Профил на купувача до 15.09.2014г.

Профил на купувача до 15.09.2014г.

 

ДОКУМЕНТИ Изтегли
1 Публична покана ID 9033406 за „Проектиране във фаза технически проект за укрепване на обект: „Свлачище на път KRZ 1373/ I-5, Момчилград- Подкова/ -Каменец- Птичар, Община Момчилград” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта“ - публикувано на 05.09.2014 г.

2 08.2014.001 - „Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2014 г.” за нуждите на община Момчилград - дата на публикуване: 27.08.2014 г.

3 Oтваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

4 Oтваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”,,

5 Oтваряне и оповестяване на ценовите оферти от комисията за провеждане на процедурата с предмет: „Извършване на консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

6 Публична покана за “Доставка на въглища и дърва по детски градини, обслужващи звена и кметства на територията на община Момчилград през отоплителен сезон 2014/2015 г.” от 30.06.2014 г.

7 Публична Покана за “Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на община Момчилград 2014 г.” от 28.05.2014г.

8 “Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, детските градини и др. детски заведения в община Момчилград 2014 – 2015 г.”

9 Отговори на въпроси по Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

10 Отговори на въпроси по Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на дейности по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

11 “Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Момчилград"

12 Промяна в обществена поръчка за „Извършване на консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

13 Промяна в обществена поръчка за „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

14 Промяна в обществена поръчка за „Избор на изпълнител на дейности/СМР/ по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

15 „Основен ремонт на пътна мрежа в населени места на община Момчилград за 2014 г.” - повторна публична покана

16 Публична покана с Идентификационен номер ID 9027133 от 19.03.2014 г. в АОП за „Основен ремонт на пътна мрежа в населени места на община Момчилград за 2014 г.” е заличена поради допусната техническа грешка.Ще бъде публукувана на ново.

17 Работен проект на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

18 „Избор на изпълнител на дейности/СМР/ по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр.Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

19 „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

20 „Извършване на консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги чрез изграждане на „Пътна връзка на гр. Момчилград с Път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

21 О Б Я В А[br]Отварянето на Ценовите оферти по процедурата : "Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини - Община Момчилград 2014 г." ще бъде на 11.03.2014 г. /Вторник/ от 12.00 часа в заседателната зала на община Момчилград./вижте приложението/

22 ПП "Провеждане на обучения на служителите на община Момчилград по ключови компетентности” по проект: "Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на община Момчилград" - ПОВТОРНА

23 Публична покана с Идентификационен номер 9026407 в АОП за "Провеждане на обучения на служителите на община Момчилград по ключови компетентности” по проект: "Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на община Момчилград" е заличена поради допусната техническа грешка.Ще бъде публукувана на ново.

24 Допълнение към Работни проекти по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител за строително монтажни работи по проект: Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс Момчилград”

25 Отговор до участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за строително монтажни работи по проект: Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс Момчилград”

26 Изменение в обявлението за „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс – Момчилград”

27 Работни проекти

28 Отговор до участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”Избор на изпълнител за строително монтажни работи по проект: Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс Момчилград”

29 Работни проекти по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет ”Избор на изпълнител за строително монтажни работи по проект: Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс Момчилград”

30 Отговор на постъпило запитване за „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс – Момчилград”

31 "Доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини - Община Момчилград 2014 г."

32 „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект: „Ремонт и реконструкция на „Спортен комплекс – Момчилград”

33 „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Момчилград и провеждане на обучение. Разработване на Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-

34 „Доставка на един брой употребяван автомобил с тип на купето ван за нуждите на ЦОП община Момчилград„

35 „Избор на изпълнител за изработване на функционален анализ, актуализация на нормативната уредба, разработване на организация на работните процеси в администрацията и организация на обучения”

36 „Избор на изпъл. на СМР за осн. ремонт и съпътстващи дейности СМР по спортна зала „Родопи“, реконструкция на стадион „Родопи“ и изграждане на спортни площадки в гр. Момчилград и други населени места в общината по проект: „Подобряване на центрове за спорт

37 "Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев " ЕООД - Момчилград".

38 Изменение в Обществена поръчка за „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на пътища по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”

39 „Избор на изпълнител на СМР за рехабилитация на пътища по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”

40 „Провеждане на специализирани обучения за служителите от общинска администрация – Момчилград”

41 „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на проектните дейности по проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград”

42 „Избор на консултант за изпълнение и отчитане на проектните дейности по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”

43 „Избор на изпълнител за извършване на Консултантски услуги за подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“-мярка 322

44 „Избор на изпълнител за извършване на Консултантски услуги за подготовка на пълен пакет документи и изготвяне на заявление за подпомагане за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред Държавен фонд „Земеделие“-мярка 321

45 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД , гр.Момчилград”

46 “Доставка на въглища и дърва по детски градини, обслужващи звена и кметства на територията на община Момчилград през отоплителен сезон 2013/2014 г.”

47 "Маркетингова кампания за популяризиране на туристически продукт «Скалните мегалити в пъстрия свят на Родопа планина»

48 "Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит / овърдрафт / през 2013 г." За нуждите на община Момчилград

49 „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Момчилград по проект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”

50 „Избор на финансираща институция за предоставяне на дългосрочен кредит за оборотни средства за нуждите на многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград”

51 Промяна в обявлението за „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград”

52 Промяна в обявлението за „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград”

53 Промяна в обявлението за „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д –р С. Ростовцев ” ЕООД, блок А, гр. Момчилград”

54 Периодична доставка на строителни материали за нуждите на Община Момчилград

55 Логистично обезпечаване и организация на участията в международни и национални туристически изложения и борси

56 Избор на финансираща институция за предоставяне на дългосрочен кредит за оборотни средства за нуждите на многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград

57 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д –р С. Рост

58 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, детските градини и др. детски заведения в община Момчилград 2013 – 2014 г.

59 Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград”

60 Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград"

61 Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д –р С. Ростовцев ” ЕООД, блок А, гр. Момчилград

62 Избор на финансираща институция за предоставяне на дългосрочен кредит за оборотни средства за нуждите на многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД гр. Момчилград

63 Ремонт на пътна мрежа в населени места на Община Момчилград за 2013 г.

64 Доставка на обзавеждане за звено за услуги в домашна среда

65 Доставка на оборудване за звено за услуги в домашна среда

66 Дизайн, предпечат и печат на брошури, листовки, табела, банер и химикали

67 Доставка на консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проект "Качествен живот в общността"

68 Публична покана:"Доставка на употребявана вакуумна метачка за чистене на улици за нуждите на Община Момчилград"

69 Доставка на употребяван многофункционален самосвал с кран и грейферна кофа за нуждите на Община Момчилград

70 Решение за коригиране на текст по процедура по ЗОП "Изработване на рекламни и информационни материали и осигуряване на дейности по публичност и визуализация на проект "Източният свят на Родопа планина"

71 Процедура за обществена поръчка "Изработване на рекламни и информационни материали и осигуряване на дейности по публичност и визуализация на проект “Източният свят на Родопа планина”

72 Избор на консултант за разработване на тръжни документи за услуги и строителство за реализацията на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград"

73 Избор на консултант за разработване на тръжни документи за услуги за реализацията на проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград"

74 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор при извършване на СМР по проект: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип в град Момчилград”

75 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект:"Изграждане на център за настаняване от семеен тип"

76 Отваряне на ценови оферти за доставка на хранителни продукти за целодневни детски градини 2013 г.

77 ID 9012106 "Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/Община Момчилград - обедно меню"

78 Публична покана ID 9011629 от 30.01.13 г. за „Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”

79 Заглавие - ID 9011716/31.01.2013 г. "Приготвяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж /ДСП/Община Момчилград - обедно меню"

80 Логистично обезпечаване на организацията на събития и мероприятия – експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, журналисти, работни срещи”, в изпълнение на договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/3.2-02/2011/002

81 Консултантски услуги по дефиниране на общ маркетингов план за позициониране на регионален туристически продукт «Скалните мегалити в пъстрия свят на Родопа планина» и устойчиво маркетиране на дестинация

82 Открита процедура за доставка на хранителни продукти за целодневните детски градини за 2013 г.

83 Открита процедура за избор на изпълнител за външна техническа помощ

84 Открита процедура за избор на консултант за оценяване на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор

85 Повторна публична покана ID 9008598/13.11.2012 г. в АОП - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"ЕООД - Момчилград

86 Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград

87 „Разработване на техническа документация за процедури за определяне на изпълнители”, по Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/002, с име „Източният свят на Родопа планина” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

88 Доставка, закуски и обяд за ОУ с. Груево

89 Отваряне на ценови оферти - специализиран превоз на ученици

90 Зимно поддържане 2012 - 2015 г.

91 Доставка на въглища и дърва в община Момчилград през отоплителен сезон 2012 - 2013

92 Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит (овърдрафт) през 2012 г.

93 Специализиран превоз на ученици на територията на община Момчилград през учебните години от 2012 до 2015 г.

94 Доставка на медицински изделия и консумативи за МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

95 ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ПО МЯРКА 321

96 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН ТРЕНИНГ

97 Указания

98 Приложение

99 Приложение

100 Приложение

101 Приложение

102 Приложение

103 Приложение

104 Приложение

105 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ

106 Приложение - доставка на медицински изделия и консумативи

107 Декларации - доставка на медицински изделия и консумативи

108 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА 2012 Г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА, публикувана на 19.05.2012 г.

109 Основен ремонт на пътна мрежа в населени места на община Момчилград за 2012 г. - документи, приложения

110 ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" И СОУ"Н. Й. ВАПЦАРОВ

111 Обявление за обществена поръчка

112 Документация

113 ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ 2012 - 2013 Г.

114 Приложения

115 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

116 Указания

117 Приложение 1

118 Приложение 2

119 Приложение 3

120 Приложение 4

121 Приложение 5

122 Приложение 6

123 Приложение 7

124 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА КЕТЪРИНГ

125 Оферта

126 Ценово предложение

127 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ

128 Оферта

129 Ценово предложение

130 Спецификации - печатни материали

131 ПУБЛИЧНА ПОКАНА - КОНСУМАТИВИ - ПРОЕКТ "НЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ"

132 Ценово предложение

133 Оферта

134 Приложение

135 Приложение

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019