Програма за управление на община Момчилград 2011-2015

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 2011-2015

Разработена е в съответствие с Общинския план за развитие, както   и с действащите нормативни актове по отношение на развитието на туризма,   културата, образованието, опазване на околната среда, енергийна ефективност,   подобряване на транспортната инфраструктура и др.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на община Момчилград е краткосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели, заложени в Общинския план за развитие на Община Момчилград

В основата на Програмата за управление е уреждането на обществените отношения свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката на развитието на Общината. В нейната структура се конкретизират приоритетите, целите за развитие, дейностите за тяхното изпълнение и съответните възможни източници за финансиране на дейностите.

В Програмата за управление важно място заемат и дейностите за информация и публичност, контрол и оценката на изпълнението на Програмата.

Програмата за управление на община Момчилград е съобразена с целите, приоритетите и плана за действие на приетия вече от Общински съвет – Момчилград Общински план за развитие. Новите предложения за изпълнението на конкретни проекти са само допълнение, естествено продължение, разширение и конкретизиране на Плана за развитие на Община Момчилград

Управлението на община Момчилград в периода 2011 – 2015г. ще продължи да е отворено към националната политиката за регионално развитие, като осигурява достатъчно надеждна основа за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз.

ІІ. ПРИНЦИПИ

  • Единен подход за планиране и програмиране;
  • Концентрация на ресурсите – финансов и човешки за постигане на целите на Общинския план за развитие.
  • Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
  • Координация дейността в Общинска администрацията в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката.
  • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално и регионално равнище.
  • Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане и осъществяване на публичните регистри за общинската собственост, за сделките с общинска собственост, концесионен регистър, регистър за обществени поръчки и други, които се създават и водят в Общината. Публично оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта за общинския бюджет, както и отчетите за степента на изпълнението му.
  • Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъждания с гражданите по важни за развитието на общината въпроси

ІІ. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Приоритетите и целите за развитие в Програмата за управление на общината са насочени към създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие на Общината, осигуряване на условия за растеж на доходите на населението, заетостта и задържане на младите хора в Общината. Съобразени са с Плана за развитие на Общината и допълнени с конкретни проекти и дейности, с цел цялостна реализация на Плана за развитие на Община Момчилград.

В съвременната конкурентна среда всяка община трябва да се бори за привличането и осигуряването на дългосрочни инвестиции на своята територия. Те спомагат за разкриване на нови работни места, за осезателно повишаване доходите на работещите, за гарантиране на икономическия растеж на общината и за повишаване благосъстоянието на всички граждани. За да може Община Момчилград да се развива, е необходимо да създадем условия и добър климат за привличане на инвестиции, с цел насърчаване на малкия и среден бизнес. Ето защо мисля, че най-важния приоритет е именно:

Приоритет І: Развитие на икономическия потенциал и ефективно използване на местните ресурси

Цел: Стремеж към стабилно икономическо развитие на Общината.

Мярка: Развитие на малкия и средния бизнес и рационално използване на местните ресурси

Дейност

Срок  

Възможни източници за финансиране

Очаквани резултати

 

Създаване на   информационен център и Бизнесинкубатор /сградата на бившето кино/ за   подпомагане на частния бизнес

2012

ПРСР,   ОПРКБИ,

ОБ

Предоставяне   на по- голям пакет от база- данни Улесняване на малкия и среден бизнес

  1. 2

Създаване на   консултативен съвет по икономическо развитие съвместно с ръководители на   фирми, предприятия и НПО за анализ и подпомагане на икономическата среда

2012

ОБ Частни   фирми и бизнес организации

Активизиране   на икономическия живот

в общината

  1. 31

Подпомагане с   терени и сграден фонд на фирми. Привличане на инвеститори за разкриване на   работни места .

2012-

2015

ОБ, Частни   фирми и бизнес организации

Привличане   на инвестиции, условия за заетост

 

Изграждане на   индустриална зона на терена на бившето   военно поделение

2012-

2015

ОБ, Частни   фирми и бизнес организации

Привличане   на инвестиции, условия за заетост

 

Анализ на   общинската собственост с цел изготвяне на оперативен план за нейното   управление – отдаване под наем, продажба и др.

2012-

2015

ОБ и др.

Привличане   на инвестиции

 

Подпомагане и   стимулиране на частната инициатива в разработването на проекти за развитие на   екологично земеделие и животновъдство

2012 -2015

ПРСР, МЗП,   ОБ и др.

Разкриване   възможности на заетост

Изграждането на съвременна инфраструктура е втория по важност приоритет. Добрата инфраструктура е от изключителна важност не само за привличане на външни инвеститори, но и начин и средство за задържането на младите хора на територията на общината ни. В последните години Момчилград обезлюдява и то най-вече от към страна на млади хора. Те заминават да търсят работа в по-големите градове или чужбина, лишени от възможността за по-добър живот и реализация в родното място. Причина за тази емиграция е не само липсата на работа, но и ниските нива на заплащане. Така града ни се лишава от квалифицирани и амбициозни млади хора, които могат да спомогнат за неговото възраждане и развитие

Приоритет ІІ. Изграждане, развитие и оптимизиране на инфраструктурата

Цел: Развитие на транспортната инфраструктура.

Един от най важните проекти на общината за периода 2011 -2015 г. е Изграждането на пътна връзка на гр. Момчилград с транспортен коридор № 9- Кърджали - Маказа

Мярка: Подобряване състоянието на междуобщинските пътища

Дейност

Срок  

Възможни източници за финансиране

Очаквани резултати

1.

"Основен ремонт път KRZ1377 / ІІ-59/ Звездел-Неофит   Бозвелиево-Нановица/ ІІІ-5091/

2011-2015

ФРПИ, РБ,

ОПРР, ПРСР

Подобряване   пътната инфраструктура

2.

"Основен ремонт път 2403 /   ІІІ-5901,Момчилград-Нановица/Равен -Биволяне

2011-2015

ПРСР

Подобряване   пътната инфраструктура

3.

"Основен ремонт път KRZ1060 /   ІІІ-508Джебел-Чакалци-Слънчоглед- Загорско – Садовица -Седлари - Върхари

2011-2015

ФРПИ, РБ,

ОПРР, ПРСР

Подобряване   пътната инфраструктура

Мярка: Подобряване състоянието на общинска пътна мрежа

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очаквани резултати

1.

Основен ремонт,   реконструкция, полагане износващ пласт плътен асфалтобетон на пътищата от   общинска пътна мрежа – съгласно Програма за управление на общинските пътища

2012-2015

ПРСР ,

РБ, ОБ

Подобряване   на общинската пътна инфраструктура

Мярка: Подобряване състоянието на уличната мрежа

1.

Изготвяне на   интегриран проект за частичен ремонт – настилки, тротоарни площи, бордюри на   улиците в гр. Момчилград

2011

ПРСР, РБ,   ОБ

Подобряване   на вътрешната градска инфраструктура

 

2.

Изграждане на   улична мрежа в с. Прогрес

2011

ПРСР, РБ,   ОБ

Подобряване   на вътрешната градска инфраструктура

4.

Разработване на   интегриран проект за основен ремонт на улици в селата Звездел, Нановица и др.   населени места в общината

2011

ПРСР , РБ,   ОБ

Подобряване   инфраструктурата

                 

Мярка: Изграждане на съвременна инфраструктура

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очаквани резултати

1.

Ремонт на   съществуващи пешеходни мостове

2012

РБ, ОБ

Подобряване   инфраструктурата

3.

Основен ремонт   на автобусните спирки в крайните квартали на града и подобряване състоянието   на спирките в селата от общината

2012

ПРСР, ОБ

Подобряване   облика на града и селата

Мярка: Благоустрояване на градската среда

Дейност

Възможни   източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Доизграждане и   благоустрояване на междублокови пространства и на съществуващите детски   площадки в гр. Момчилград

ПРСР, ОБ

Подобряване   качеството на живот

2.

Създаване на   кътове за отдих с пейки и озеленени пространства в кварталите на гр.   Момчилград и по големите населени места в общината

ПРСР, ОБ

Подобряване   качеството на живот

3.

Поставяне на   нови рекламни пана в зелените площи

ПРСР, ОБ

Освежаване   облика на града

4.

Монтиране на   указателни и информационни табели

ПРСР, ОБ

Освежаване   облика на града

5.

Благоустрояване   на гробищните паркове на населените места в общината

ОБ

Разрешаване   на съществуващи проблеми

8.

Проектиране и   реализация на общински пазар в Момчилград за селскостопанска продукция и   промишлени стоки

ПРСР, ОБ

Предоставяне   на разнообразни асортименти

9.

Изработване на   общ устройствен план на Община Момчилград

ПРСР, MРРБ

Подобряване   жизнената среда

Водоснабдяването и канализационните мрежи и съоръжения са също важна част от съвременната инфраструктура. Състоянието на мрежите и съоръженията са в изключително амортизиран вид, което налага нашите усилия за коренното им подобряване.

Приоритет ІІІ: Подобряване водоснабдяването. Изграждане на канализационни мрежи. Развитие на електроенергийната система

Цел: Ефективно използване на местните водоизточници и подобряване състоянието на канализационните мрежи

Мярка: Водоснабдителна и канализационна инфраструктура

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Реализация на   интегриран проект -Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа и   изграждане на ГПСОВ – гр. Момчилград

2012

ОПОС

Подобряване   качеството на питейната вода и градската среда

2.

„Реконструкция на водопреносната мрежа на водоснабдителна   система „Карамфил –Звездел” - Тласкатели

2012

МФ, МРРБ

Подобряване   на водоснабдяването на

3.

„Реконструкция   на водопреносната мрежа на водоснабдителна система „Карамфил –Звездел” –   подмяна на вътрешна водопроводна мрежа с.Карамфил, Звездел, Пазарци,   Джелепско, Ауста, Синделци

2012

ОПОС, ОБ,   ПРСР

Подобряване   на градската среда

4.

„Реконструкция на водопреносната мрежа на селата Равен,   Нановица и Лале

2014

ОПОС, ОБ

ПРСР

Подобряване   на градската среда

5.

Изграждане на   водопроводна мрежа на с. Вряло

2012-2013

ПРСР, ОБ

Подобряване   на градската среда

6.

Изграждане на   канализации и пречиствателни съоръжения в селата Равен, Нановица, Лале,   Синделци и Градинка

2014

ПРСР, ОБ

Подобряване   на водоснабдяването

Цел: Ефективно използване на наличните ресурси и подобряване капацитета на енергийната мрежа

Мярка: Електроенергийната система - Инвестиционна и ремонтна дейност

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Подпомагане на   частната инициатива за изграждане на   ветрогенераторни паркове в района на Момчилград, Груево, Манчево и с.   Ралица

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

2.

Изготвяне на   проект за ремонт и рехабилитация на улично осветление в града и селата

2012

ПРСР, ОБ,   ПЧП

Постигане   на по-добра жизнена среда

3.

Подпомагане на   частната инициатива за изграждане на Грийн   Форест Проджект” АД – гр. Пловдив с инсталирана мощност 5 MW „Изграждане на електроцентрала на Биомаса” –   в с. Груево общ. Момчилград

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

4.

Подпомагане на частната инициатива за изграждане на „ Електра Биомас” ЕООД гр. София с   инсталирана мощност 5 MW „Изграждане на електроцентрала на Биомаса” –   в с. Груево общ. Момчилград

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

5.

Подпомагане на частната инициатива за изграждане на Глобал Енержи” ЕООД с инсталирана   мощност 120 MWв землището на с.Момчилград,   с. Манчево, с. Груево, Чобанка

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

 

„Изграждане на   фотоволтаични централи по покривите на 13 общински сгради” с инсталирана   мощност до 5 MW на

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

6.

Подпомагане на   частната инициатива за изграждане на „Изграждане   на фотоволтаични централи

2012

ПЧП,Фирми и   бизнес- организации

Ефективно   управление на ресурсите

Възползването от местоположението на Момчилград и превръщането му в развито туристическо средище крие огромни резерви и възможности. Поради своето географско положение и красива природа, както и богатото културно историческо наследство градът ни има шанс за превръщането му в атрактивен туристически център, който би могъл да се разраства и да носи добри доходи на жителите на нашата община. В последните години част от местното население и външни инвеститори насочиха усилията и възможностите си към изграждане на съвременна база за настаняване на гости и туристи. Факт са вече и първите семейни хотели. Чувстваме се длъжни да правим всичко възможно да подпомагаме и развиваме тази форма на алтернативна заетост.

Приоритет ІV: Развитие на туризма

Цел: Създаване условия за развитие на туризъм

Мярка: Развитие на туристическата инфраструктур

Дейност

Срок за изпълнение

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Проучване възможността за   предоставяне и приспособяване на общински сграден фонд в туристически бази

2012

ПРСР, ОБ

ПЧП

Привличане на инвестиции

2.

Включване в мрежата на съществуващите в региона туристически   информационни центрове

     2012

ПРСР, ОБ

Подобряване на   информационната среда

3.

Активна   дейност и постигане на реални резултати (подобряване на инфраструктура,   облик, разкриване на работни места, подобрен туристически продукт,   реализиране на проекти) в Общината като партньори в МИГ “Момчилград”

През   целия период

МИГ

Подобряване   икономическото състояние на местното население

Мярка: Развитие на туристическите услуги

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Разработване и реализация на проект за изграждане на туристически   информационен център в Момчилград

2012

ПРСР, МЗП

Създаване условия за   туризъм

2.

Реализиране на мерки за подобряване достъпа, маркирането и   обезопасяването на нови туристически пътеки към природни забележителности и   местности като “Вкаменената гора”, “Харман кая”, „Дамбалъ”, „ Кедик чал”и   други представляващи туристически интерес. Поставяне на указателни табели

2012

ПРСР, МЗП

Създаване условия за   туризъм. Привлекателен облик на населените места

3.

Разработване на проекти за създаване на туристически атракции –   кътове за пикник по маршрути

2012

ПРСР, МЗП

Създаване условия за   туризъм. Привличане на инвеститори в Общината.

4.

Работа   в партньорство с Местния съвет по туризъм – Момчилград за подобряване на   туристическите услуги.

2012

ПРСР, ОБ

Повишен туристически   капацитет

Мярка: Разширяване рамката в областта на туризма. Рекламна дейност

         Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Участие   на Община Момчилград в Национална туристическа борса

2012

ПЗСР

ОБ

Реклама на местни   туристически продукти

2.

Сътрудничество   със съседни общини в областта на туризма

2012

ПРСР

Създаване условия за   туризъм

3.

Разработване   на проект за трансгранично сътрудничество със сродна община от Република   Гърция

2012

ПРСР

ОБ

Подобряване качеството на   живот. Условие за развитие на заетост

4.

Разработване на проект за рекламно-информационни   материали и реклама в Интернет за подходящо представяне на района.

     2012

ПРСР, ОБ

Реклама с цел привличане   на инвеститори

Следващият приоритет в Програмата за управление на Община Момчилград е опазването на екологично чиста природа. Хармонията с околната среда и екологичното равновесие е важна предпоставка за развитие на всички останали сфери на нашия живот. И този на децата ни. Дължим на децата си освен обич, образование и възпитание, дължим и чист въздух, вода и земя. Важно е какво им оставяме.

Приоритет V: Чиста околна среда и съхранено биоразнообразие

Цел: Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда

Мярка: Подобряване чистотата

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Разработване и реализация на проект за изграждане на Депо и инсталация за   обезвреждане на строителни отпадъци

2012

ОПОС, ОБ,

ПУДООС,

Намаляване количеството   на депонираните отпадъци

3.

Реализация на проект   “Закриване на общинско депо за ТБО и техническа и биологическа рекултивация”

2011

ОПОС, ПРСР, ОБ

Съхранена чиста ОС

4.

Разработване и реализация на проекти за почистване и укрепване на речните   корита.

2012

ОБ, ОПРР, МВКВП

Опазване чисти речни   корита и скатове

5.

Снабдяване на общината с нова комунално битова техника –машини за метене   на улици и др.

2011-2015

ПУДООС

ОБ

Поддържане чистотата на   въздуха в пределно допустимите норми

6.

Изготвяне и реализиране на   проект за залесяване на изоставени и ерозирали общински горски и земеделски   площи

2011-2015

ОПРСР, ДАГ

Възстановяване на гори,   разкриване на нови работни места

За подобряване институционализацията на местната власт трябва да насочи усилията си към осигуряване на ефективно взаимодействие с други структури, работещи на територията на общината с цел създаване на конкретни полезни услуги на гражданите. За успешното реализиране на програми и проекти за развитие е необходимо общинската администрацията да стимулира и подпомага създаването на работещи неправителствени организации с цел разширяване на местния потенциал. Това е важен фактор и механизъм за социално сътрудничество.

Приоритет VІ: Създаване на съвременна институционална среда и механизъм за социално сътрудничество

Цел: Задържане на младите хора. Преодоляване на миграцията.

Мярка: Създаване на съвременна институционална и културна среда

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Разработване на Програма за   осигуряване за достъпна обществена среда за хора с увреждания

2012

ПРСР, ОБ

Подобряване живота на   хората с увреждания

2.

Изпълнение на проект за   енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сградата на СОУ “Н. Вапцаров”   – гр. Момчилград

2011

ОПРР,

ПЗСР, ОБ

Подобряване условията на   учащите се

3.

Изпълнение на проект за   енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сградата на ОУ “ Д-р П.Берон”   – гр. Момчилград

2011

ОПРР, ПРСР, ОБ

Подобряване условията на   учащите се

5.

Разработване и реализация на проект за енергийна   ефективност, ремонт и реконструкция на сградата на читалище “Нов живот” – гр.   Момчилград

2011

ПРСР, ОБ, РБ

Подобряване на жизнената   среда

 

Разработване и реализация на проекти за енергийна   ефективност, ремонт и реконструкция на сградите на ОУ – в с. Груево, с.   Равен, с. Нановица

 

ПРСР, ОБ, РБ

Подобряване условията на   учащите се

 

Разработване и реализация на проект за енергийна   ефективност, ремонт и реконструкция на сградите на ЦДГ „Щастливо детство” и   ЦДГ в с. Звездел, с. Равен и с. Ново Соколино

 

ПРСР, ОБ, РБ

Подобряване условията на   децата от предучилищна възраст

6.

Стимулиране на раждаемостта и задържане на младите семейства в общината.   Предвиждане на еднократна помощ за новородено дете съвместно с ОбС - Момчилград

2012

ОБ

Задържане на младите   семейства в общината

7.

Подпомагане на читалищните ръководства в изготвянето на проекти за   подобряване и осъвременяване на материалната база.

2012

ПРСР, МК,

Читалищни настоятелства

Съхраняване на духовност,   традиции и морални ценности

9.

Запазване на традициите и   осъществяване на ежегодна културна програма на общината

2012

ОБ

Подобряване качеството на   живот на младите хора

Мярка: Подобряване на здравното обслужване

Дейност

Срок за изпълнение

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Разработване и реализация на проект за енергийна   ефективност, ремонт и реконструкция на сградата на МБАЛ “Д-р С. Ростовцев” –   гр. Момчилград

2012

НДЕФ

Подобряване живота на населението

2.

Стабилизиране финансовото състояние на на   МБАЛ “Д-р С. Ростовцев” ЕООД   – гр. Момчилград чрез преструктуриране на дейността и въвеждане на   нови здравни услуги

2012

ОБ, СБДПЛР

ПЧП

Икономическа стабилност   на Дружеството

3.

Проучване на възможности за разкриване на специализирани медицински кабинети

2012

ОБ,СБДПЛР,

Подобряване качеството на   здравното обслужване

Мярка: Подобряване условията за спорт

Дейност

Срок за изпълнение

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Подпомагане на Футболен клуб   “Родопи”

2008   -2011

ОБ

Стимулиране на спортната   дейност

2.

Реализиране на проект за   ремонт и реконструкция на градски стадион” Родопи”, спортна зала за тенис на   маса и мултифункционална спортна площадка

2012

ПРСР,

ДАМС, ОБ

Подобряване качеството на   живот на младите хора

 

Реализиране на проект за „Реконструкция   на Спортен комплекс” - Момчилград

2012

2014

ПЧП

Подобряване качеството на   живот на младите хора

 

Изграждане на спортни игрища   с изкуствена настилка – в кварталите на гр. Момчилград и с. Груево, с. Равен,   с. Нановица и Звездел

2012

2014

ПРСР,ДАМС,ОБ

Подобряване условията за   спорт

3.

Подобряване състоянието   на училищните спортни площадки

2012   - 2015

ПРСР, МОН,ДАМС,ОБ

Подобряване условията за   спорт

4.

Провеждане на спортни   турнири, спортни празници и състезания с деца , ученици и младежи

2011-2015

ОБ

Разнообразяване на   спортния календар

Мярка: Подобряване на социалната среда

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Участие в Програма “От   Социални помощи към осигуряване на заетост”

2011-2015

МТСП, ОБ

Създаване на заетост

2.

Участие в Програма в Програма   “Осигуряване на заетост на хора с увреждания”

2011-2015

МТСП, ОБ

Интегриране на хора с   увреждания чрез заетост

3.

Участие в Програма “Социален   асистент”

2011-2015

МТСП, ОБ

Чрез създаване на заетост   решаване на социални проблеми

4

Изграждане на Дом за   настаняване от семеен тип

2012-2013

ПРСР

Интегриране на деца

5.

Участие в Програма   "Заетост на младежи с висше образование"

2011-2015

МТСП, ОБ

Помощ за реализацията на   младите хора

Мярка: Подобряване административното обслужване на населението и на предлаганите административни услуги. Активизиране ролята на гражданското общество

Дейност

Срок

Възможни източници за финансиране

Очакван резултат

1.

Актуализиране на Web страница на община Момчилград в Интернет

2012

ОБ

Повишаване качеството на   административните услуги

2.

Въвеждане на система за   управление и качество в администрацията ISO 9001

2012

ОБ

Сертифициране на Общината

3.

Подобряване комуникацията   между Общински съвет – Общинска администрация – население

2011-2015

ОБ

Подобряване на   административния капацитет и обслужване

4.

Подобряване на материалната   база, оборудване с компютри на кметствата по населени места

2011-2015

ОБ

Повишаване качеството на   адм. услуги

5.

Провеждане на курсове за обучение по английски език и компютърна   грамотност

2011-2015

 

Подобряване на   административния капацитет

6.

Повишаване професионалните   умения на служителите в администрацията чрез участие в обучителни курсове,   семинари и др

2011-2015

ОБ, НПО

Подобряване на   административния капацитет

7.

Подпомагане създаването на НПО на територията на община Момчилград

2011-2015

ОБ

Подпомагане на   гражданския сектор

8.

Съвместно разработване на проекти на НПО с ОбА

2008   -2011

ОБ

Завишаване възможностите   за финансиране

9.

Актуализиране на системите за   финансово управление и контрол за подобряване на отговорността при финансово   управление на Общината.

2011-2015

ОБ

Подобряване на бюджетната   дисциплина

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019