Конкурс за социални работници по прoект "Приеми ме 2015"

Oбщина Момчилград в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.003 «Приеми ме 2015» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 – 2020 г., ще осъществи подбор на двама социални работници

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността – Директор на ЦДГ „Зорница” – Момчилград.

На основание Заповед № РД-19-525/08.09.2015 г. на кмета на община Момчилград, чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 90, ал. 1 от КТ и чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета

обявява

КОНКУРС за длъжността – Директор на ЦДГ „Зорница” – Момчилград.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на общината за участие в конкурса;
 2. Разработена писмена план-програма за развитие на детската градина за срок от три години, запечатан отделен плик)
 3. Документ за самоличност (копие);
 4. Професионална автобиография (CV);

I. Кратко описание на длъжността:

Директорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Общината. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.

II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани.
 2. Да са завършили висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен Магистър” или Бакалавър поспециалност: Предучилищна педагогика; Предучилищна и начална педагогика и присъдена професионална квалификация „учител”,която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа като директор на детска градина, определена с Наредба на Министъра на образованието и науката.
 3. Да имат учителски стаж в детска градина, не по-малък от пет години към датата на подаване на документите.
 4. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за народната просвета - не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, не са лишени от право да упражняват професията си и не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.
 5. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 или чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 6. Да притежават компютърни умения;
 7. Ползването на чужд език е предимство;
 8. Да не са пенсионери;

III. Начин на провеждане на конкурсите:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Допускане по документи;
 2. Защита на писмената план-програма за развитие на детската градина за срок от три години и събеседване с комисията за провеждане на конкурса;

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на общината за участие в конкурса;
 2. Разработена писмена план-програма за развитие на детската градина за срок от три години(в запечатан отделен плик)
 3. Документ за самоличност (копие);
 4. Професионална автобиография (CV);
 5. Копие на документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър, бакалавър;
 6. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата;
 8. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
 9. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие), когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата.
 10. Други документи: за ползване на чужд език и други (копия)

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в 30-дневен срок от публикуването на обявата за провеждане на конкурса (08 октомври 2015 г включително) в деловодството на община Момчилград, на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември", № 12, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация – Момчилград на адрес: гр.Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12 и електронната страница на Общинска администрация Момчилград – www.momchilgrad.bg.

При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

За контакт, тел. 03631/6135. 03631/78-41

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019