Обява

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 84/14.08.2012 г. на Кмета на община Момчилград

ОБЯВЯВА:

 конкурс за длъжността – Началник на отдел „Местни приходи, търговия и селско стопанство” в дирекция Обща администрация към Общинска администрация – Момчилград

1.  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Степен на образование – висше;
 • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • Минимален професионален опит – не по-малко от 4 години, придобит в области на дейност, свързана с организацията, контрола, управлението и администрирането на данъчните и публичните вземания, финансов контрол, счетоводство и контрол, публични финанси;
 • Минимален ранг – ІІІ младши ранг.
 • Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 /едно/ работно място.
 • Длъжностно ниво - Ръководно ниво 7Б

 2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Придобито образование – икономика, финансов контрол, счетоводство и контрол, финанси, право;
 • Професионален опит в областта на данъчния контрол, местните данъци и такси, публични финанси, право;
 • Да не е поставено под запрещение,
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Да притежава аналитична компетентност; ориентация към резултати; компетентност за работа с потребители; комуникативна компетентност; лидерска компетентност; управленска компетентност; организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • Да умее да разработва писмени документи и становища, и доклади по въпросите на местните данъци, такси и неданъчни приходи;
 • Да познава действащото законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове и документи в областта на областта на данъчния контрол, местните данъци и такси, публични финанси, търговията и селското и горско стопанство;
 • Да притежава компютърни умения;
 • Ползването на чужд език е предимство;
 • Да не е пенсионер.

3.  Начин на провеждане на конкурса

 • Решаване на тест;
 • Интервю.

4.  Необходими документи за участие в конкурса:

 • Писмено заявление по образец за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители (НПКДС);
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Копие на документите, удостоверяващи придобития ранг, ако кандидатът е придобил ранг като държавен служител;
 • Автобиография - CV.

5.  Място и срок на подаване на документите:

Краен срок - 31.08.2012 г. включително

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в десет дневен срок от публикуването за провеждане на конкурса в деловодството на общинска администрация – Момчилград, на адрес: гр.Момчилград, ул.”26-ти декември”р № 12л При подаване на документите кандидатите да се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал.2  от Закона за държавния служител.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на общинска администрация – Момчилград, на адрес: гр.Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12, и електронната страница на Общинска администрация – Момчилград.

Заявление за участие в конкурса може да изтеглите от тук

Декларация за  участие в конкурса може да изтеглите тук

Справки на телефон: 03631/60-51 или на GSM: 0885398929

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019