Публичен търг за продажба на урегулиран поземлен имот

На основание  Решения  №20 от протокол №2 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 13.02.2014 г. , № 41 от протокол №3 от 21.03.2012 г. , №21 от протокол №2 от 13.03.2014 г. на Общински съвет Момчилград, заповеди №РД-19-62, РД-19-66 и №РД-19-67 от 04.03.2014 г.  на кмета на общината  и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І.Публичен търгза продажба на:

1. Урегулиран поземлен имот  І, кв.7 по действащия ПУП на с. Чуково, община Момчилград с площ 4560 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 520 кв.м. и разгъната застроена площ 1040 кв.м., при граници: от всички страни-улици, актуван с АЧОС №790/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№367/19.03.2009 год.с начална тръжна цена 19 800 лв. в т.ч. земя 8 100 лв.

2.Урегулиран поземлен имот  ІІ, кв.22 по действащия ПУП на с.Синделци, община Момчилград с площ 6600 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 440 кв.м., при граници: изток-старото училище, запад-ниви, север  и юг- улица, актуван с АЧОС №793/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№374/20.03.2009 год.с начална тръжна цена 19 200 лв. в т.ч. земя  11 000 лв., без начислен ДДС.

3.Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Биволяне, община Момчилград с площ 3978 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 119 кв.м. и разгъната застроена площ 238 кв.м., пристройка към сградата със ЗП 9 кв.м., столова със ЗП 81 кв.м. и пристройка към столовата със ЗП 26 кв.м. при граници: изток-ниви, запад-мера, север  и юг-застроена част на селото, актуван с АЧОС №800/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№462/16.04.2009 год. с начална тръжна цена 11 200 лв. в т.ч. земя 6 700 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 20.03.2014 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 11.03.2014 г. до 19.03.2014 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 19.03.2014 г.

V.В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни  ще се проведат на 27 март 2014 година при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019