Обява

На основание Решения №12 от протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 30.01.2012 година , №41 от протокол №3 от 21.03.2012 година на Общински съвет-Момчилград и във връзка с чл.5,ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост


О Б Я В Я В А :

І.Публичен търг за продажба на следните общински имоти в землището на с.Багрянка, община Момчилград, представляващи:
1.Незастроен урегулиран поземлен имот V000524 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 7000 кв.м. , при граници: изток-УПИ VІ,запад-УПИІV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС № 758/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№468/21.04.2008 год . с начална тръжна цена 14 000 лв., без начислен ДДС.
2. Незастроен урегулиран поземлен имот VІ000525 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 6000 кв.м. при граници: изток-УПИ VІІ,запад-УПИV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 759/17.04.2008 година вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№472/21.04.2008 год. с начална тръжна цена 13 200 лв., без начислен ДДС.
3. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ000526 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 5107 кв.м. при граници: изток-УПИ VІІІ,запад-УПИVІ, север-землище,.Багрянка и юг-улица отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС №760/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№471/21.04.2008 год. с начална тръжна цена 12 400 лв., без начислен ДДС.
4. Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ000527 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 5500 кв.м. при граници: изток-УПИ ІХ,запад-УПИVІІ, север-землище,.Багрянка и юг-улица отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС №761/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№470/21.04.2008 год с начална тръжна цена 12 700 лв., без начислен ДДС.

5. Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ000537 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІ,запад-УПИХІХ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност, актуван с акт №744/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№464/21.04.2008 год с начална тръжна цена 18 200 лв., без начислен ДДС.
6. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ000538 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8119 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІІ,запад-УПИХХ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 748/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№475/ 21.04.2008 год. с начална тръжна цена 18 300 лв., без начислен ДДС.
7. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХ000539 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХІХ,запад-УПИХХІ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №751/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№466/21.04.2008 год с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.
8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ000540 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХХ,запад-УПИХХІІ, север- улица юг- землище Багрянка отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №752/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№478/21.04.2008 год . с начална тръжна цена 18 500 лв., без начислен ДДС.
ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 30.08.2012 г. от 12 часа.
ІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 17.08.2012 г. до 29.08.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.
ІІІ.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в "Търговска банка Д" -Момчилград до 29.08.2012 г.
ІV.Повторни търгове ще се проведат на 05 и 13 септември 2012 г. от 12.00 часа в сградата на общинска администрация – Момчилград при същите условия.

За справки : тел.03631/7845
Кмет на община Момчилград: (Акиф Акиф)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019