5.Поземлен имот с №006101 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 11912 кв.м., находящ се в местност „Демир тарла”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1652/12.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1914 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 10 720 лв.

6. Поземлен имот с №001105 от Картата на възстановена собственост на землище с.Свобода,  Община Момчилград с площ 4231 кв.м., находящ се в местност „Ала бала”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1653/12.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1915 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 3 807 лв.

7.Поземлен имот с №007028 от Картата на възстановена собственост на землище с.Груево,  Община Момчилград с площ 8792 кв.м., находящ се в местност „Кетелик”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1654/13.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1916 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 7 912 лв.

8.Поземлен имот с №007027 от Картата на възстановена собственост на землище с.Груево,  Община Момчилград с площ 9401 кв.м., находящ се в местност „Кетелик”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1655/13.11.2013г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№1917 от 18.11.2013 година с начална тръжна цена 8 460 лв.

9.Поземлен имот с №047013 от Картата на възстановена собственост на землище с.Груево,  Община Момчилград с площ 7024 кв.м., находящ се в местност „Дашлама алтъ”  с начин на трайно ползване: нива,  актуван с Акт за частна  общинска собственост № 1683/04.02.2014г., вписан в Службата по вписвания ДВ.вх.рег.№175 от 11.02.2014 година с начална тръжна цена 6 321 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.04.2014 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 16.04.2014 г. до 29.04.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 30% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 29.04.2014 г.

V. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

 

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019