Председател

Председател

ПРЕДСЕДАТЕЛ

АВТОБИОГРАФИЯ

 на Юмер Лютви Юсеин

 Председател на Общински съвет - Момчилград
 

yumeryusein

Юмер Лютви Юсеине роден на 22 март 1985 г. в гр. Момчилград.  През май 2009 година получава магистърска степен от „Университет за национално и световно стопанство” – гр.София, Филиал „Икономика и управление” - гр.Хасково по специалността „Публични финанси”. Завършва УНСС– гр. Хасково, специалност „Счетоводство и контрол”.

Завършил е средното си образование в Техникум по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, специалност „Стопански мениджмънт”.

От 2008 г. до 2013 г. е работил в банковия сектор. Заема ръководни длъжности в офисите на „Райфайзенбанк България ЕАД“ и „Търговска Банка Д“ в гр. Момчилград. От 2013 г. до 2015г. заема длъжността директор на дирекция „Инспекция по труда“ – Кърджали. През 2015 г. става регионален мениджър. на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

Избран за общински съветник от Движението за права и свободи за мандат 2011-2015. Оглавява постоянната комисия по Селско стопанство, гори, води и екология.

Избран за Председател на Общински съвет – Момчилград през месец ноември 2015 година.

Юмер Юсеин е семеен, с едно дете.

Съветници - архив мандат 2011-2015г.

{aridatatables moduleId="274" type="inline"}

СнимкаДанни

Нихат Халил Аптурахман – ДПС
Общински съветник трети мандат.
Председател на постоянната комисия по:
- Бюджет, финанси и икономика
Член  на постоянната комисия:
- Председателски съвет
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Икономист, управител на счетоводна къща.

Тел: 0887 227 883

Инж.Фахри Халим Муса - ДПС
Общински съветник трети мандат.
Председател на постоянната комисия по:
- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
Член на комисия постоянната комисия:
- Председателски съвет
- Бюджет, финанси и икономика
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Машинен инженер, управител на „Хранинвест”- Момчилград

Тел: 0888 538 045

Гюлюзар Мехмед Исмаил – ДПС
Общински съветник първи мандат.
Председател на постоянната комисия по:
-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
Член на ПК:
- Председателски съвет
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението.
Педагог, директор на ОУ”В.Левски” – с. Равен

Тел.: 0889735730

Инж. Метин Бейсим Ибрям - ДПС
Общински съветник трети мандат.
Председател на постоянната комисия по:
- „Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост”
Член на постоянната комисия:
- „Председателски съвет”;
- „Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол”.
Инженер, служител в „Хранинвест” – Момчилград
Тел.: 0888 714 121

Юмер Лютви Юсеин – ДПС
Общински съветник първи мандат.
Председател на постоянната комисия по:
- Селско стопанство, гори, води и екология
Член на ПК:
- Председателски съвет
- Бюджет, финанси и икономика.
Икономист, управител на Д банк – клон Момчилград

Тел: 0885130956

Нермин Юмерова Исмаилова - ДПС
Общински съветник трети мандат.
Председател на постоянната комисия по:
-Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
Член на :
- Председателски съвет
- Постоянна комисия по образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение.
Педагог, зам.-директор на СОУ ”Н.Й.Вапцаров”

Тел: 0886 736 228

Инж.Бедри Бекир Бекир – ДПС
Общински съветник първи мандат.
Председател на постоянната комисия по:
-Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол
Член на ПК:
- Председателски съвет
- Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Инженер – оператор, началик жп гара - Момчилград

Тел.: 0884 501 196

Бекир Юсеин Халил – ДПС.
Общински съветник трети мандат.
Зам.-председател на постоянната комисия:
-Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол,
Член на ПК:
-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение.
Педагог, учител в СОУ ”Н.Й.Вапцаров”
Тел.:0889 527 661

Ведат Нури Емин – ДПС

Общински съветник трети мандат.
Член на постоянната комисия по:
-Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
-Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол.
ВиК специалист

Тел.:  0879 282 570

Танер Фикри Идриз – ДПС

Общински съветник втори мандат.
Член на постоянната комисия по:
-Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост .
Строителен предприемач

 

Тел.: 0878 100 496

 Рахиме Исмаил Раиф – ДПС

Общински съветник втори мандат.
Зам.-председател на постоянната комисия:       
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
Член на ПК:
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението.
Медицинска сестра

Тел.: 0884 212 235

Сезгин Мехмед Исмаил – ДПС
Общински съветник втори мандат.
Зам.- председател на постоянната комисията по:
- Селско стопанство, гори, води и екология
Член на  ПК:
-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение.
Педагог, ОУ „Н.Й.Вапцаров” в с. Груево

Тел.: 0889728008

 Инж. Мустафа Хасан Сали - ДПС
Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия по:
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
-  Бюджет, финанси, икономика.
Машинен инженер

Тел.: 0883 488 473

 Ерджан Юсеин Еюб – ДПС
Общински съветник втори мандат.
Зам.- председател на постоянната комисия:
-Бюджет, финанси и икономика
Член на ПК:
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението.

Икономист, управител на счетоводна къща
Тел.: 0886 182 388

Илкнур Кязим Мюмюн – ДПС
Общински съветник втори мандат.
Зам.-председател на постоянната комисия по:
-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
Член на ПК:
-Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
Педагог

Тел.: 0884212255

Бехчет Салим Салим – ДПС
Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия по:
-Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол
- Селско стопанство, гори, води и екология.
Педагог
Тел.: 0884 141 371

 

Северина Емилова Топалова  - ДПС

Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия по:
- Селско стопанство, гори, води и екология
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
Еколог
Тел: 0878 485 196

Сефиде Мехмед Мустафа – ДПС
Общински съветник втори мандат.
Заместник-председател на постоянната комисия по:
-Териториално устройство, брагоустрояване, строителство и общинска собственост .
Член на ПК:
-Бюджет, финанси и икономика
Икономист, НАП – Кърджали
Тел.: 0889 548 609

Салим Осман Салим  - ДПС
Общински съветник трети мандат.
Член на постоянната комисия :
- Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол
- Селско стопанство, гори, води и екология:
Специалист лесотехника, Горско стопанство - Момчилград
Тел.: 0888 620 472

Фахри Сейдахмед Халил – ДПС
Общински съветник четвърти мандат.
Член на постоянната комисия :
- Селско стопанство, гори, води и екология
- Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Агроном, Горско стопанство - Момчилград

Тел.: 0889 318 613

Фетхи  Нури Шевкет - ДПС
Общински съветник трети мандат.
Член на постоянната комисия :
- Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
-Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост.
Бизнесмен – хотелиерство, ресторантьорство

Тел: 0888 217 424

инж. Неджат Фаик Мехмедали  - ДПС
Общински съветник втори мандат.
Председател на ПК „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”
Член на постоянната комисия по:
-Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания, наименования на обекти с местно значение
-Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост.
Педагог, учител в ОУ”Д-р П. Берон” - Момчилград
Тел: 0887 623 860

Младен Алдинов Мандов - ГЕРБ
Общински съветник първи мандат.
Зам. – председател на постоянната комисия по:
-Законност, обществен ред и административно обслужване на населението.
Педагог
Тел.: 0886 538 932

Хюсеин Салим Махмуд – ГЕРБ

Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия :
- Селско стопанство, гори, води и екология. 

Тел.: 0884 081 207

Минчо Росенов Гигов  - ГЕРБ
Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия :
- Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Технолог, началник отдел в „Хранинвест” – Момчилград
Тел.: 0889 439 124

Валентин Маринов Синабов – ГЕРБ
Общински съветник първи мандат.
Член на постоянната комисия :
-Териториално устройство, благоустрояване,строителство и общинска собственост.
Специалист машиностроене, „Хранинвест” - Момчилград
Тел.: 0888 714 116

sashka Сашка Антонова Тръпкова  –БСП
Общински съветник четвърти мандат.
Член на постоянните комисии:
- Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности,
вероизповедания, наименование на обекти с местно значение
- Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Магистър по история

Тел: 0887 097 630

Нургюн Рамадан Мехмед – НДЕ
Общински съветник втори мандат
Член на постоянната комисия по:
-Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол.
Ресторантьор
Тел.: 0888 009 733

{/aridatatables}

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019