Приложения към решения

Приложения към решения

Приложения към решения

Приложения Изтегли
1 Плана-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2015 г. на община Момчилград Решение №34/17. 02. 2015 г.

some_text

2 Годишен доклад за дейността по ВО за 2014 г. Решение №30/17. 02. 2015 г.

some_text

3 Отчет за изпълнение на общински план за действие за изпълнение на интеграционни политики /2013-2014 г./ Решение №28/17. 02. 2015 г.

some_text

4 Отчет на МКБППМН за 2014 г. и план -програма за 2015 г. Решение №29/17.02. 2015 г.

some_text

5 Отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград приети през периода от 01.07. 2014 г-31. 12. 2014 г. Решение №27/17. 02. 2015 г.

some_text

6 Културен календар за 2015 г. Решение №4/30. 01. 2015 г.

some_text

7 Календар за спортни и младежки дейности през 2015 г. на община Момчилград и План -програма за развитие на детско-юношеския , ученическия и масов спорт . Решение №3/30. 01. 2015 г.

some_text

8 Отчет по плана за младежта за 2014 г. на община Момчилград Решение №2 / 30. 01. 2015г.

some_text

9 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 ГОДИНА Решение №2/30. 01. 2015 г.

some_text

10 Информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за трето тримесечие на 2014 г.

some_text

11 Годишен доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Момчилград за 2013 г. [br][i]Решение №60/28. 04. 2014 г.[/i]

some_text

12 Годишен доклад за дейността на "Медицински център 1" за 2013 г./в ликвидация/ [br][i]Решение №59/28. 04. 2014 г.[/i]

some_text

13 Годишен доклад за дейността на звено Вътрешен одит за 2013 г. [br][i]Решение №31/26. 03. 2014 г.[i]

some_text

14 Отчет по плана за младежта за 2013 г. [br][i]Решение №32/26. 03. 2014 г.[i]

some_text

15 Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. за постъпления от местни приходи и на разходи в местни дейности [br][i]Решение №47/26. 03. 2014 г .[i]

some_text

16 Отчет на ОбС - Момчилград за второто полугодие на 2013 г.[br][i]Решение №4/30. 01. 2014 г[/i]

some_text

17 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.[br][i]Решение №14/30. 01. 2014 г.[/i]

some_text

18 План -предложение за поименно разпределение на КР за 2014 г.[br][i]Решение №26/13. 02. 2014 г.[/i]

some_text

19 Отчет на МКБППМН за 2013 г.[br][i]Решение №18/13. 02. 2014 г.[/i]

some_text

20 Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Общински дейности - Момчилград" ЕООД[br][i]Решение №164/20. 12. 2013 г.[/i]

some_text

21 Приложения към Актуализация на капиталови разходи[br][i]Решение 165/20. 12. 2013 г.[/i]

some_text

22 Справка за пасища и мери по землища . Правила за ползване на общински мери и пасища.[br][i]Решение №144/28. 11. 2013 г.[/i]

some_text

23 Приложения към бюджетна прогноза за 2014-2016 г.[br][i]Решение №150/28. 11. 2013 г.[/i]

some_text

24 Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет, приети през периода І-VІ 2013 г.[br][i]Решение №110/ 27. 09. 2013 г.[/i]

some_text

25 Отчет за командировъчните на Кмета и Председателя за първото полугодие на 2013 г. [br][i]Решение №109 от 27.09. 2013 г.[/i]

some_text

26 Отчет за дейността на Общински съвет - Момчилград през периода І-VІ 2013 г.[br][i]Решение №111/27. 09. 2013 г.[/i]

some_text

27 Справка за ниви и ливади за отдаване под наем без търг през 2014 г.[br][i]Решение №112/27.09.2013 г.[/i]

some_text

28 Справка за ЗЗ от ОПФ в землища на с. Синделци, с. Ауста и с. Друмче[br][i]Решение №113/27.09.2013 г.[/i]

some_text

29 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2013 г.[br][i]Решение №104/3. 07. 2013 г.[/i]

some_text

30 Регистър на засегнатите имоти[br][i]Решение №99/30. 07. 2013 г.[/i]

some_text

31 Регистър на ЗИ в земл. Балабаново, Върхари, Седлари, Садовица, Загорско и Птичар[br][i]Решение №98/3. 07.2013 г.[/i]

some_text

32 Регистър на засегнатите имоти в земл.Балабаново и Загорско[br][i]Решение №97/30. 07. 2013 г.[/i]

some_text

33 Справка за поднормативни и слети паралелки[br][i]Решение №93/30. 07. 2013 г.[/i]

some_text

34 Междинен доклад за дейността по ВО за първото полугодие на 2013 г[br][i]Решение №90/30. 07. 2013 г.[/i]

some_text

35 Регистър на засегнатите имоти[br][i]Решение № 87 от 28.06. 2013 г.[/i]

some_text

36 Годишен доклад за дейността на МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" за 2012 г. / Реш.№47/25.04.2013 г.

some_text

37 Годишен доклад за дейността на МЦ 1 за 2012 г. / Реш. №46/25.04.2013 г.

some_text

38 Отчет на МКБППМН за 2012 г./

some_text

39 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС - Момчилград за второто полугодие на 2012 г.[br][i]Решение№42/28.03.2013 г.[/i]

some_text

40 Структура на общинска администрация - Момчилград[br][i]Решение№27/27.02.2013 г.[/i]

some_text

41 Поименно разпределение на капиталовите разходи за 2012 г.[br][i]Решение №30/27.02.2013 г.[/i]

some_text

42 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2012 г.[br][i]Решение № 14/28.01.2013 г.[/i]

some_text

43 Спортен календар и План - програма през 2013 г.[br][i]Решение № 7/28.01.2013 г.[/i]

some_text

44 Отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за периода от юли 2012 г. до декември 2012 г.[br][i]Решение № 9/28.01.2013 г.[/i]

some_text

45 Годишен доклад за дейността на звено “Вътрешен одит”в Община Момчилград за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.[br][i]Решение № 3/28.01.2013 г.[/i]

some_text

46 Актуализиран план за поименно разпределение на капиталови разходи през 2012 г.[br][i]Решение №149/ 28. 12. 2012 г.[/i]

some_text

47 Землище с. Синделци, землище с. Ауста, землище с. Друче [br][i]Решение №142/28.12.2012 г. [/i]

some_text

48 ОТЧЕТ зa изпълнението на Решенията на Общински съвет – Момчилград, приети от месец НОЕМВРИ 2011 до ЮНИ 2012 г.

some_text

49 Необходими доументи , които кандидатът за участие в процедура трябва да приложи към офертата [br][i]Решение №77 от Протокол №6/28. 06. 2012 г [/i]

some_text

50 Отчет на МКБППМН за 2011 г. и Програма за 2012 г. [br][i]Решение №64 от Протокол №5/31. 05. 2012 г. [/i]

some_text

51 Програма за развитие на детско-юношеския спорт в община Момчилград през 2012 г Приложение ІІ [br][i]Решение №6 от Протокол №1/30. 01. 2012 г.[/i]

some_text

52 Каледнар за спортни и младежки дейности през 2012 г.Приложение І [br][i]Решение №6 от Протокол №1/30. 01. 2012 г.[/i]

some_text

53 Годишен доклад за дейността по вътрешен одит [br][i]Решение №2 от Протокол №1/30. 01. 2012 г. [/i]

some_text

54 Технически услуги [br][i]Решение №25 от Протокол №3 /28. 12. 2011 г. [/i]

some_text

55 Проект на договор за възлагане управлението на МБАЛ "Д-р С. Ростовцев"

some_text

56 Приложение към Решение №110 от 29. 08. 2011 г.

some_text

57 Приложение към Решение №99 от 29. 07. 2011 г.

some_text

58 Приложение ІІ към Решение №91 от 29, 07, 2011 г.

some_text

59 Приложение І към Решение №91 от 29, 07, 2011 г,

some_text

60 Приложение към Решение №92 от 29, 07, 2011 г,

some_text

61 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2011 г.

some_text

62 Годишен план за развитие на социалните услуги в община Момчилград за периода 1.01.2012 - 31.12.2012 г.

some_text

63 Общинска програма за закрила на детето за 2011 г.

some_text

64 Отчет - анализ на общинската програма за закрила на детето

some_text

65 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Момчилград

some_text

66 Правилник за устройството и организацията на работа на Консултативния съвет по въпросите на туризма

some_text

67 Приложение към Решение №101 от 22. 12. 2010 г.

some_text

68 Приложение към Решение №100 от 22. 12. 2010 г.

some_text

69 Приложение ІІ към Решение №76 от 04. 10. 2010 г.

some_text

70 Приложение към Решение №76 от 04.10.2010 г.

some_text

71 Приложениe към Решение №65 от 04.08.2010 г.

some_text

72 Приложение към Решение №64 - Отчет за дейността на Общинския съвет

some_text

73 Приложение към Решение №63 - Необходими документи

some_text

74 Карта описание на социална услуга - В5 /Домашен социален патронаж/

some_text

75 Карта описание на социална услуга - В5 /Дневен център за деца с увреждания/

some_text

76 Карта информация - персонал - В4

some_text

77 Карта информация - персонал - В3

some_text

78 Данни за профила на община Момчилград - В2

some_text

79 Таблица за статистическа информация - В1

some_text

80 Приложение към Решение №58 от 8.07.2010г. - Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Момчилград

some_text

81 Списък и Справка към Решение №44 от 04. 06. 2010 г.

some_text

82 Общинска програма за закрила на детето за 2010г. към Решение №40 от 23.04.2010г.

some_text

83 Приложение №2 и №3 към Решение №24/17.02.2010 г. - Бюджет на Община Момчилград за 2010 г.

some_text

84 Приложение №1 към Решение №24/17.02.2010 г. - Бюджет на Община Момчилград за 2010 г.

some_text

85 Приложение към Решение №23 от 17.02.2010 г. - План - предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2010 г. на Община Момчилград

some_text

86 Приложение към Решение №19 от 17.02.2010 г.

some_text

87 Приложение към Решение №18 от 17.02.2010 г. - Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Момчилград за периода 01.07.2009 г. - 31.12.2009 г.

some_text

88 Приложение към решение №3 от 26.01.2010 г.План-предложение за актуализация на поименно разпредление на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2009 г. на Община Момчилград

some_text

89 Приложение към решение №118 от 22.12.2009г. - План-предложение за актуализация на поименно разпределение на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2009 г. на Община Момчилград

some_text

90 Приложение към решение №114 от 22.12.2009г. - План-програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности в Община Момчилград през 2010 г.

some_text

91 Приложение към решение №114 от 22.12.2009г. - Календар за спортни и младежки дейности през2010 г.

some_text

92 Приложение към Решение №95 от 26.10.2009 г.

some_text

93 Приложение към Решение №82 от 26.09.2009 г.

some_text

94 Приложение №6 към Решение №41/20.03.2009г. - Списък на педагогическия персонал от делегираната държавна дейност "Образование" в Община Момчилград, имащ правото на компенсиране на част от транспортните разходи, считано от 01,01,2009г.

some_text

95 Приложение №2 към Решение №41/20.03.2009г.

some_text

96 Приложение №1 към Решение№41/20.03.2009г. - Бюджет на Община Момчолград за 2009г.

some_text

97 Приложение към Решение №41/20.03.2009г.

some_text

98 Приложение към Решение №40/20.03.2009г. - План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2009г. на Община Момчилград

some_text

99 Приложение към Решение №35/20.03.2009г. - Структура на Общинска администрация Момчилград

some_text

100 Приложение към Решение №25 на Общински съвет Момчилград

some_text

101 Календар за спортни и младежки дейности за 2009г.

some_text

102 План-програма за развитие на детско-юношеския, ученическия и масов спорт на територията на Община Момчилград през 2009г.

some_text

103 Отчет на кмета на Община Момчилград за периода от месец юли 2008г. до месец декември 2008г.

some_text

104 Календар на провежданите културни събития в Община Момчилград за 2009г.

some_text

105 План-предложение за актуализация на поименно разпределение на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2008г. на Община Момчилград

some_text

106 Отчет на кмета на Община Момчилград за периода от месец ноември 2007г. до месец юни 2008г.

some_text

107 Приложение към Решение №78 - за развитие на социални услуги за деца и семейства в риск

some_text

108 Приложение към Решение №66 - за структурата на общинаска администрация

some_text

109 Приложение към Решение №65 - за оптимизация на училищната мрежа

some_text

110 Приложение към Решение №58 - стратегия за закрила на детето

some_text

111 Приложения №1, 2 и 3 към Решение №67 - за утвърждаване на транспортни схеми

some_text

112 Приложение №1 към точка 1 - ризскови обекти, опасни зони, критични обекти

some_text

113 Приложение към Решение № 49 - отчет-анализ на общинска програма 2007г.

some_text

114 Приложение към Решение № 49 - общинска програма 2008г.

some_text

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019