Обява

На основание Заповед №411 от 16.08.2012 г. на кмета на общината, във връзка с Решения №34 от протокол №3 от 21.03.2012 година , №65 от протокол №5 от 31.05.2012 г. на ОбС-Момчилград и с чл.5,ал.1, от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б Я В Я В А:

І. Повторен публичен търг за общински имоти в гр.Момчилград, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ(единанадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 391.97 (триста деветдесет и едно цяло деветдесет и седем ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1489 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 390 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 100 лв., без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ(дванадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1490 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 391 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

3. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ(тринадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1491 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 392 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

4. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1492 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 393 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот ХV(петнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 405.49 (четиристотин и пет цяло четиридесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1493 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 394 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 24 800 лв., без начислен ДДС.

6. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ(шестнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 382.10 (триста осемдесет и две цьло и десет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО, актуван с АЧОС №1494 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 395 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 23 300 лв., без начислен ДДС.

7.Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІ(седемнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 329.34 (триста двадесет и девет цяло тридесет и четири ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО, актуван с АЧОС №1495 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 396 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 200 лв., без начислен ДДС.

8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ(осемнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1496 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 397от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

9.Незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ(деветнадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1497 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 398 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

10. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХ(двадесет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1498 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 399 от 07.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

11. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ(двадесет и първи) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1499 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 401 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІ(двадесет и две) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 336.65 (триста тридесет и шест цяло шестдесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1500 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 402 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 600 лв., без начислен ДДС.

13. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІІ(двадесет и три) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 302.20 (триста и две цяло и двадесет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО , актуван с АЧОС №1501 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 403 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.

14. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІV(двадесет и четири) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 404.35 (четиристотин и четири цяло тридесет и пет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство и КОО , актуван с АЧОС №1502 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 404 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 24 500 лв., без начислен ДДС.

15. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХV(двадесет и пет) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 404.29 (четиристотин и четири цяло двадесет и девет ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1503 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 405 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 24 500 лв., без начислен ДДС.

16. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХVІ(двадесет и шест) , кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр. Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №12/11.01.2012 г. целият с площ 340.37 (триста и четиридесет цяло тридесет и седем ) кв.м. , отреден за жилищно строителство , актуван с АЧОС №1504 от 05.03.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№406 от 08.03.2012 година с начална тръжна цена 20 900 лв., без начислен ДДС.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.08.2012 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 21.08.2012 г. до 27.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” - Момчилград до 27.08.2012 г.

За повече информация За справки : тел.7845 Кмет на община Момчилград:/Акиф Акиф/

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019