ОУ ,,Никола Йонков Вапцаров” – с. Звездел

ИСТОРИЯ clip_image002

Училището в с.Звездел е открито на 01.11.1930 г. Първите двадесет ученика са обучавани от Янаки Патов в помещение, лишено от елементарни условия за работа. През следващите учебни години броят на учениците започва постепенно да нараства, а това налага и необходимостта от по-голяма сграда.

През учебната 1933/34 г. директор на училището е Мария Любомирова Генова. Тогава започва строежа на училищната сграда от две класни стаи, в които се обучават 30 деца, в две паралелки от I до IV клас. Така продължава обучението на децата от с.Звездел до 09.09.1944 г.

През учебната 1949/50 година училището прераства в прогимназия с обучение на ученици от I до VII клас. През 1951/52 учебна година училището става средищно и броят на учениците достига 711. Надка Димова Дайджикова от гр.Стара Загора е директор в периода 1952/54г. Тогава се построява нова училищна сграда с 10 класни стаи и една работилница за обучаване на учениците от прогимназията.

През 1956 г. завършва построяването на общежитието към училището, а 1958/59 учебна година се въвежда и обучение на ученици в VIII клас. Обзавеждат се кабинети по биология, физика, химия и работилници по дървообработване и металообработване.

Открива се училищния стол, а през следващите 1963/64г се построява втория етаж на училищната сграда, още две допълнителни учебни стаи и една канцелария/учителска стая за учителите./

Прочети още...

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Нановица

clip_image002

Образованието за българина още от зората на Възраждането е било винаги нещо свято, нещо светло, което му е откривало хоризонтите на бъдещето.

То винаги е заемало особено място в неговото съзнание. За него то е давало мило и драго. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” е едно голямо училище, което се намира в китното родопско село Нановица. То е разположено на кръстопът, който обединява селата Постник, Девинци, Неофит Бозвелиево, Лале. Над бълбукащите води на Голямата река се издига висока бяла сграда.

Десетилетия наред тя е била храм на знанието. През него са преминали много преподаватели, от различни краища на страната, които неуморно са се трудили за да дадат най – добро възпитание и образование.

Прочети още...

Основно училище "Васил Левски" - с. Равен

clip_image002По данни от архива, образователното дело в с.Равен е поставено през 1942 г. От 1948 г. училището се води като Държавно малцинствено турско първоначално училище, а от 1957 до 1964 година училището се именува като Народно основно турско училище и по-късно се преименува на Основно училище и носи името на една от най- обаятелните личности на Вьзраждането – Васил Левски.

До началото на 1950 година учениците са разпределени по отделения от I-во до IV-то, след което се преминава към класна форма на обучение.

От документацията, намираща се в училище, около 17 000 възпитаници до момента са преминали през училището, за които са положили усилия стотици учители и 14 директори.

Прочети още...

Училища в града

СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград

Средното общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" датира от 1952 година, когато с Постановление номер 631 от 05.08. 1952 година на Министерския съвет се открива Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи", което започва работа от 01.09. 1962 година.Първият директор на новооткритото учебно заведение е Расим Мустафов Исмаилов от с. Козница, тогавашна Поповска околия, назначен с МЗ номер 480 от 08.08. 1952 година.Големи заслуги за откриването на училището имат Бочо Терзиев - окръжен инспектор при "Народна просвета", град Кърджали.

Учебната 1952/53 година започва със 134 ученици, 9 учители и директор.Учениците се набират от тогавашните Момчилградска, Кърджалийска, Ардинска, Златоградска и Крумовградска околия.

През 1945/55 учебна година за директор е назначен Цвятко Тодоров Цонев от Казанлък.През 1955 година започва строежът на сегашната сграда на училището.

На 1.IX. 1956 година се обединяват Турско основно училище и Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи".За директор е назначен Тодор Иванов Ингилизов от с. Момчиловци, Смолянско, дотогавашен учител по български език в същото училище.Учебните занятия се водят в новата сграда от 1956 година 11 паралелки от начален и прогимназиален курс с 12 учители, а гимназиален курс с 12 паралелки и 17 учители.

През учебната 1957/58 година за директор e назначен Хюсеин Арифов Моллахасанов, а за заместник-директор (за първи път) - Али Мехмедов Еминов от Момчилград.На 04.IV. 1958 година директор на училището е вече Зюлкар Азизов Алиев, а заместник-директор - Цветан Цонков Пачников от Ново село, понастоящем село Априлци, Ловешка област.

През 1959/60 учебна година се отделят паралелките от I до IV клас и се обединяват с основното българско училище в града под названието Начално училище "Д-р Петър Берон".Учениците от V до  XI клас остават да учат в Средно смесено училище "Мустафа Супхи".

Периоди в развитието на СОУ "Н.Й.Вапцаров"

1.IX. 1952 - 31.VII. 1956 г.
Турско средно общообразователно училище "Мустафа Супхи"
1.IX. 1956 - 31.VII. 1959 г.
Турско средно смесено училище "Мустафа Супхи"
1.IX. 1959 - 31.VII. 1960 г.
Средно смесено училище "Мустафа Супхи"
1.IX. 1960 - 31.VII. 1981 г.
Средно политехническо училище "Никола Йонков Вапцаров"
1.IX. 1981 - 31.VII. 1993 г.
ЕСПУ "Никола Йонков Вапцаров"
1.IX. 1993 - до днес .
СОУ "Никола Йонков Вапцаров"
През учебната 2013/2014г. в СОУ "Никола Йонков Вапцаров" - гр. Момчилград се обучават 480 ученици в 24 паралелки от I до XII клас. Училището е със статут на средищно с целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас с 8 полуинтернатни групи. В гимназиален етап има профилирано обучение в чуждоезиков профил (английски и немски език) и технологичен профил (информационни технологии и биология и здравно образование).
WEB адрес : http://sou-vapcarov-mg.com/

Основно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Момчилград

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р П. БЕРОН“- МОМЧИЛГРАД

През далечната 1927-28 год. В Момчилград е открито първото българско училище от двамата братя Васил и Илия Делиоланови и Тодор Георджев. На 30.12.1928 год. е избрано и училищно настоятелство в състав: Иван Свинаров- председател, Иван Вълков –касиер и членве-Иван Савов, Марин Костов, Васил Делиоланов и Брайко Брайков.

В новооткритото училище се обучават общо 10 ученика. Първоначално занятията се водят в джамията, а от 1933 год. в кафенето на Недялко Трингов.По това време учител е Иван Милев от Казанлъшко, който е и талантлив художник. По-късно в него всеотдайно работят учителите: Петранка Свинарова, Иван Кьорчев, Христо Йорданов, Елена Йорданова, Трифонов и Трифонова.

През 1932 год.е открит I клас /  отговарящ на сегашен Vклас/ на прогимназиален курс, а 2 години по-късно е построена първата училищна сграда. Училището е наречено „Свети Василий“. Скоро то не може да побере всички, желаещи да се обучават.  Броят на учениците ежегодно нараства. През 1959-60 год. става сливане на турското и българското училище в града. От 1960-61 год. началният курс се преобразува  в самостоятелно начално училище, което носи името на големия родолюбец и просветител – д-р П. Берон.

През 1976 год. началното училище и част от учениците на СПУ „Н. Й. Вапцаров“се обособяват в НОУ „Д-р П. Берон“. Тогава е построена и новата сграда, в която учим и днес.

През учебната 1981-82 год. училището прераства в ЕСПУ, било е и СОУ, а от 1992-93 год. е Основно училище и учим заедно в една сграда с ученици от ПГ по ТХВП „Кирил и Методий“.

Нижат се годините и някой от възпитаниците са вече учители.

Цялата история на училището отразява желанието и стремежа на хората от Момчилград към просвещение и наука.

През 2013 -14 учебна година в училището се обучават 380 ученика, разпределени в 19 паралелки. С любов и професионализъм за тяхното образование и възпитание се грижат 34 учители и непедагогически персонал.

ПГ по ТХВП "Св.Св.Кирил и Методий" - гр. Момчилград

 1992 г. - Решение на Общински съвет - Момчилград за откриване на Техникум по хранително- вкусова промишленост.

Месец юни 1992 година - Заповед на Министъра на образованието № РД- 14-34 / 30.06.1992 г. за откриване на Професионална гимназия по туризъм и хранително- вкусова промишленост “Свети Свети Кирил и Методий”.

pdfПредставяне1.57 MB

ПГ по МЛП "Васил Левски" - гр. Момчилград

 

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с. Груево

ОУ „ Н. Й. Вапцаров” село Груево води началото си от около 1930 година. Тогава в него се обучават само 20 ученика, които са били от селата Груево, Житковец, Поляна и Свобода. Занятията са се провеждали в сградата до старата джамия. Училището е било начално, до IV клас. През 1951 година е построено ново училище с четири класни стаи, дирекция и учителска стая,  тогава и училището става основно, до VIII клас.

    Първият директор е г-н Белев. През годините директори на училището са били:  Георги Гаврилов, Орхан Сюлейманов, Семерджиев, Иван Муцевски, Христо Петров, Ненко Маджаров, Нергюзел Ахмед, Мюзейда Пашалъ, Андрей Иванов. Днес училището се ръководи от г- жа Даниела Колева.

      През месец февруари 1994 година, е открита новата модерна и просторна сграда, в която днес учат ученици от селата Груево,  Поляна, Свобода, Върхари и Балабаново. Училището разполага с 8 класни стаи, голям физкултурен салон, хранилища, учителска стая, дирекция, стол в който се сервира винаги топла и вкусна храна.   

     Просторните и светли коридори, потънали в зеленина, правят училището в с. Груево желано и привлекателно място за ученици и учители, които с общи усилия продължават да пишат историята на училището и днес.

Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" - с. Звездел

 

Основно училище "Васил Левски" - с. Равен

 

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019