Филтър
 • Фотоизложба представя еврофинансирането в Момчилград

  С фотоизложба на проекти, изпълнени с финансовата подкрепа на еврофондовете през изминалите седем години стартира новата инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра. Тя се провежда под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ и ще се проведе в последната седмица на ноември. В Момчилград снимките ще бъдат експонирани на 25.11.2014 от 10:30ч. в сградата на община Момчилград и в градския парк.

  Инициативата ще бъде съпроводена и с презентационни  маси, на които ще бъдат представени материали, свързани с европейското финансиране. Това е четвъртата за тази година мащабна национална кампания на мрежата от 28-те информационни центъра в страната.

 • С екопроекти Момчилград изгражда нови детски площадки и кът за отдих

  Три детски градини в община Момчилград реализираха проекти в сферата на екологията със средства, отпуснати от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „За чиста околна среда“ 2014.

  „С моите ръце опознавам вълшебната природа“ се нарича екопроектът на  ЦДГ „Щастливо детство“ в общинския център, спечелила финансиране по ПУДООС в размер на 5 000 лв. Закупени са детско съоръжение и беседка за игра.Тази седмица от забавачката организираха заключителен концерт по екопроекта, чиито цели са за прииобщаване на децата към идеята за почистване и опазване на природата. Посетителите на детската градина трябва да затвърдят своите знания за разделното събиране на отпадъците. Заложените цели напълно съвпадат и с приоритети на община Момчилград за разделно събиране отчисленията за депонирани отпадъци, които ще рефлектират минимално върху размера на данък такса смет. В двора на детската градина е изградена и оборудвана оранжерия, в която децата вече засяват различни култури и се грижат за тях.

  „Обичам природата и аз участвам“ се нарича проектът на ЦДГ "Букет" - с. Равен, който спечели финансиране от ПУДООС в размер на 5 000 лв. Зелената  площ на забавачката е превърната в привлекателен кът за отдих и детски игри. От ръководството й очакват проектът да допринесе за изграждане на екологична култура и опазване на околната среда.  

  „Ние обичаме природата“ е проектът на ЦДГ „Пролет“ в село Нановица, спечелила финансиране от 5000 лв. по Националната кампания „За чиста околна среда“ 2014. Там се обновяват алеите, поставени са пейки, а за малчуганите се обособява кът с детски съоръжения.

  По кампанията на екоминистерство тече благоустрояването на двора на общинската МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“. Здравното заведение ще посреща своите пациенти със специален кът за отдих на открито с беседка. Предвидено е още затревяване и засаждане на дръвчета, храсти и рози. Стойността на проекта е 8 364 лв.

  С трите проекта по ПУДООС по-малките екообекти, които през 2014 г. се реализират в града и населените места – благоустроените детски площадки, стават общо 12. Както е известно, със собствени приходи Община Момчилград изгради още девет детски площадки в селата Чуково, Постник, Птичар, Загорско, Лале, Синделци, Джелепско, Чайка и Неофит Бозвелиево.

 • П О К А Н А

  На   основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2015 г. за местни дейности, което ще се проведе на 28.11.2014 г. от 10.00 часа в залата на общината.

  Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината до 28.11.2014 г.

  Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината. 

 • Покана за сесия на общински съвет на 25 ноември

                                                              П О К А Н А   № 10

  19 . 11.  2014 г. 

              На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

                                                              СВИКВАМ:

    На  25. 11. 2014 г. /Вторник/ от 10. 00 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти  декември” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния   проекто

                 

                                                       

                                                          ДНЕВЕН РЕД:

        1.Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в общото събрание на „Асоциация по ВиК-Кърджали”

     2.Отмяна на Правилника за устройство и организация на работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Момчилград.

        3.  Предложение за предоставяне на земеделска земя по реда на & 27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ/обн.Дв.бр.62 от 2010 г./ от Общински поземлен фонд /ОПФ/ с признато право на  възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл.18ж, ал.1 от Общинската служба по Земеделие.

       4.Учредяване право на строеж-допълващо застрояване „Гараж” в УПИ XV1020 , кв.70 по действащия ПУП на Момчилград.

        5.Учредяване право на строеж-надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХIII317 , кв.9 по действащия ПУП на Момчилград.

        6.Продажба на земя-частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда.

     7.Информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за трето тримесечие на 2014 г.

        8.Актуализация на бюджета на общината за 2014 г.-дофинансиране на    ОУ”Н.Й.Вапцаров” с.Груево

        9.Решение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед за 110% от левовата равностойност на разходите за ДДС към авансовото плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 09/321/01144 от 27.11.2012  по мярка 321 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Момчилград” сключен между община Момчилград и ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.

    10.Други.

    11. Питания.

   

   

                       ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

  21. 11. 2014 г. – Петък

   

   

                         13. 30 часа по т.1 , 3, и т.7  от Проекто - дневния ред

  1.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

                         14. 30 часа по т.7    от Проекто - дневния ред

  2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

                        15. 15 часа по т.7,   от Проекто - дневния ред

  3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

                        16. 00 часа по т.4, 5 , 6, 7,  и т. 9

    от Проекто - дневния ред

  4.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

                                                          24. 11. 2014 г. – Понеделник

   13. 15 часа по т. 2, 7  и т. 9   Проекто - дневния ред

  1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

   

   14. 30 часа по т.2 ,7 и т .8 от Проекто - дневния ред

  2.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

   

                                   15. 30 ч. по т.1 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8  и т. 9

  от Проекто – дневния ред

  3.ПК по Бюджет, финанси и икономика

  Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

 • Различни улеснения за момчилградчани при плащането на данъците

  Момчилградчани могат да плащат лесно, бързо и евтино местните данъци и такси от цялата страна на касите на ИЗИПЕЙ и на „Български пощи” ЕАД, както и по интернет от целия свят чрез системата Ипей (ePay).

  Община Момчилград залага изключително много на прозрачността и законосъобразността, защото това е подходът, от който изпитват нужда гражданите. До края на месеца предстои изготвянето на списък с имената на физически и юридически лица със задължения към местната хазна.

  Списъкът ще бъде публикуван на 1 декември на интернет страницата на общината. В него ще фигурират имена на лица, които имат задължения към местния бюджет до края 2013 г. за данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и общински наеми.

  Как става плащането чрез ИЗИПЕЙ?

  ИЗИПЕЙ към момента разполага с  2 319 каси и офиси в цяла България. В Момчилград дружеството има 3 каси. В тях жителите на община Момчилград могат да плащат, както данъците към общината, така и данъчни задължения към други общини в страната. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите. Таксата за плащане от каса на Изипей е минимална - от 1 до 5 лева, в зависимост от размера на данъка.

  Как става плащането чрез „Български пощи“ ЕАД?

  Достъпът на пощенските офиси е много удобен за населението, пък и на  клиентите не се взимат такси. И при тази услуга плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите. Станциите на територията на община Момчилград, в които може да ползвате услугата, са: Момчилград/ул.”Гюмюрджинска” № 21/, Груево, Звездел, Нановица и Равен. 

  Как става плащането по интернет?

  Необходимо е да притежавате банкова дебитна карта, която да се използва за разплащане в интернет и да бъде регистрирана в системата за електронни плащания на ePay.bg. За плащането на данъците и осигуровките по електронен път обаче клиентът трябва да знае точния размер на своето задължение. Това може да стане чрез издаване на 4-цифрен ПИН код в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Момчилград. Услугата е безплатна. Таксата за плащане през интернет(ePay) струва само 0.40 лв. за данък.

  Новите услуги са в полза най-вече за живеещите извън територията на Община Момчилград, защото пести тяхното време, излишни разходи и неудобства. Целта е да се улесни по всякакъв начин обслужването на изрядните данъкоплатци, което е един от основните приоритети в работата на община Момчилград. 

 • На 19 ноември: Улица "Кокиче" без вода

  Поради цялостна подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Гюмюрджинска" по проект „Реконструкция и доизграждане на системите за водопровод и канализация – II етап, без вода, утре, на 19 ноември, от 09.00 ч. до 17.00 часа ще остане ул. "Кокиче". Проектът обхваща разстоянието от сградата на Районния съд до района на „Български пощи" ЕАД, след чието приключване участъкът ще бъде изцяло асфалтиран.

  С цел избягване на инциденти и злополуки е препоръчително по възможност да се избягва преминаването на моторни превозни средства по този участък.

  Извиняваме се за засъздаденото неудобство и благодарим за разбирането!

 • Ремонтът на родилното отделение и операционния блок в МБАЛ-Момчилград на финал/галерия/

  Майките на новородените бебета в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ в Момчилград ще разполагат с безжичен интернет след цялостен ремонт на родилното отделение. Благодарение на дарителските акции в подкрепа на болничното заведение стаите в АГО-отделението са напълно ремонтирани, подменена е ел. инсталацията, монтирани са нови осветителни тела.

  Както вече съобщихме, Сдружението на момчилградчаните в гр. Бурса, Р Турция и местния Ротари клуб дариха на болницата гинеколични легла и модерна медицинска апаратура. В акциите им се включиха стотици жители и гости на града, момчилградчани от различни краища на страната и света. Тази събота Ротари клуб – Момчилград съвместно с МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев" организира благотворителна вечер,  като събраните средства ще бъдат дарени за подмяна на апаратурата в родилното отделение. След направеният ремонт всички стаи вече разполагат със самостоятелен санитарен възел. Прекаран е и безжичен интернет. Благодарение на него родилките вече имат възможност да съобщават на своите близки първите данни за новородените бебета.

  До края на месеца трябва да приключи ремонтът на операционния блок. С дарителски средства изцяло е обновена една от двете операционни зали. 

 • Нова зала за клуб по карате „Иккен“ предостави Община Момчилград

  Община Момчилград предостави на клуб по карате за безвъзмездно ползване спортна зала в сградата на бившето духовно училище в града. По този начин 20 деца от различни възрастови групи ще имат възможност да тренират любимия си спорт по време на зимния период. Заниманията по карате се организират втора поредна година от СК „Иккен“. Спортното начинание дава добри резултати и се приема с голям интерес от родители и деца. През летните месеци тренировките  се провеждат в спортната зала на гимназията по машиностроене и лека промишленост. Отоплението на помещението през зимата се оказва непреодолим проблем пред клубното ръководство и това води до търсене на нов вариант. Опасенията на родителите са, че децата нямат добри условия да тренират в училищната зала. След насрочена среща с ръководството на община Момчилград се търси помещение, отговарящо на изискванията им. Резултатът е налице, от две седмици, всеки понеделник и сряда малчуганите показват своите умения по бойни изкуства в ремонтираната преди година спортна зала в сградата на бившето духовно школо. Под един покрив тренират още малките борци от „Родопи-Флаир“.

  Ръководителят на „Иккен“ Димчо Иванов е доволен от желанието на децата да владеят техниките на бойното изкуство.  „Кметът на Общината ни увери, че ще продължим нашите занимания в спортна зала, покриваща условията за нормално протичане на тренировки през зимата. Очаквам след откриването на зала „Родопи“ интересът към този спорт в Момчилград да нарасне още повече“, изрази надежда наставникът. Ръководствата на клубовете по борба и карате имат уверението на община Момчилград, че след приключването на реконструкцията на емблематичната спортна зала „Родопи“, ще имат възможност да тренират при най-добри условия.

  През следващата година се очаква спортното съоръжение да бъде завършено окончателно. Реконструкцията е част от проекта „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в Община Момчилград", финансиран по Програмата за развитие на селските райони на стойност 5,3 млн. лева. С изграждането на допълнителна мултифункционална спортна площадка по тенис на маса, баскетбол и волейбол на открито и трибуни за 900 души обновената спортна зала "Родопи" ще се превърне в модерен комплекс, където да се провеждат национални и международни състезания. Залата ще бъде разширена с изграждане на пристройка с още три тенис маси и с пряка връзка към нея. Сградата е проектирана като метална конструкция с височина близо 6 м.

  Амбицията на община Момчилград е градът да домакинства на състезания по различни видове спорт както на национално, така и на международно ниво. Кметът Акиф Акиф увери, че общинските специалисти вече работят в тази насока, тъй като се покриват повечето от изискванията за провеждането на турнири от висок ранг.

 • Направиха първа копка на пътната връзка за Маказа

  Първа копка за изграждането на пътната връзка на Момчилград с трасето за Маказа направиха днес край момчилградското село Градинка. След изграждането на отсечката разстоянието за пътуващите през Момчилград и Крумовград до ГКПП „Маказа" ще бъде скъсено с над 10 км.

  На официалната церемония за строителството на пътна връзка присъстваха народните представители от ДПС Ердинч Хайрула и Мустафа Ахмед, общински съветници, кметове на населени места, жители и гости на Момчилград. Началото на строителните дейности даде кметът Акиф Акиф, който облече работно облекло и сложи каска, а след това счупи бутилка шампанско в строителния багер. Заколен беше и курбан за здраве и берекет, споделен с жителите на околните села.

  „С откриването на международното трасе за Маказа и след приключването на строителните дейности по изграждането на новата пътна връзка, ние ще отключим изцяло нашите врати за инвестиции от Гърция. Община Момчилград е сигурно място за инвестиции и сме готови за всякакви компромиси, стига да бъдат разкрити нови работни места“, заяви кметът на Момчилград.

  По думите му през изминалия програмен период 2007-2013 г. са били защитени проекти, които вече разкриват своя потенциал и осигуряват добър стандарт на живот за местните жители. „Със санирани училища и детски градини, построени спортни съоръжения и пътища се промени градът, промени се животът на съгражданите ни“, каза при откриването на строителството на обекта той.

  Народният представител Ердинч Хайрула и бивш кмет на Момчилград пожела успешен старт на мащабния проект и безпроблемно завършване в срок на строителните дейности. Той изрази надежда за успешно разработване и релизиране на още повече европейски проекти спрямо предходния програмен период, които да допринесат за развитието на общината и региона.

  „Обликът на община Момчилград се променя с всеки изминал ден, а градът и селата се превръщат в по-добри места за живеене. След изграждането на пътната връзка за Маказа вярвам, че тук, в Момчилград ще има нови инвестиции. Новото трасе неминуемо ще спомогне и за развитието на съседните общини“, отбеляза Мустафа Ахмед.

  Новата пътна връзка ще бъде изградена от кръговото движение на входа на Момчилград и ще се свърже към международния път с премостване на река Върбица към село Градинка. Пътното платно ще е с ширина 7 м, като ще има тротоар от едната страна за движение на пешеходци. Мостът над река Върбица ще е с дължина 168 м и ширина – 11.50 м. С триклонно пътно кръстовище ще се свързва с международното шосе. Ще бъде ремонтиран и надлезът над жп линията.

 • Незрящите хора в Момчилград с ново място за срещи

  Община Момчилград ще предостави помещение за нов офис на Съюза на слепите в Момчилград. Офисът се намира на ул. „Йордан Йовков“, където се помещава пенсионерският клуб. Помещенията са общи за двете организации, като ще бъдат изцяло освежени и ремонтирани, а на следващ етап оборудвани с необходимите маси и столове.

  За новата придобивка общинската структура на Съюза на слепите научи днес, навръх Международния ден на Белия бастун, отбелязан с празнична програма. По-рано през този месец, кметът на община Момчилград Акиф Акиф пое ангажимент да осигури помещение след постъпило писмо от страна на организацията.  

  В знак на своята благодарност от Съюза на слепите дариха градоначалника с брайлов часовник и ръчно изработени мрежести торбички, изготвени във връзка с кампанията „Да изчистим България за един ден“. Те изразиха задоволство от маркировката на пешеходните пътеки в общинския център, чиито цветове са специализирани за гарантиране на по-достъпна среда на хората с нарушено зрение.

  „Като човек на действието ни зареждате с оптимизъм, че можем да живеем пълноценно и да сме полезни на нашата община. Надяваме се конструктивното ни сътрудничество да продължи в същия дух“, се обърнаха към градоначалника от организацията на слепите. По думите им ръководенето на организация без средства е било изключително трудно, като поради тази причина досега не са имали възможност да се събират често, за да споделят своите очаквания.

  От своя страна кметът на община Момчилград Акиф Акиф отбеляза, че офисът е бил изключително нужен на организацията, за да развиват своите социални контакти и допълни, че винаги изпитва вътрешна потребност да помага на нуждаещите се. Градоначалникът увери Съюза на слепите, че винаги могат да поставят своите проблеми пред администрацията и да бъдат сигурни, че имат надежден партньор за решаването им.    

  Новият офис ще посреща общинската структура на Съюза на слепите, в която членуват 80 души.

 • Ротарианци дариха медицинско оборудване на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“

  Многофункционален акушеро-гинекологичен стол и автоклав за стерилизация на инструменти получи Родилното отделение към общинската МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ като дарение от местния „Ротари клуб“. С новото медицинско оборудване в АГО-отделението ще се улесни работата на екипа от специалисти и ще се постигне по-добър уют за пациентите. Дарението е факт благодарение на контакта, който е установил кметът на община Момчилград Акиф Акиф с ръководството на „Ротари клуб – Момчилград“, където самият той членува от години. Средствата за дарението бяха събрани на благотворителна вечер по повод новата ротарианска година.

  От мое име и от името на целия колектив, изказвам голяма благодарност, към „Ротари клуб” – Момчилград. Това е изключително дарение, благодарни сме, за това, че протягат ръка на болницата в трудни моменти, заяви директорът на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ д-р Младен Къров, като изрази признателност и към усилията на местната власт. Благодарствен плакет от името на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ и община Момчилград връчи на дарителите кметът Акиф Акиф. От своя страна президентът на Ротари клуб – Момчилград Дарина Зотева пожела да има повече деца и радост в домовете на момчилградчани и в града.

  „Момчилградчани имат основание да се гордеят със своята болница, защото каузата за нейното оцеляване обедини много хора и организации. Изключително щастлив съм, че общите усилия вече дават плодове за гарантиране на качествено лечение на жители и гости на града“, заяви кметът Акиф Акиф.

  Родилното отделение в здравното заведение вече може да се похвали с добра материална база и съвременно оборудване. С дарителски средства е извършен цялостен ремонт на отделението, подменена е и остарялата апаратура. Ремонтните дейности в гинекологичното отделение бяха част от мащабна програма по подновяване на цялата база на болницата. В момента усилено се работи в операционния блок. 

  Тази година приключи санирането на сградата по проект за енергийна ефективност, финансиран от Международен фонд "Козлодуй", като бе направена топлоизолация, подменена бе дограмата. Модернизирана бе и отоплителната система.

 • Сменят водопроводната мрежа на ул."Гюмюрджинска"

  Поради цялостна подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Гюмюрджинска" по проект „Реконструкция и доизграждане на системите за водопровод и канализация – II етап, без вода, днес от 10.00 ч. до 15.00 ч ще останат Централна градска част, ул. "Отец Паисий", ул. "26 декември", ул. "Петко Войвода", ул. "Чучулига", както и района на гарата.  Проектът обхваща разстоянието от сградата на Районния съд до района на „Български пощи" ЕАД, след чието приключване участъкът ще бъде изцяло асфалтиран.

  С цел избягване на инциденти и злополуки е препоръчително по възможност да се избягва преминаването на моторни превозни средства по този участък.

  Извиняваме се за засъздаденото неудобство и благодарим за разбирането!

 • Със заповед на зам.-министъра на регионалното развитие е разрешено на "Електроенергиен системен оператор” ЕАД да изработи ПУП-ПП за обект

  ОБЩИНА  МОМЧИЛГРАД на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ  съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № РД-02-143 от 05.11. 2014г. на заместник-министър на регионалното развитие е разрешено на „ Електроенергиен системен оператор” ЕАД да изработи за своя сметка ПУП-ПП за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, „Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 кV п/ст „ Марица изток” /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ / Република Гърция/, до българо-гръцката граница с обхват от ОРУ 400 кV на п/ст „Марица изток” до точка на пресичане на българо-гръцката граница с координати N 41º16`54``/Е 25º31`58`` и трасе , преминаващо през землищата на:

              с.Свобода, с. Груево, с. Балабаново, с. Върхари, с. Седлари, с. Садовица, с. Загорско, с. Птичар и с. Горско Дюлево, община Момчилград , област Кърджали

              Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗИД на ЗУТ решенията и заповедите по чл.124 и 124а не подлежат на оспорване.

  Дирекция „УТКРЕПП”

 • Община Момчилград застрахова жилища на социално слаби семейства срещу бедствия

  Община Момчилград стартира кампания за застраховане на жилища, чиито собственици са социално слаби граждани и нямат възможност да отделят средства. Застраховката на дома е срещу пожар и други стихийни бедствия, като сумата която ще посрещне застрахователя е до 10 000 лв. Идеята се роди на ежеседмична среща на ръководството на община Момчилград с кметовете на населени места. Наред с организирането на инициативи за пострадали семейства от стихии те поставиха пред ръководството въпроса с многобройните пожари в района през последната година.

  Припомняме, че пожари изгориха къщи в селата Градинка, Лале, Чуково и Конче. Огнен ад в центъра на Момчилград едва не изпепели цял жилищен блок. Доброволческите акции придобиха обществена популярност и получиха подкрепата на стотици момчилградчани от цял свят.

  „Вече сме предприели първи стъпки за подпомагане на семействата с най-ниски доходи за застраховане на домове и вещи за защита от бедствия. Становището на експертите ни е, че застраховането на домовете ще гарантира по-добро обезщетяване на хора, пострадали или изгубили имущество при бедствия и аварии“, обобщи кметът на община Момчилград Акиф Акиф. Откакто стартира кампанията досега са застраховани над десет жилища в различни населени места на територията на общината. Кметовете им изготвят списъци със социално слаби семейства. 

  Проучванията сочат, че предвид ниските доходи в България хората все по-често оставят застраховането на имуществото на заден план. През последните години обаче застрахователните дружества се ориентират към изгодни тарифи за застраховка на дома. Причината е, че в момент, в който има ограничение на семейните финанси, ще бъде трудно да се посрещнат непредвидени разходи в резултат на пожар, наводнение или кражба например.

  Застраховането на дома и вещите в тях се оказва най-сигурният начин за защита от бедствия  – наводнение, земетресение, пожар. Най-изгодните застрахователни пакети за застраховка на жилище и движимо имущество срещу различни рискове струват 20 лв. В зависимост от вида си обезщетенията пък варират между 5 000 и 80 000 лв.

 • След Мусала и Вихрен момчилградчани покориха и връх „Ботев“

  40 запалени любители на природата от Момчилград посетиха Райското пръскало и покориха най-високия връх на Стара планина – „Ботев“ с височина 2 376 м. Инициативата е част от спортния календар на община Момчилград и се провежда ежегодно до различни точки в страната. Тазгодишната група бе съставена от ентусиазирани планинари, както и представители на различни държавни институции. Те видяха на живо Райското пръскало, най-високият водопад на Балканския полуостров с височина от 124,5 м. Непокътният и чист облик на местността изненада гостите, които запечатаха незабравимите мигове със снимки за спомен.

  На следващия ден от похода ентусиастите изкачиха най-високата точка на Стара планина и третия по височина връх в България  - „Ботев“. По маршрута към пъпа на Стара планина, тръгнаха 30 смелчаци. Върхът бе достигнат след 3 часа път. След като групата се събра на върха, бе развят националния трибагреник.

  Връх "Ботев" е четвъртият покорен планински първенец за планинарите от Момчилград след Мусала, Вихрен и Черни връх. Групата е амбицирана следващата година да се впусне в поредно предизвикателство и да продължи да опознава красотите на българската природа. 

 • Честит празник на полицейските служители!

  С най-искрени чувства поздравявам всички служители на полицейското управление в Момчилград по повод 8 ноември – Професионален празник на българската полиция.

  Всеки един от нашите съграждани осъзнава, че работата ви като служители на обществения ред изисква всеотдайност и човешко отношение. Горд съм, че всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате гражданския си дълг към жителите на община Момчилград, оставяйки понякога на заден план семейството и най-близките си хора.

  Пожелавам на всички вас здраве и нови професионални успехи във високо отговорната ви мисия. Продължавайте все така да отстоявате принципите на нелеката Ви професия.

  С уважение, 

  Акиф АКИФ

  Кмет на община Момчилград

 • Трима собственици на коне отнасят актове за безконтролно пашуване

  На трима собственици на домашни животни от село Чуково, които отглеждат коне на територията на община Момчилград, са съставени актове по Наредбата за спазване на обществения ред. Безпризорните животни са задържани в района на градския парк в общинския център тази сутрин около 07.00 часа. Екип от общинска администрация транспортирал конете до специализирано помещение за временен престой, намиращо се на двора на бившето духовно училище в града.

  Община Момчилград ще конфискува домашни животни, чиито собственици системно погазват Наредбата за спазване на обществения ред с цел да намали нарушения от този вид.

  Твърдо сме решени да сложим край на проблема с безнадзорното пашуване на домашни животни, заяви зам.-кметът инж. Мехмед Фахри. Той припомни, че ако в определен срок, в който собственикът не си потърси животното, общината ще може да го продаде на търг.

  Всеки собственик ще може да си прибере добичето, след като заплати санкция за безнадзорно пашуване. Сумата може да надхвърли 500 лв., тъй се съставя от общината, РУП и ветеринарномедицинската служба.

 • Дежурен кабинет в Момчилград приема пациентите през нощта и през почивните дни

  Дежурен кабинет в общинската МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ осигурява денонощна медицинска помощ на здравноосигурени лица от началото на ноември в Момчилград. Той се намира на първия етаж на здравното заведение.

  В дежурния кабинет могат да потърсят медицинска помощ пациенти, чиито лични лекари са сключили договор с МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ за гарантиране на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ. Оказването на медицински услуги е гарантирано за времето от 19.30 часа вечер до 07.30 часа сутрин и 24-часово през почивните и празничните дни.

  Пациентите ще бъдат преглеждани от лекар-специалист и медицински екип при представяне на здравноосигурителната книжка и лична карта. Те ще заплащат потребителска такса от 2,90 лв.

  „Новооткритият кабинет ще поеме всички заболявания на нашите пациенти в тясна колаборация с болничните специалисти, като е осигурен и денонощен достъп до клинична лаборатория и рентгенови изследвания при необходимост”, съобщиха от ръководството на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“.

  Дежурният кабинет в Момчилград е единственият функциониращ в област Кърджали за неотложна медицинска помощ.

  Към момента с дежурния кабинет договори за обслужване на пациентите им са сключили  пет  общопрактикуващилекари от общините Момчилград и Кърджали.

  Списък на общопрактикуващи лекари, с които МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ има сключен договор за оказване на медицинска помощ на здравноосигурени лица:

  • Д-р Невин Садъкова
  • Д-р Гергин Габровски
  • Д-р Сезгин Байрам
  • Д-р Кичка Братанова
  • Д-р Юлия Чобаджакова
 • Над сто деца от ОДК вече ще репетират в уютна и комфортна среда

  Община Момчилград предоставя на самодейците напълно ремонтирани помещения в читалище „Нов живот“

  Над сто деца от десет самодейни групи към Общински детски комплекс ще репетират в изключително благоприятни условия след направения ремонт от община Момчилград в читалище „Нов живот“. Досега ОДК се помещаваше в стара сграда в близост до ПГ по машиностроене и лека промишленост „Васил Левски“, където условията не бяха никак добри. Огледът на администрацията показа, че мазилката по стените е изронена, а заради неуплътненост на сграда отопляването през зимния период става изключително трудно.

  След особено тревожното състояние на помещенията ръководителят на ОДК Детелина Рътова е сигнализирала кмета на общината Акиф Акиф и поискала съдействие за ремонта им. От своя страна градоначалникът е обсъдил належалия проблем с отговорните служители от общинска администрация и наредил за незабавното му разрешаване. След последвали разговори с ръководството на читалище „Нов живот“ е било взето единодушно решение самодейците от ОДК – Момчилград да провеждат своите занимания в центъра на града, където се помещава културната институция.

  „Искам да изразя изключителни благодарности към ръководството на община Момчилград за скоростната реакция предвид многото проблеми в сградата, с които се сблъскахме напоследък. Ремонтът на трите стаи, които са ни предоставени от общината в читалище „Нов живот“ започна буквално броени дни след срещата ни с кмета“, заяви Детелина Рътова.

  На дневен ред вече е репетирането на децата на безопасно място за тях и при благоприятни условия. „Макар да сме създали уют във вече стария ни дом имахме голяма нужда от приветлива среда“, сподели Рътова.

  Въпреки ограничения състав на ръководители, самодейците от Обединен детски комплекс очароват гости и жители на града със своите изяви по време на чествания на официални празници. От създаването си насам Общински детски комплекс заема своето престижно място в културния живот на Община Момчилград. Комплексът е място, където децата и учениците търсят интересни занимания в свободното време, намират нови приятели, развиват своите таланти и дарования, получават възможности за изява. Има сериозен интерес към заниманията ни по изобразително изкуство, надяваме се в бъдеще да разширим обхвата си, очаква ръководителят на ОДК. 

  Под егидата на ОДК-Момчилград занимания провеждат три танцови и три вокални групи, два клуба по изобразително изкуство, детска вокална група „Златна ябълка“ и школа по народно пеене.  В тях се обучават млади таланти от втори до единадесети клас. Всички те провеждат занимания в повечето дни целодневно.

 • Три инфраструктурни проекта улесняват връзката с трасето за „Маказа”

  Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по ОПРР за рехабилитация и реконструкция на път II-59 „Момчилград – Крумовград“, от км 0+000 до 6+232.01 и от 24 +548 до 30+439км, това стана ясно след гласуване в Общински съвет. На своето редовно заседание съветниците приеха Агенция „Пътна инфраструктура“ да кандидатства, като точката бе приета единодушно. Държавната агенция ще кандидатства за реконструкция на републиканското трасе от района на ремонтиращия се стадион „Родопи“ до село Бодка и от село Карамфил до Крумовград.

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф подчерта, че с цялостното рехабилитиране на пътната отсечка ще се улесни придвижването на ежедневно пътуващите с коли и автобуси местни жители и транспорта на стоки с община Крумовград.

  Той припомни, че отсечката между селата Звездел и Нановица (11,980 км), която е с най-голяма дължина в местната пътна мрежа и осигурява директна връзка със съседната община Крумовград, вече се рехабилитира по проект на община Момчилград. Средствата са отпуснати по Програмата за развитие на селските райони. До момента са рехабилитирани пътните отсечки с. Загорско – с. Садовица(2,780 км), с. Седлари – с. Градинка(1,255 км) и с. Равен – с. Биволяне(8, 37720 км).

  Както е известно, преди дни Момчилград даде старт на един от най-значимите си проекти за изграждане на пътната връзка с международното трасе за Маказа. Така разстоянието за пътуващите от Момчилград и Крумовград до ГКПП „Маказа Нимфея" ще бъде скъсено с над 10 км. В момента автомобилният поток от двете общини минава през спирка „Джебел".

  Изпълнението на трите проекта наред с осигуряването на комфортното и безопасно придвижване за населението, ще спомогне значително за развитието на Момчилград и съседните общини. 

 • Стотици души хапнаха ашуре край Момчилград

  Стотици души уважиха честването по случай деня "Ашуре" в религиозния комплекс Елмалъ баба текке край Момчилград. Тук бяха кметът на община Момчилград Акиф Акиф, генералният консул на Р Турция в Пловдив Алпер Акташ, народните представители Ердинч Хайрула, Шабанали Ахмед и Мустафа Ахмед, председателите на общинските съвети в Кирково и Черночеене Шинаси Сюлейман и Бедрие Газиюмер, районните мюфтии на Кърджали и Крумовград Бейхан Мехмед и Насуф Насуф. Гостите разгледаха обновения преди три години уникален религиозен комплекс, състоящ се от джамия, медресе и тюрбета на духовни лица. След официалната част те имаха възможността да се почерпят с традиционния за празника десерт ашуре. Раздаден бе и курбан за здраве и благоденствие.

  Пред присъстващите районният мюфтия Бейхан Мехмед разказа откога се чества празникът и че думата ашуре в превод от арабски означава десет. Месец Мухаррем за мюсюлманите е известен като месеца на Ашурето. Денят "Ашуре" тази година се пада на 3 ноември, като обозначава края на всемирния потоп и второто начало на човешкия род с Нух (Ной). Корабът на Нух се спасил от водите на потопа на десетия ден от месец Мухаррем и в знак на благодарност за спасението е било приготвено специално ястие. Ашурето съдържа поне седем неща, или дори десет, тъй като се консумира на десетия ден.

  Отбелязването на Деня Ашуре се счита за обща ценност на всички основни религии.

 • Нов програмен продукт улеснява гражданите в ползването на административни услуги

  С нов програмен продукт община Момчилград ще осигурява бързина и максимална точност на своите граждани при издаването на документи с имотен характер, наследства, продажби и други. Програмата улеснява търсенето на информация и гарантира качеството на предлаганите услуги. Друго предимство е, че облекчава и работата на служителите. Програмният продукт действа в отдел „ГРАО“  от септември тази година, а от началото на ноември и във всички кметства.

  Системата ЕЛАРДО представлява цифровизация на семейните регистри, дава възможност информацията да бъде търсена по три имена/ако се касае за глава на семейство/, по две имена, адрес и други възможности.

  Бързо издаване на удостоверения за наследници

  За починалите лица преди 1977 година преди въвеждането на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/ няма отразени записи в масивите. Това налага извършване на ежедневни справки в регистрите за населението. За лице, което е починало преди 1977 година при издаване на удостоверение за наследници се прави справка в тези регистри. Да се види кога е починало лицето и кои са неговите наследници. Досега този вид справка се извършваше на ръка и отнемаше на служителите на отдел „ГРАО“ часове , а в определени случаи и дни. С въвеждането на новата програма този вид услуга се извършва в рамките на броени минути.

  С работата на новия програмен продукт се запозна лично кметът на община Момчилград Акиф Акиф и секретарят Джейлан Сюлейман.

  „Програмата ЕЛАРДО ще улесни максимално гражданите в ползването на административни услуги. Тя е инсталирана и във всички кметства, като по този начин освен бързина живущите в отдалечени населени места ще пестят време и разходи“, заяви Джейлан Сюлейман.  

 • Обсъдиха проектобюджета на Община Момчилград за 2014 г.

  Само 10 000 лева ще бъдат заделени от общинския бюджет за издръжката на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” през следващата година, съобщиха от общинска администрация при представянето на проектобюджета на община Момчилград  за 2014 година.

  Справка на община Момчилград сочи, че тази година МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” за първи път от години насам генерира печалба през всички месеци.  Данните от 2011г. показват, че лечебното заведение е регистрирало годишна загуба от порядъка на 200 000 лв. През този период  само разходите за отопление за деветмесечието на годината надхвърлят 45 000 лв. Днес болницата се отоплява с дърва, за които не плаща и стотинка, тъй като са осигурени от община Момчилград от кастрене на дървета и санитарна сеч. Икономията е факт след провеждане на нова процедура за доставка на лекарства, като спестената сума е близо 6 000 лв. Положителни резултати се отчитат и от извършена оптимизация на администрацията. 15 000 лв. се спестяват годишно от пране на болнично бельо и работно облекло, след като лечебното заведение се отказва от собствена пералня.

  Задълженията на МБАЛ „Д-р  Сергей Ростовцев” към настоящия момент са около 340 000 лв. Кметът на общината Акиф Акиф е твърдо решен до началото на 2015 година дългът да падне под 300 000.

  Общината има сериозни намерения да възроди спорта в Момчилград. За следващата година са заделени допълнителни 10 000 лв. от бюджета за финансиране на нови клубове по борба и вдигане на тежести. Интересът на подрастващото поколение към спорта се очаква да нарасне с изпълнението на проекта за ремонт на градския стадион и спортната зала, както и изграждане на 6 мултифункционални спортни площадки.

  „Не сме парцелирали приоритетни населени места при изготвянето на бюджета за следващата година. Всяко едно населено място на територията на общината е от голямо значение за нас, независимо от разстоянието му до общинския център. Решени сме до края на 2014 година всяко село и махала да бъдат водоснабдени. Убеден съм, че качеството на живот на момчилградчани ще се подобри още повече след приключването на проекта за Водния цикъл и редица други проекти, които са в процес на одобрение или изпълнение”, посочи кметът Акиф Акиф.

  Амбицията му е през следващите години община Момчилград да сдобие с фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци и завод за преработка на месо. Земеделието се очертава като приоритетен сектор. Даден е старт за приемане на стимулиращи мерки за насърчаване на хора, които реално отглеждат животни или обработват земи. „Приходите, които постъпват в общинската хазна от земеделието ще бъдат предназначени за земеделските производители”, каза кметът.

  Броят на защитените училища на територията на общината се запазва и през следващата година. ОУ „Н.Й. Вапцаров” – с. Звездел и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - с. Нановица са обявени за защитени. „Те се намират в добро състояние, като материалните им бази са добре поддържани. 84 948 лева са заделените за издръжката им през 2014 г.”, съобщи зам.-кметът Ерол Мехмед.

  Главният финансист на общината Мерал Мехмед допълни, че проектобюджетът за държавни дейности за 2014 г. в размер на 4 530 390 лв. е без включен преходен остатък, чийто размер ще стане ясен до края на декември. Проектобюджетът за местни дейности в размер на 3 767 339 лв. също е без включен преходен остатък. „Тук предвиждаме собствени приходи в размер на 2 453 000 лв., част от които ще постъпят от продажба на нефинансови активи”, съобщи тя.

 • Одобриха бюджетната прогноза на община Момчилград за 2014-2016г.

  Бюджетната прогноза на община Момчилград за периода 2014-2016 г. бе одобрена на редовна сесия на местния парламент. Общинските съветници единодушно приеха прогнозата на администрацията за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за следващите две години.

  Бюджетната прогноза за тригодишния планов период е разработена на база размерите на изравнителна субсидия и целеви средства за капиталови разходи на равнището от 2013 г.

  В приходната й част са включени приходите от местните данъци и такси, утвърдени с общински наредби, приходите от разпореждане с общинската собственост, глоби и имуществени санкции. В разходната част фигурират разходите за заплати и осигурителни плащания на персонала, издръжка, лихви, помощи и обезщетения, както и капиталови разходи.

  Приетите документи са съобразени изцяло с влизащият от 1 януари 2014 година Закон за публичните финанси, който цели засилено взаимодействие между законодателната, изпълнителната и съдебната власт и общините за провеждане на благоразумна фискална политика.

 • Зов за помощ

  Да помогнем на семейство без дом! 

   

  Семейството на Хюрю Осман Халил от село Конче, община Момчилград се обръща към Вас със зов за помощ!

  Вследствие на възникнал пожар, останаха без подслон, без средства, без покъщнина.

  Нека им помогнем, като се включим в дарителската кампания за набиране на средства.

  Средства можете да дарите по сметка в D Commerce Bank, Bulgaria :

  Hyuryu Osman Halil

  IBAN: BG 56 DEMI 92401000108447 ; BIC: DEMIBGSF ;

 • Деца пресъздават традициите на християнски и мюсюлмански празници

  Малчугани от ЦДГ „Щастливо детство” в момчилградското село Звездел пресъздадоха традициите на ислямския религиозен празник Курбан Байрам в знак на толерантност и уважение спрямо религиите и етносите. Инициативата им е част от проекта „Шанс за детската толерантност”, който цели изграждане на алтернативни форми на обучение за подпомагане процеса на интеркултурното образование. Проектът обхваща общо 69 души, от които 41 деца на възраст от 4 до 7 години, както и техни родители и учители.

  Представлението на малките актьори започна с целуване на ръка на по-възрастните. Репертоарът им продължи с песни и танци, олицетворяващи толерантност между хората, етносите и религиите. За изпълненията си талантливите деца получиха нестихващи аплодисменти от любимата публика, сред които  Мюзейда Пашалъ, началник на отдел „Хуманитарни дейности” към община Момчилград и кметът на селото Мехмед Салиф.

  Следващата постановка на възпитаниците на ЦДГ „Щастливо детство” ще бъде „Посрещане на Коледа”. В края на тази седмица е предвидено посещение на Регионалния исторически музей в Кърджали.

 • Димитър Караиванов: Момчилград може да е домакин на международен турнир по тенис на маса

  Момчилградската легенда Димитър Караиванов спечели златен медал на международния турнир по тенис на маса за ветерани в Дубай. Участието му в арабската страна завърши с още три бронзови отличия – на двойки, на отборно и комплексно –мъже и жени. Караиванов се завърна със сребърен медал на двойки и трето място в индивидуалното класиране от традиционния международен турнир в Истанбул. Момчилградската школа се отличи с достойно представяне в южната ни съседка, като синът на Караиванов, Мартин стана индивидуален и отборен шампион във възрастова група 30-39 г.

  Многократният шампион Димитър Караиванов е вицепрезидент на Международната федерация по тенис на маса за ветерани, както и председател на комисията по тенис на маса към Българската мастърс федерация. Община Момчилград също има принос за успехите му след  приключване на активната състезателна кариера. Ветеранът намира съдействие и подкрепа за участия в турнири, в които достойно представя родния си град. Амбицията му е проектът за реконструиране на спортната зала в Момчилград да стартира и родопската община да домакинства на международни състезания. Според Караиванов, със своите културно-исторически забележителности и места за настаняване Момчилград има дадености да бъде домакин на реномирано състезание. Изключение към днешна дата прави единствено липсата на спортна база в града, смята Караиванов.

  Припомняме, че община Момчилград спечели проект за реконструкция на градския стадион и изграждане на 6 спортни площадки на стойност 5,278 млн. лева. Той включва още реконструкция на остарялата спортна база по тенис на маса - мащабен  ремонт и обзавеждане на цялата  двуетажна сграда, изграждане на нова пристройка, на трибуни, фоайета и санитарни възли.

 • Община Момчилград организира обучение по безопасност и здраве при работа

  Община Момчилград организира специализирано обучение по условия на труд и безопасност и здраве при работа. Участие взеха служители на общинска администрация. кметове на населени места, директори на детски заведения, специалисти по безопасност и здраве при работа. Участниците се запознаха с държавната политика, нормативната уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни условия на труд. Бяха им представени нормативните актове в областта на безопасност и здраве при работа. Семинарът включваше още организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола от съответните институции.

  В края на обучението бяха анализирани професионалните рискове и условията на труд, източници на информация за евентуални производствени рискове. 

 • Директорът на ДГС-Момчилград проведе работна среща с общинари и кметове

  Новият директор на „Държавно горско стопанство Момчилград” инж. Айхан Мюмюн проведе първа работна среща с ръководството на общината и кметовете на населени места. На нея бяха представени основните приоритети пред  стопанството, сред които възпроизводство на горите и земите от Държавните горски територии.

  Инж. Мюмюн заяви, че ще положи огромни усилия за развитието и постигането на финансова стабилност на териториалната структура. Поддържането на  биологичното разнообразие и прилагането на мерки за ограничаване на ерозията са друга част от концепцията на новия директор. Той е с 15-годишен стаж в системата на горите, като в периода 2007-2010г. е бил директор на вече закритото ДГС-Джебел.

  Горският директор каза още, че се надява администрацията му да бъде изцяло деполитизирана и да поддържа тесни връзки с компетентните институции при осигуряването на дърва на домакинствата. 

 • Община Момчилград приключи проект за 1,733 млн. лева

  Община Момчилград приключи изпълнението на поредния проект, съфинансиран от Европейския съюз. С отпуснатите 1, 733 млн. лева от Европейския земеделски фонд(80%) и държавния бюджет(20%) е подобрена средата на живот в Момчилград и в селата Прогрес и Груево. След реализирането на проекта „Подобряване на средата за живот в община Момчилград” са изградени 300 м пътна настилка и 100 паркоместа, реконструирана е част от уличното осветление и са благоустроени междублокови пространства в Момчилград. В село Прогрес, което се намира на няколко километра от общинския център, са реконструирани и изградени шест изцяло нови улици с обща дължина 6 км. Към строително-монтажните работи са включени още реконструкция на пътно платно в село Груево и изграждане на две масивни пътни съоръжения над дерета, останали недостъпни за местното население.

  Всички обекти са въведени в експлоатация, като са спазени стриктно сроковете им на изпълнение, съобщиха от общинска администрация. Градоначалникът Акиф Акиф поясни, че освен реализиране на проекти от изключително значение за община Момчилград е качеството при изпълнението им.

  „Всеки реализиран проект, допринесъл за развитието на община Момчилград и подобряването на жизнения стандарт на хората, е от значение за нас. Обнадеждени сме, че проектът за изграждане на „Пътна връзка на Момчилград с път Кърджали – Подкова” ще получи одобрение. С изпълнението му ще осигурим пряка връзка на Момчилград и другите населени места в общината с пътя за ГКПП „Маказа – Нимфея”. В проектното предложение сме включили още изграждане на мост над р. Върбица и рехабилитация на надлез над жп линия”, каза кметът на Момчилград.

 • Покана за сесия на Общински съвет на 28 ноември

  П О К А Н А   №10 / 21. 11.  2013 г.

   

              На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

  СВИКВАМ:

   

           На  28. 11. 2013 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти  декември” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния   проект   

                 

  ДНЕВЕН РЕД:

   

              1. Откриване процедура за отдаване под наем на терен, представляващ части от ул. „Пазарска”, ул. „Кирил и Методий” и ул. „Пролет” по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /т. 2 от предходната сесия/

              2. Приемане на Проекто-наредба за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане /т.4 от предходната сесия/

              3. Приемане на Проекто-наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи свързани с разкопаване /т. 3 от предходната сесия/.

              4. Приемане на Проекто-наредба за рекламната дейност/ т. 5 от предишното заседание/.

              5. Предложение за  предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

              6. Предоставяне на общински мери и пасища за индивидуално ползване на земеделски стопани за 2014 г.

              7. Даване на предварително съгласие за прокарване на ел. трасе до имот №044123 в земл. Горско Дюлево през пасище, мера – ПОС в полза на „Ели ПВ” ЕООД представлявано от Емил Фенев за инвестиционни намерения. 

              8. Разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ за имот 48 996,502,163 по плана на новообразуваните имоти в м. Мамулица , земл. Момчилград собственост на Радостин Димитров, във връзка с промяна предназначението на имоти от земя по §4 в имот за неземеделски нужди и изграждане на жилищна сграда.

              9. Одобряване на пазарна оценка на имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2013 г., за който има решение за продажба.

              10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2013 г., вземане на решение за продажба и одобряване на пазарната оценка.

              11. Учредяване право на пристрояване към търговски обект построен с отстъпено право на строеж в УПИ ХІ, кв. 86 по действащия ПУП на гр. Момчилград.

              12. Безвъзмездно предоставяне на община Момчилград на имот, представляващ „Почивна база Нановица”, включен в капитала на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – гр. София.

              13. Одобряване на бюджетната прогноза за периода 2014-2016 г. на община Момчилград.

              14. Други.

                 15. Питания.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                              /инж. Сунай Хасан/

   

   

  ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  НА ОбС – МОМЧИЛГРАД 

   

  25. 11. 2013 г. – ПОНЕДЕЛНИК

   

  14. 30 часа по т. 13 от Проекто - дневния ред

  1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

  16. 00 ч. по т.6, 9, 10, 11 и т. 13  от Проекто – дневния ред

  2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

    

  26. 11. 2013 г. -ВТОРНИК

   

  15. 00 часа по т.7 и 13 от Проекто - дневния ред

  1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

  16. 00 часа по т.1, 2, 3, 4, 12 и т. 13 и от Проекто - дневния ред

  2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  27. 11.  2013 г. – СРЯДА

   

  13. 30 часа по т. 13 от Проекто - дневния ред

  1.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  15. 00 часа по т. 5, 6, 7, 8 и т. 13  Проекто - дневния ред

  2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  16. 00 часа по т. 8, 10, 11, 12 и т. 13 от Проекто - дневния ред

  3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост 

   

  Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

 • Кметът Акиф Акиф посети семейство Запрянови от Момчилград

  Градоначалникът Акиф Акиф посети семейството на Никола и Радка Запрянови по случай Деня на християнското семейство – 21 ноември. Дядо Никола и баба Радка живеят в Момчилград вече близо 70 години, като са съответно на 84 и 85-годишна възраст. Те посрещнаха с радост кмета на града, не скриха задоволството си от изненадата му навръх християнския празник Въведение Богородично.

  Акиф Акиф разговаря със семейството за развитието на Момчилград през годините, реализираните инвестиции и сподели част от намеренията си за бъдещата визия на общинския център. Никола Запрянов пожела успешен мандат на кмета. Оцени го като управник, който поема отговорност и показва експедитивност при вземане на решения. Момчилград според него расте с всяка изминала година и няма нищо общо с облика си от 70-те години на миналия век, когато кара трудовия си стаж като електротехник в местното Енерго. Трудно си обяснява агресивното поведение на младите хора днес, свързва го с насилието, показвано в медиите и във филмите. Препоръчва им внимателно да начертаят своите стъпки в живота.

  Дядо Никола следи изкъсо строително-монтажните работи по водния цикъл на Момчилград, надеждата му е след приключването на проекта тротоарите и улиците да бъдат напълно възстановени.

  Кметът подчерта, че в Момчилград и региона християни и мюсюлмани векове наред са живели задружно, празнували са заедно религиозните си празници, делили са обща софра. Той дари на възрастното семейство хранителни продукти и им пожела здраве, дълголетие и взаимно разбирателство.

  На днешния ден народът ни гадае какво ще е времето през цялата следваща година. Ако времето е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото ще е сухо, а плодородието - слабо. Ако вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото -  дъждовно, а реколтата - богата. 

 • Покана за публично обсъждане на проектобюджета за 2014 г.

  П О К А Н А

   

   

  На   основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2014 г., което ще се проведе на 28.11.2013 г. от 14.00 часа в залата на общината.

  Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината. 

  За да изтеглите:

  1. Проектобюджета за 2014 г. натиснете тук
  2. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД ЗА ФИНАНСОВАТА 2014 Г. НАТИСНЕТЕ  ТУК
  3. Разходи за делегирани държавни дейности по функции натиснете тук
  4. ПЛАН -ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2014 Г. НАТИСНЕТЕ ТУК
 • Вапцаровци безапелационни шампиони в Ученическите игри

  Учениците от СОУ „Н.Й. Вапцаров” станаха шампиони по футбол и в трите възрастови групи в тазгодишното издание на Ученическите игри в Момчилград.  На финала в група 5-7 клас „вапцаровци” надделяха над връстниците си от ОУ „Петър Берон” с 5:3 след изпълнение на дузпи. Батковците им от 8-10 клас постигнаха убедителен резултат с 4:1 над възпитаниците на СОДУ. Третата купа бе спечелена в група 11-12 клас след разгромна победа със 7:1 над ПГТХВП „Св.Св. Кирил и Методий”. Главни виновници за успеха бяха Крисиан Севдалинов и Александър Георгиев, които се отчетоха с по три попадения в противниковата врата.

  Купите на победителите бяха връчени от зам.-кмета на община Момчилград Ерол Мехмед. Всички участници в турнира получиха грамоти, а за отборите им бяха осигурени футболни топки. Ерол Мехмед изрази задоволството си от организацията и протичането на турнира. Той поздрави участниците за спортменския дух и пожела на победителите по-нататъшни успехи.

  Ръководителят на шампионите пък бе категоричен, че съставите на СОУ „Н.Й. Вапцаров” ще гонят нови успехи на предстоящото областното първенство по футбол.

  Ученическите игри в Момчилград ще продължат след Нова година със състезания по баскетбол, волейбол, тенис на маса, бадминтон и шах. 

 • Нови работни облекла получиха 41 домашни санитари в Момчилград

  С нови работни облекла ще полагат грижи за нуждаещи се лица 41 домашни санитари в Момчилград. Те получиха комплект от мантия, елек, предпазителна маска, чехли и ръкавици, предоставени по проект „Качествен живот в общността”. Изпълнението му е на обща стойност 206 293,68 лв. и се реализира от Община Момчилград по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Санитарите полагат професионални грижи в домашна среда на 91 лица с увреждания и възрастни хора с невъзможност за самообслужване. В рамките на проекта е създадено звено за услуги в домашна среда, за което отговаря специалист.

  „Проектът обхваща почти всички населени места на територията на общината и стартира при огромен интерес на желаещи кандидати. Ежемесечно санитарите и потребителите получават консултации по теми, с които не могат да се справят сами, при работа с държавни структури и здравни заведения. Надяваме се тези услуги да се превърнат в делегирана държавна дейност и да се предоставят в постоянен срок”, съобщи Ваня Петрова, експерт в сферата на социалните дейности към община Момчилград.

  В момента тече и изпълнението на третия етап от социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Агенция за социално подпомагане, в партньорство с Община Момчилград. 42 лични асистенти се грижат за лица в най-тежко здравословно състояние. Проектът ще приключи през декември 2014 г.

 • Внимание! Телефонни измамници!

   

  Трета телефонна измама е регистрирана за последните четири дни в област Кърджали. Телефонните мошеници избират за свои жертви възрастни и самотни хора. И при трите регистрирани случая в областния център потърпевшите граждани са измамени по популярен сценарий. Измамниците са се представили за лекари и поискали пари, за да бъде направена спешна операция след претърпяна катастрофа.

  От РУП-Момчилград призовават семействата да напомнят на възрастните си близки да не предават пари на непознати хора, както и за най-популярните сценарии, които използват измамниците.

  Най-често използваният сценарий е „катастрофа с роднина”, за която незабавно трябва бъде преведена сума за операция. Измамниците предупреждават да не се обаждате в полицията и изпращат посредник за парите.

  При всеки съмнителен разговор по телефона незабавно уведомете полицията на тел.:166 или 112.

 • Добра вест за Момчилград: Шивашка фирма разкрива 40 нови работни места

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф посети шивашкото предприятие за производство на дънково облекло „Туна Деним”. Продукцията на момчилградската фирма е предназначена за износ за Турция и снабдява световноизвестната марка Levis. В нея работят вече 180 души и се нарежда сред водещите работодатели в шивашкия бранш в региона.

  При посещението си днес Акиф Акиф се запозна с реализираните инвестиции от откриването на фабриката през 2006 година, както и с бъдещите намерения на ръководството.  Градоначалникът даде своята подкрепа към бизнес инициативите и иновативността в разработките на шивашката фабрика и изрази готовност за подкрепа на всяка предприемаческа инициатива за разкриване на нови работни места.

  Бизнесът, общината и държавата трябва да обединят усилията си за насърчаване на заетостта и реализиране на нови програми, посочи той. След обиколка на шивашкия цех, придружен от изпълнителния директор Светлозар Илиев,  Акиф Акиф разговаря и обядва с работници и се запозна с техните очаквания от местната власт.  

  На срещата стана ясно, че „Туна Деним” ще разшири производството си, откривайки второ ателие в Момчилград, където ще бъдат разкрити още 40 работни места. Новият цех вече е ремонтиран и се очаква до края на годината да реализира продукция.

  Отзивите на персонала за условията, които им предлагаме, ни радва с допълнителен интерес на желаещи за работа при нас, отбеляза Светлозар Илиев. В предприятието работят предимно жени от общинския център и околните села. Осигурен им е транспорт и храна. Заплатите се изчисляват на база заработка, като средният месечен доход е от порядъка на 400 лв. За най-голям плюс служителите отбелязват редовното изплащане на трудовите им възнаграждения.

  От завода разкриха още, че обсъждат идеята за откриване на собствено перално стопанство в Момчилград. Ако се осъществят намеренията им, новата придобивка ще осигури работа на 80 души.

 • Обучават служители на община Момчилград по европроект

  Служители на общинска администрация в Момчилград преминават курсове за повишаване на квалификацията. Обученията са финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз. Тема на първите занятията бе строителен надзор и контрол по поддръжка на инженерна инфраструктура и обхвана 10 служители от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”.

  Общинарите преминаха специализиран курс, изнесен от софийските лектори Янко Янков и Елена Узунова. Те бяха запознати с ефективни методи за качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решение по технически въпроси, които да не променят одобрените инвестиционни проекти. Бяха дискутирани въпроси и казуси за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта. Лекторите изтъкнаха значението на координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес – проектанти, изпълнителни, представители на месната администрация, представители на държавните контролни органи.

  Предстои обучение на 20 души от общинска администрация по чуждоезиково обучение – английски език. Още 54 служители ще бъдат обучени на тема екипна ефективност.

  Очакваните резултати от обученията са подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация и повишаване качеството им на работа.

  Цялостното изпълнение на проекта за квалификация трябва да приключи до 20 май 2014 г.

 • Отбелязаха Международния ден на слепите в Момчилград

  Незрящи хора от Момчилград отбелязаха с тържество в читалище "Нов живот" Международния ден на слепите хора и Световния ден на добротата. Общинската им организация наброява 62 членове. "Повечето от тях са възрастни хора, но посещават клуба, където  научават полезни за тях неща като например какви са условията, за да получат твърдо гориво за предстоящата зима", съобщи Шукран Исмаил, председател на РСО на слепите в Кърджали. 

  От общинската организация на Съюза на слепите благодариха на кметовете на населени места за оказаното съдействие за решаване на проблемите им.  

  Община Момчилград помага на незрящите за лечение в страната и чужбина, осигурява културни развлечения като екскурзии до различни български градове.

  Читалище „Нов живот” вече седма година предоставя безвъзмездно стая за клубна дейност и зала за провеждане на събрания на организацията.

 • Посланик Исмаил Арамаз се срещна с кметове на общини от област Кърджали

  Посланикът на Р Турция в България, Исмаил Арамаз, проведе среща с кметове на общини от област Кърджали. Той бе придружен от генералния консул на южната ни съседка в Пловдив Шенер Джебеджи. Дипломатът, чийто мандат скоро приключва, благодари на кметовете за добрия диалог и за съдействието и сътрудничеството им при визитите му в региона.

  От своя страна, кметовете пожелаха успех на Арамаз в новите му начинания. Те изразиха надежда, че ще се радват да се срещат при всяко следващо посещение на посланика в региона.

  В края на срещата, кметовете подариха на Исмаил Арамаз картина на момчилградския художник Камбер Камбер, изобразяваща родопска девойка.

  По-късно посланикът, заедно с кмета на Кърджали инж. Хасан Азис, посетиха турската компания за автомобилни части „Теклас”.    

 • До 2020 г. Момчилград намалява количеството на депонирани отпадъци до 1500 тона годишно

  Община Момчилград стартира разяснителна кампания за въвеждане на разделно събиране на отпадъци, след като отчисленията, които общините плащат за тон депониран отпадък ще бъде увеличен от 15 лв. на 35 лв. Местната власт работи усърдно законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., да рефлектират минимално върху джоба на момчилградчани.

  Припомняме, че тази година общините плащат 15 лева за тон отпадък, а за 2014 година в Закона за управление на отпадъците(ЗУО) е заложено да бъде 35 лв./т. Изменението в Закона е прието от Министерския съвет с постановление от 16.09.2010 г. Размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък на депата бе следният:

  За 2011г. – 3лв./т.

  За 2012г. – 9 лв./т.

  За 2013г. – 15 лв./т.

  За 2014г. – 35 лв./т.

  Отчисленията се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък. За сведение на гражданите, 1 килограм депониран отпадък от 2014 година ще струва 0,035 лв. или 3,5 стотинки.

  Въвеждането на отчисленията цели да намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи рециклирането им, както и да се натрупат средства в общините за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците.

  С въвеждането на разделно събиране община Момчилград ще намали количеството на депонирани битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 6 000 тона, а за тази година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на депониран отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно.

  „Община Момчилград изготвя обстоен план за минимално рефлектиране на увеличението на отчисленията за депонирани отпадъци върху размера на данък такса смет. Най-ефективният начин да постигнем целта си е да въведем разделно събиране на отпадъците”, е категоричен кметът Акиф Акиф.

  Той сформира екип от експерти, които ще се включат в кампанията за разделно събиране на отпадъците. Тя ще стартира през следващите дни по кварталите в града, където ще се провеждат срещи с живущите.

  „С въвеждане на разделно събиране на отпадъците ще стимулираме и самите граждани. Със спестените средства ще се реализират проекти, свързани с опазване на околната среда”, каза градоначалникът.

  Предвижда се разделното събиране да се извършва на принципа сухи и мокри отпадъци. Към сухите отпадъци се причисляват хартия, пластмаса, метал и стъкло. Те ще се събират в отделни торбички от биоразградимите/хранителни/ отпадъци.   

  Въвеждането на разделно събиране в Момчилград предстои да бъде обсъдено на следващото заседание на местния парламент.

 • Туроператори от цял свят посетиха щанда на Момчилград, Кърджали, Крумовград и Кирково в Лондон

  Изключително голям интерес предизвика рекламирането на проекта „Източният свят на Родопа планина” на Mеждународното туристическо изложение в Лондон. Чудесата на Родопите бяха представени от община Момчилград, която е водеща организация по проекта. Нейни партньори са общините Кърджали, Кирково и Крумовград.

  Туроператори от Русия ,САЩ, Индия, Израел, Босна и Херцеговина, Гърция и Румъния посетиха щанда на родопската община. С тях бяха обсъдени възможностите за организиране на културно-исторически пътувания в Източните Родопи, както и възможността регионът да бъде включен като част от по-голямо обиколно пътуване в България.

  По време на изложението от екипа по проекта присъстваха на работни срещи за осъществяване на контакти с туроператорски фирми от Франция, Испания, Кипър и САЩ. Предстои тези фирми да бъдат поканени за участие в информационния тур за туроператори и журналисти през май 2014 г.

  Основният интерес на фирмите беше свързан с културно-историческия туризъм, посещенията на национални паркове и резервати за наблюдение на интересна флора и фауна, селски туризъм и веломаршрути. Източните Родопи бяха представени с най-значимите си исторически забележителности, като тракийските светилища Перперикон и Татул, водните богатства в реките Арда, Крумовица и Върбица и язовирите Кърджали и Студен кладенец, биоразнообразието в резервата Вълчи дол и наблюдение на диви животни и птици в общините Момчилград, Кърджали, Крумовград и Кирково, скалните феномени, Трансродопския маршрут  за планински пешеходен и велотуризъм. Посетителите останаха  впечатлени от наличието на тракийски мегалити на територията на общините.

  Обсъдена бе възможността международни медии и специализирани туристически списания и блогъри  да бъдат включени в предстоящата кампания за онлайн маркетинг на дестинацията Източни Родопи.

  Освен контакти с чуждестранни фирми и медии, бяха осъществени връзки и обмяна на опит с представители на туристическия бранш и на другите български общини в рамките на националния български щанд.

  Участието на „Източният свят на Родопа планина” в изложението е добро продължение на досегашните усилия за популяризиране на дестинация Източни Родопи на европейския пазар.

 • "Родопи" и община Момчилград осигуряват безплатни автобуси за мач в Димитровград

  Ръководството на футболния клуб "Родопи" и община Момчилград ще осигурят два безплатни автобуса за феновете на тима за гостуването срещу "Родопа"/Смолян/ в четвъртфинален мач за Купата на Аматьорската лига. Двубоят ще се изиграе на 13 ноември/сряда/от 14 часа на стадион "Миньор" в Димитровград. Входът е свободен.

  Рейсове с фенове на "Родопи" ще потеглят в 11 ч. от Автогарата в Момчилград. От ръководството приканват запалянковци на отбора и всички любители на футбола да подкрепят момчилградските футболисти в предстоящата среща.

  Записванията се правят на следния телефон – 087 7217 958.

 • Община Момчилград готова да посрещне зимата

  Община Момчилград ще посрещне зимата в пълна готовност, сочи заключението на оперативния план за работа при влошени метеорологични условия. Седем фирми ще участват в снегопочистването и опесъчаването на пътната мрежа на територията на общината за зимния сезон 2013/2014. Техниката и машините им за разриване на снега са в пълна готовност. Камиони вече са закарали пясък до опасните и стръмни участъци по населени места.

  Извършена е обстойна проверка от областна комисия, назначена от губернатора Бисер Николов, на техниката и машината, които ще участват в снегопочистването.

  Кметът Акиф Акиф увери, че община Момчилград е готова за зимното поддържане и има пълна готовност да се справи с възникналите проблеми. Градоначалникът оглавява оперативния щаб за работа при критични ситуации в Момчилград. Съставът се допълва от зам.-кметове на общината, районните началници на полиция, пожарна, пътно поддържане, ВиК и др.

  Кметовете на населени места са предупредени да подават мигновена информация при влошени метеорологични условия. Своевременно е актуализиран списъкът на лицата на хемодиализа, както и датите за придвижване на болните при критични ситуации до лечебните заведения.

  Създадена е необходимата организация за почистване на отводнителни шахти по улиците на Момчилград. В действията са включени работници от общината, наети от програмата по временна заетост.

  Същевременно община Момчилград ще поддържа тясна връзка с Гранична полиция при критични ситуации за разпределяне на участъци по време на критични ситуации. Ръководствата на училищата, детски градините, яслите и общинската болница в Момчилград са предупредени да извършат зареждане с необходимото количество горива и запаси.

  Съгласно изискванията на Областния щаб тежкотоварна машина от фирма „Макс-2000” е определена да бъде използвана за теглене на закъсали коли и техника.

  До момента са проверени речните корита на реките „Върбица” и „Нановишка” и са направени необходимите предписания и предложения до Междуведомствената комисия за отпускане на средства. Предстои да бъдат проведени срещи и с представители на РС „Пожарна безопасност и защита на населението”, ВИВАКОМ, ВиК и ЕВН за взаимодействие и координация при възникване на критични ситуации.

   

  На снимката: Машините, с които ще се осигурява снегопочистването на Момчилград, са готови за зимния сезон.

 • Центърът за услуги и информация ще обслужва без обедна почивка

  Дежурно гише в Центъра за услуги и информация към община Момчилград ще обслужва гражданите без прекъсване на работното време. Момчилградчани вече ще получават достъп до информация и общински услуги в пиковите часове, обяд от 12 до 13ч.

  От местната власт отчитат, че обедната почивка е най-удобното време за много граждани, които носят документи или извършват плащания.

  В Общински център за услуги и информация са разположени работни места на общинските отдели "Местни данъци и такси" и "ГРАО". 

 • Временна организация на движението/Воден цикъл/

  Община Момчилград уведомява жителите на град Момчилград, че във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград”, се въвежда временна организация на движението, както следва:

  Временната организация на движението на МПС се въвежда по ул. „Маказа“ от кръстовището при бензиностанция „Петрол” до района на МВР, считано от 08.00 ч до 17.00 ч на 07.11.2013 г. 

  Алтернативен маршрут за движението на МПС ще бъде указан с пътни знаци.

  Община Момчилград се извинява за създаденото неудобство и благодари за разбирането!

  За повече информация относно изпълнението на проекта за Воден цикъл натиснете тук:

 • Момчилград представя красотата на Родопите в Лондон

  Момчилград представя уникалната природа на Родопите в най-голямото световно туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон. Родопската община е водеща организация по проекта „Източният свят на Родопа планина”, а нейни партньори са общините Кърджали, Крумовград и Кирково.

  Борсата в английската столица се провежда с участието на над 48 000 души, представители на туристическия бизнес от 180 страни, които  създават контакти и обменят идеи за последните новости и тенденции в туристическата индустрия. България участва със собствен щанд, разположен на площ от 293 кв.м., а мотото му е „България – открий и сподели”. Страната ни е представена от 28 общински администрации и туристически фирми. Наред с традиционните за страната зимен, ски туризъм и летен морски туризъм те предлагат оферти за културен, балнео, СПА, уелнес и приключенски туризъм.

  В рамките на туристическата борса в Лондон община Момчилград презентира най-новото в областта на туризма в региона и популяризира природното, културно и историческо наследство в общините партньори по проекта „Източният свят на Родопа планина”. На чуждестранни туроператори и туристи се раздават рекламни информационни материали с регионални туристически маршрути и пакети. Една от целите е да се подобри имиджа на региона, също и да се увеличи туристическия поток и да бъдат привлечени нови пазарни ниши.

  Красотата на Родопите и туристическите продукти ще бъдат представени още на реномираните туристически изложения в Берлин, Москва и Истанбул. Предвидени са участия на международната туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” в София и на туристическата борса „Културен туризъм” във Велико Търново.

 • 600 деца в община Момчилград ще получават безплатни плодове и зеленчуци

  600 деца в община Момчилград ще получават безплатни плодове и зеленчуци през настоящата 2013/2014 учебна година. Одобрените кандидати по схема „Училищен плод”, финансирана от Европейския съюз, са училищата в селата Нановица, Груево и Равен, както и всички детски градини на територията на общината. Тази година схемата обхваща всички деца в забавачките и ученици от 1 до 4 клас. От началото на ноември до края на учебната година малчуганите ще получават широка гама от плодове и зеленчуци – ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици и моркови.

  В тазгодишната кампания по „Училищен плод” се наблюдава съществен ръст на одобрени учебни и детски заведения в Момчилград. За сравнение, броят на одобрените кандидати през 2012/213 учебна година е бил 5, а през тази година са двойно повече.  

  Засиленият интерес към схемата се дължи на успешното й прилагане през последните три години и на благоприятните промени в националното законодателство.

  Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е трайно да се увеличи делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. 

 • 7 съдебни заседатели предложи местният парламент на Районен съд-Кърджали

  Общинският съвет в Момчилград излъчи 7 кандидати за съдебни заседатели при Окръжния съд в Кърджали. Свободните места са 20, които ще бъдат запълнени от български граждани на възраст между 21 и 65 години, с добро име в обществото и неосъждани. Мандатът им за 5 години, считано от началото на следващата година.

  Представените кандидатури на съдебни заседатели ще се определят от Общо събрание на съдиите при Апелативния съд в Пловдив най-късно до 29 ноември 2013 година.

 • Община Момчилград набира кандидати за лични асистенти

  О Б Я В А

   

  Социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Агенция за социално подпомагане, в партньорство с Община Момчилград, стартира на 10.01.2011г.  за лицата, класирани по Етап 1, и от 10.03.2011г. – за лицата класирани по Етап 2.

  С цел актуализиране на списъците с потенциалните кандидат – потребители и за актуализиране на Банка на линчи асистенти ще се реализира трети етап за набиране на заявления за ползване на услугата „Личен асистент” и заявления за кандидастване за личен асистент на услугата.

  Срокът за подаване на заявления (по образец) за трети  етап е от 11.11.2013 г. до 15.11.2013 г.

  За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

  $1Ø  лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

  $1Ø  лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

  $1Ø  лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

  $1Ø  деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите

  За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

  $1Ø   безработни лица;

  $1Ø  трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

  $1Ø  неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

  $1·   Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

  $1·   Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

  $1·   За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти  - лица с помагащи професии, които  могат да извършват почасов труд.

  $1·   Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

  За допълнителна информация: Ваня Петрова – Гл. експерт ЕПП

  сграда на общинска информация, етаж 3, стая 25, тел. 03631/78-59

 • Започват Ученически игри 2013-2014

  Футболисти от 5 училища ще мерят сили в общинския етап на Ученическите игри, организирани от община Момчилград. Турнирът ще се проведе на градския стадион „Родопи” от 5 до 7 ноември с участието на ученици от три възрастови групи, съответно  5–7,  8–10, 11–12 клас.  

  На 5 ноември, утре, от 13.00 ч. ще се изиграе финалната среща във възрастовата група 5–7 клас между СОУ „Н.Й. Вапцаров и ОУ „Петър Берон”. Двубоите в останалите възрастови групи са насрочени за 6 и 7 ноември. В тях участие са заявили още представителите на ПГТХВП "Св. Св. Кирил и Методий", ПГМЛП "Васил Левски" и СОДУ.

  Победителите от състезанията ще се класират на областния кръг от Ученическите игри.  

 • Стотното бебе проплака в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”

  Бебе номер 100 проплака от началото на 2013 година в родилното отделение на многопрофилната болница в Момчилград „Д-р Сергей Ростовцев”. Момиченцето се е родило навръх 1 ноември – Деня на народните будители. Раждането е преминало по нормален механизъм без оперативна намеса на лекарите. Бебето се казва Ъшъл, тежи 3 600 гр. и е с ръст 50 см. Щастливата майка е на 25 години и е от кирковското село Бенковски. Появата на малката Ъшъл е първа в семейството на Гюлназ и Мустафа, сключили брак в началото на годината.

  Решението момиченцето да се роди в момчилградската болница е на майката след добри отзиви на близките й за условията в родилното отделение на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”.

  Ръководството на здравното заведение отчита ръст на раждаемостта спрямо предходната година. За първите 10 месеца на 2012 година на бял свят се появили 87 бебета, а годината е завършила със 106. Очакванията на акушерите са 2013 година да отчете нов прилив на майки от Момчилград и региона.

  Родилното отделение става предпочитано за все повече жени. В Момчилград пристигат бременни от съседни общини като Джебел, Кирково и Кърджали, включително и от Смолян и Златоград. 

 • С тържество отбелязаха Деня на народните будители в Момчилград

  Градоначалникът Акиф Акиф присъства на традиционно тържествено събитие на 31 октомври, организирано от Синдиката на българските учители/СБУ/ в Момчилград за 1 ноември – Ден на народните будители. Тържеството се проведе в ресторант „Басейна” с участието на стотина преподаватели и педагози от училища и детски градини на територията на община Момчилград. Тук бяха още ресорният зам.-кмет Ерол Мехмед и Мюзейда Пашалъ, началник на отдел  "Хуманитарни дейности".

  Синдикалният лидер на учителите в Момчилград Иванка Димова изтъкна значимостта на будителите и техния принос за развитието на културата. Тя изказа специални благодарности на община Момчилград за положените усилия и загриженост към училищата, детските градини и читалищата.

  От своя страна кметът Акиф Акиф заяви в словото си, че българският свободен дух е силно величан в днешно време благодарение на делата на светите будители. „Всеки един от нас трябва да носи в себе си чувство на отговорност за утрешния ден, осъзнавайки, че будността е важна предпоставка за по-добро бъдеще на един народ”, отбеляза той.

  За доброто настроение на преподавателите се погрижи местен диджей, а вечерта продължи с много музика и танци. 

 • Поздравителен адрес по случай 1 ноември - Ден на народните будители

   

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф и Общинският съвет поздравяват всички учители, журналисти, дейци на културата, по случай 1 ноември - Ден на народните будители като им пожелават здраве, енергия и воля, за да продължат традициите на българските просветители, книжовници, свети будители!

 • Община Момчилград спечели проект за реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа

  Община Момчилград спечели проект за реконструкция и рехабилитация на 24,392 км пътища от общинската пътна мрежа. Договорът беше подписан на 27 ноември с Държавен фонд „Земеделие” . Стойността му е в размер на 5 855 564,00 лева, което представлява 100% от одобрените за финансиране разходи.

  Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“ включва:

  1. Реконструкция и рехабилитация на общински местен път KRZ1377 / ІІ - 59 / Звездел – Неофит Бозвели- Нановица / ІІІ -5091 с дължина 11,980 км.

  2. Основен ремонт път KRZ1060/ІІІ+508/Джебел-Чакалци –Слънчоглед - гр.Джебел- Момчилград-Загорско - Садовица и път KRZ2384/III-508 Балабаново – Джебел / Седлари Садовица, KRZ1060 и път KRZ3410/KRZ2384 п.к.508 - Седлари/-Върхари” с подобект - с.Загорско-с.Садовица (2.780 км) и подобект с.Седлари-с.Градинка (1, 255 км) с обща дължина 4,035 км.

  3. Реконструкция и рехабилитация на общински местен път 2403/ ІІІ - 5901, Момчилград - Нановица/ Равен - Биволяне с дължина 8,37720 км.

  Община Момчилград подготви проектното предложение, тъй като пътната настилка на част от общинските пътища е в много лошо състояние.

  Реконструкцията и рехабилитацията на пътищата ще улесни превоза на хора и транспорта на стоки в Нановица, Неофит Бозвелиево, Лале, Джелепско, Звездел, Равен, Биволяне, Кос, Загорско, Садовица и Седлари и не на последно място – ще намали риска от пътно-транспортни произшествия.

  Проектът „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград“ е по мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. В момента стартира подготовката на тръжната процедура за избор на изпълнител. Строително-ремонтните работи ще стартират през пролетта на 2013 г. и трябва да бъдат изпълнени до 30 месеца, но не не по-късно от 15 юли 2015 г.

  Пътищата, които ще бъдат рехабилитирани, са отбелязани на картата в черно. 

   

 • Ахмед Дауд спечели първо място в Бенсхайм, Германия

  Момчилградчанинът Ахмед Дауд е спечелил първо място в турнир по тенис на маса в град Бенсхайм, Германия. Дауд се е състезавал в индивидуалното първенство във възрастова група  60-64 г. С партньор от Бенсхайм  се е наредил на  първо място и в състезанието по двойки.

  61-годишният момчилградчанин решил да премери сили и със състезатели на възраст 25-30 г.  и успял да се  пребори за трето място.  

 • Заседание на Общински съвет - Момчилград на 30.11.2012 г.

  П О К А Н А   №10

  23. 11.  2012 г.

    

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

  СВИКВАМ: 

           На 30. 11. 2012 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на КНСБ, находяща се на ул. „26-ти  декември” №2, заседание на Общински съвет–Момчилград при следния Проект -

   

  ДНЕВЕН РЕД:

   

  1. Предложение за предоставяне на ЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ от Общинската служба по земеделие.

  2. Даване на съгласие за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Мехмед Емин.

  3. Безвъзмездно предоставяне на общината на имот – държавна собственост, представляващ Военен клуб, построен в УПИІ, пл. сн., №737 и 740, кв. 42 по действащия ПУП на Момчилград.

  4. Решение за поемане на общински дълга чрез запис на заповед от Община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансовото плащане по договор №09/321/01136/03.10.2012 по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект: „Подобряване на центрове за спорт и свободно време в община Момчилград”, сключен между Община Момчилград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

  5. Актуализация на бюджета на общината.

  6.Приемане на нова Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Момчилград.

  7. Създаване на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Момчилград.

  8. Актуализация на плана –предложение за разпределяне на капиталови разходи за 2012 г.и Актуализация на бюджета за 2012 г. на община Момчилград.

  9. Други.

  10. Питания.

  инж. СУНАЙ ХАСАН

  Председател на ОбС   /П/

   

              ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

  НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

   

  26. 11. 2012 г. – ПОНЕДЕЛНИК 

  14. 30 часа по т. 5 и т.  8 от Проектодневния ред

  1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

  16. 00 часа по т. 2,  т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от Проектодневния ред

  2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

   

  27. 11. 2012 г.- ВТОРНИК 

  14. 30 часа по т. 5 и т. 8    от Проектодневния ред

  1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

  16. 00 ч.по т. 4, т. 5 и т. 8  от Проекто – дневния ред

  2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

   

  28. 11. 2012 г.- СРЯДА 

  13. 30 часа по т. 5 и т. 8  от Проектодневния ред

  1.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

   

  29. 11.  2012 г. –ЧЕТВЪРТЪК

  14. 30 часа по т.1, т. 5, т. 6 и т. 8  от Проектодневния ред

  1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  16. 00 часа по т. 3, т. 5 и т. 8  от Проектодневния ред

  2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

   

  Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

   

 • Ремонтираме стадиона и спортната зала, изграждаме 6 спортни площадки

  Община Момчилград спечели проект за реконструкция на стадиона, за ремонт на спортната зала и изграждане на 6 спортни площадки. Проектът ”Подобряване на центрове за спорт и свободно време в Община Момчилград” ще бъде финансиран по Програмата за развитие на селските райони. Кметът на общината Акиф Акиф подписа договора  в ДФ”Земеделие”.  

  Спечеленият проект е на стойност 5, 278 млн. лева.

  В него са заложени  реконструкция на стадион „Родопи”, основен ремонт на спортна зала „Родопи”, изграждане  на спортна площадка към спортна зала „Родопи” и  на шест  спортни площадки в града и населените места. 

  Целта на проекта е община Момчилград да  има модерна спортна база, която отговаря на съвременните европейски изисквания. По проекта са планирани ремонт и покриване на трибуните на стадиона, подновяване на настилките, нови подходи към съоръженията, изграждане на напоителна система за футболното игрище, монтиране на съоръжения за фитнес на открито. Ще бъде извършен и основен ремонт и обзавеждане на съблекалните. Ще бъде изградена нова ограда, лекоатлетическата писта ще бъде изградена с нова настилка.   

  Ново помощно футболно игрище ще бъде  разположено в северозападната част на комплекса. Проектирани са  настилка от изкуствена трева,  места за сядане, ограда от телена мрежа,  изкуствено осветление.

  Предвидено е на стадион „Родопи” да бъде постоена нова едноетажна сграда със застроена площ 145.30 кв.м в северна част на терена в пространството между входа, пистата и помощното игрище. Сградата е решена във формата на кръгла шатра, за да позволи панорамен обзор към всички спортни площадки.

  Проектът включва и реконструкция на остарялата спортна база по тенис на маса - мащабен  ремонт и обзавеждане на цялата  двуетажна сграда, изграждане на нова пристройка, на трибуни, фоайета и санитарни възли.

  Ще бъде изградена пристройка към спортната площадка с площ  за застрояване 275,46 кв.м  -  за допълнителна спортна зала с три тенис маси и е с пряка връзка към съществуващата зала. В новата зала се предвижда спортна PVC-настилка и окачен таван с вградено осветление. Планирано е също  изграждане на спортна площадка на прилежащата площ към сградата на спортна зала „Родопи”. Предвижда се заравняване на терена и  разполагане на две игрища за тенис и едно поле с комбинирана функция, включващо игрища за баскетбол и  волейбол, изграждане на трибуни за 900 души.  

  Ще бъдат изградени и шест мултифункционални спортни площадки – в гр. Момчилград и в селата Нановица, Прогрес, Равен и Звездел. Те ще бъдат оградени със зелена растителност, ще се превърнат в място за отдих и спорт и ще бъдат достъпни за всички, включително за  хора в неравностойно положение. В района на площадките ще бъдат монтирани комбинирани съоръжения за фитнес. 

  Очаква се да бъде подготвена тръжната документация и да бъде обявена  процедурата за избор на изпълнител. Строително – ремонтните дейности ще започнат през 2013 г. Те трябва да приключат не по-късно от 15 юли 2015 г.  

   

   

   

   

 • Областен информационен център - Кърджали организира изнесен приемен ден в община Момчилград

  Областният информационен център – Кърджали продължава поредицата от изнесени информационни дни  в седемте общини на област Кърджали. Приемният ден  в Момчилград ще се състои на 27.11.2012 година от 11.00 до 16.00 часа в заседателната зала на общински съвет. На посетителите ще бъде предоставена информация за отворените в момента процедури за кандидатстване, данни  за дейността на центъра и рекламни материали на отделните Оперативни програми.

  Присъстващите на срещата ще  имат възможност да задават конкретни въпроси  към представителите на ОИЦ  и да получат отговори на място.

  Центърът започна работа в началото на 2012 година и вече регистрира интерес от страна на различни граждани и обществени организации. Tой е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма  „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

              Информационният ден  е открит за медии. 

   

                                                                 Областен информационен център - Кърджали 

   

   

   

 • Обществено обсъждане за местните данъци и такси

  Общинска администрация Момчилград Ви кани на обществено обсъждане за местните данъци  и такси и по въпроси, свързани със сметосъбирането.

  Заповядайте в залата на КНСБ   (над кафе-аперитив „Лидер”)   на 27 ноември от 10.00 часа!  

 • Обществено обсъждане на 27 ноември

  Общинска администрация Момчилград Ви кани на обществено обсъждане за местните данъци  и такси и по въпроси, свързани със сметосъбирането.

  Заповядайте в залата на КНСБ   (над кафе-аперитив „Лидер”)   на 27 ноември от 10.00 часа!  

 • Публичен търг за продажба

  На основание Решение №125 от протокол №9 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 31.10.2012 година, заповед №577  от 20.11.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост Община Момчилград

  О Б  Я  В  Я  В  А  :

  І.Публичен търг  за продажба на  общински  имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв.11 по действащия ПУП на с.Багрянка, община Момчилград, одобрен със заповед №1701/04.08.1972 г., изм. със заповед №381/02.08.2012 г., целият с площ 290 кв.м., актуван с АЧОС №1550 от 21.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №1452 от 24.09.2012 г. с начална тръжна цена 2 400 лева, без начислен ДДС.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 07.12.2012 г. от 12 часа.

  ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 29.11.2012 г. до 06.12.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до  06.12.2012 г.

  V.В случай, че не се явят кандидати  повторен търг ще се проведе на 14 и 21 декември 2012 година  при същите  условия.

 • Публичен търг за продажба на общински имот

  На основание Решение №124 от протокол №9 от заседание на ОбС-Момчилград, проведено на 31.10.2012 година, заповед №576  от 20.11.2012 г. на кмета на общината и във връзка с чл.5,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост Община Момчилград 

  О Б  Я  В  Я  В  А  :

  І. Публичен търг  за продажба на  общински  имот, представляващ 9470/28470 кв.м. идеални части от УПИ І, кв.56 по действащия ПУП на Момчилград , одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, актуван с АЧОС №899 от 18.05.2011 г., вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №670 от 18.05.20011 година с начална тръжна цена  134 000 лв.

  ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.12.2012 г. от 12 часа.

  ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 30.11.2012 г. до 10.12.2012 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

  ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до  10.12.2012 г.

  V. В случай, че не се явят кандидати  повторен търг ще се проведе на 18  декември 2012 година  при същите  условия.

   

 • Община Момчилград очаква предложения за Общински план за развитие

  Община Момчилград подготвя проект за Общински план за развитие 2014 – 2020 г. и приканва жителите на общината да направят предложения, да представят идеи и насоки за развитие. Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл:[email protected], в деловодството на общинската администрация или на адрес: ул. „26-ти декември” №12, 6800 гр. Момчилград.

  Очакваме Вашите идеи във всички сфери - социални дейности, образование, здравеопазване, инфраструктура, земеделие, търговия, строителство и др.

 • Тенисистите от Момчилград обраха златото на републикански турнир

  Михаела Димова от Момчилград спечели златния медал на републиканския турнир по тенис на маса, който се състоя във Варна. 15-годишната девойка от момчилградската школа по тенис на маса надигра всички съперници. Мелиса Мехмед спечели бронза, Есин Саид се класира пета.

  Дениз Бекир от Момчилград, който една година се състезава за варненския „Комфорт”, също е първенец в турнира във възрастовата група до 15 години.  

 • Финалисти в състезанията по дартс и билярд

  17-годишният Дженгиз Хасан грабна първо място в общинския турнир по билярд в Момчилград. Али Мустафа спечели второ място, трети се класира Мустафа Сюлейман. Билял Сунай стана първенец в турнира по дартс, Ерджан Исмаил спечели второ място, Исмаил Ердинч – трето. Двата турнира бяха организирани от община Момчилград със съдействието на кафе – клуб „Амадеус” и кафе – клуб „Бибо”.

  Финалните срещи по волейбол ще се проведат във вторник от 17.00 и 18.00 часа в СОУ”Д-р Петър Берон”.

 • Проверена е техниката на фирмите, които ще почистват снега и ще поддържат пътищата

  Изправна е техниката на фирмите, които ще извършват снегопочистването и зимното поддържане на пътната мрежа на територията на община Момчилград. Те са получили и предписания да доставят необходимите количества сол, пясък и луга. Изготвен е списък на болните на хемодиализа, транспорта и датите за придвижване на пациентите. Кметовете са предупредени за необходимостта от настаняването  и транспортирането им до лечебните заведения при критични ситуации.

  Учебните заведения, детските градини и болницата в Момчилград са заредени с гориво. Община Момчилград има готовност  за зимното поддържане.

  Фирми изпълнители

  на  зимно поддържане (снегопочистване и опесъчаване) на общинските пътища на територията на община Момчилград:

   

  Наименование на населените места

   

  Фирма изпълнител

  Адрес за кореспонденция

  Момчилград – с. Соколино – 2 – та  моста /пътя за

  с. Садовица и пътя за мах. Градинка/

  „Екострой” ООД,

  Кърджали

  гр. Момчилград, ул.”Родопи” № 7

  0888555999

  с. Пиявец – мах. Обичник – мах. Сенце – мах. Кременец /Стръмни рид/ - Кулата – мах. Друмче

  „НАР” ООД

  гр. Момчилград, ул.”Маказа” № 55

  03631/2052

  с. Седефче – мах. Снегово Юг – мах. Долни Пърпори – мах. Горни Пърпори – с. Конче – мах. Фейзоллар – мах. Свобода – мах. Овнене – мах. Бряг – мах. Фазан – мах. Зора – мах. Месари – горно Конче

  „НАР” ООД

  гр. Момчилград, ул.”Маказа” № 55

  03631/2052

  с. Звездел – с. Пазарци – мах. Бреза – мах. Сулица – мах. Божур – мах. Крепост – с. Ауста – мах. Веселина – мах. Мрянка – мах. Дебелка – мах. Ралица

  „НАР” ООД

  гр. Момчилград, ул.”Маказа” № 55

  03631/2052

  с. Синделци – мах. Дафин – мах. Дилянка – мах. Динка – мах. Доляне – мах. Залез – с. Карамфил – мах. Черновка – мах. Батковци – с. Чайка – мах. Търнене – мах. Катерица

  „Валдес Транс”ЕООД

  с.Карамфил, общ. М-град

  0889970183

  Пътя от с. Звездел до с. Нановица – с. Джелепско – мах. Череша – мах. Елена – мах. Кос – с. Лале – с. Неофит Бозвели – мах. Сълзица – мах. Брягово – мах. Совалка – мах. Каменка – с. Нановица – мах. Поляна – мах. Богатска – пътя за Хижата – с. Постник – с. Девинци – с. Гургулица – мах. Борово – мах. Момина сълза – мах. Щурец

  „БЕРИЛДА” ЕООД

  гр. Момчилград,

  ул.”Бачо Киро” № 25

  0876313337

  с. Вряло – мах. Бар – мах. Дрипка – пътя между  Вряло и с. Кос – мах. Зимовина – мах. Хубавена – мах. Царедвор – с. Плешинци – с. Равен – мах. Беренци – мах. Чобанка – мах. Зиллитрап – мах. Въз –с. Татул – мах. Перловец /с. Биволяне/ - мах. Коте – мах. Долна Чобанка 

  ЕТ „ ВАТСЕ – Севат Раиф”

  гр. Момчилград, ул.”И.Вазов” № 3 А

  0888602647

  с. Груево – с. Свобода – мах. Летовник – мах. Чомаково с. Сушево мах. Поляна

  „Родопастрой” ООД

  гр. Момчилград,

  ул.”Гюмюрджинска” № 45

  03631/6217

  Малко Балабаново – Голямо Балабаново – Карагьоз дере – с. Върхари – мах. Дружба – мах. Градинка – с. Седлари – мах. Софийци – с. Садовица – мах. Светла – мах. Кокиче – с. Загорско – мах. Писарци – мах. Кошарата – мах. Чанаклар 

  „Родопстрой-97”ООД

  гр. Момчилград, ул.”Отец Паисий” №10

  03631/6774

  с. Багрянка – с. Чуково – мах. Дъбовец – мах. Ветрец – Вилна зона – с. Прогрес – Вилна зона – с. Горско Дюлево – с. Птичар – мах. Крушица 

  „Родопастрой” ООД

  гр. Момчилград,

  ул.”Гюмюрджинска” № 45

  03631/6217

   

 • Ще бъдат определени нови сечища, тръгва нова процедура за добив на дърва

  До петнайсетина дни ще бъде обявен търг за добив на дърва на територията на община Момчилград и ще бъдат определени сечища, близки до населените места, за да могат местните жители сами да добият дърва на корен за огрев през зимата. Този ангажимент поеха представители на Южноцентрално държавно предприятие – Смолян след среща с кмета на общината Акиф Акиф и кметове на населени места.

  Кметовете се жалваха, че има огромно напрежение и недоволство сред хората, тъй като само някои жители на селата са получили по-евтини дърва от складовете на Държавно горско стопанство - Момчилград. Те се оплакаха също от действия на служител на горското стопанство, който нареждал кой може да получи дърва на преференциални цени. „Елате в селата – само в  дворовете на една – две  къщи са заредени по 10 - 15 куб.м дърва. Как ще преживеят хората зимата!”, казаха кметовете.

  Работната среща с представителите на Южноцентрално държавно предприятие се състоя след сигнал на кмета на общината Акиф Акиф до министъра на земеделието и храните, областния управител на област Кърджали и  Южноцентрално държавно предприятие.  

  Повечето жители на общината се отопляват с дърва през зимата, но тази година не са купили, тъй като пазарните цени са непосилни за тях. 

 • Обява за инвестиционно намерение

  На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Момчилград уведомява населението на махала Градинка, с. Седлари и община Момчилград, че има намерение да осъществи инвестиционно намерение: 

  „Пътна връзка на гр. Момчилград с път І-5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

  Възражения по инвестиционното предложение се приемат в 14-дневен срок на адрес:

  РИОСВ – ХАСКОВО, ул. Добруджа № 14, ет. 5 и тел. 038/60 16 14 – инж. Тонка Атанасова

 • Община Момчилград очаква предложения за развитие за периода 2014 - 2020 г.

  Община Момчилград подготвя проект за Общински план за развитие 2014 – 2020 г. и приканва жителите на общината да направят предложения, да представят идеи и насоки за развитие. Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл: [email protected], в деловодството на общинската администрация или на адрес: ул. „26-ти декември” №12, 6800 гр. Момчилград.

  Очакваме Вашите идеи във всички сфери - социални дейности, образование, здравеопазване, инфраструктура, земеделие, търговия, строителство и др.

 • Всяко куче - с микрочип и паспорт

  Уважаеми собственици на кучета,

  Областна дирекция по безопасност на храните Ви уведомява, че всяко куче трябва да бъде маркирано с микрочип и да има паспорт. Всеки собственик на куче в срок до 30.11.2012 г. да се обърне към обслужващия ветеринарен лекар за чипиране и издаване на паспорт. След тази дата ще се извършват проверки от Областната дирекция по безопасност на храните. При констатиране на нечипирано куче и липса на паспорт собствениците ще бъдат санкционирани по чл. 429 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

 • На 17 ноември ще се състои турнир по билярд

  Община Момчилград и кафе-клуб „Амадеус” – гр. Момчилград  организират турнир по билярд на 17.11.2012 г. (събота).

  Очакваме  желаещите да вземат участие в турнира на 17.11.2012 г. (събота) в 10.00 часа в кафе-клуб „Амадеус”. Награди очакват победителите в състезанието!

  Справки на тел.: 03631/ 6135 и 0889993385

   

 • Заповядайте на турнир по дартс!

  Община Момчилград и кафе-клуб „Бибо” – гр. Момчилград  организират турнир по дартс на 14.11.2012 г. (сряда).

  Очакваме  състезателите, които желаят да участват, в 10.00 часа в кафе-клуб „Бибо”  на  14.11.2012 г. (сряда). Първенците ще бъдат зарадвани с награди. 

  Справки на тел.: 03631/ 6135 и 0889993385

 • Жители на община Момчилград се оплакват от горски служители, уреждали дърва за огрев по неясни критерии

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф подаде сигнал до  Министъра на земеделието и храните за жалби на местни жители, кметове на населени места и кметски наместници от действия на служители от Държавно горско стопанство – Момчилград, които раздавали дърва за огрев само на избрани от тях местни жители. Жалбоподателите са категорични, че подборът се осъществява по неясни и неоповестени публично критерии. Кметът на общината настоява за спешна намеса на министъра и проверка на действията на служителите в ДГС – Момчилград.

  В средата на септември общинска администрация – Момчилград организира обща работна среща с кметовете на населени места, кметските наместници и с директора на ДГС – Момчилград. На срещата бяха обсъдени възможностите за снабдяване на населението с дърва за огрев. Директорът на ДГС – Момчилград указа местата, от които могат да се добият или закупят дърва от склад и всички се обединиха около позицията кметовете на населени места и кметските наместници да изготвят списъци на нуждаещите се. Изготвените списъци бяха предадени в ДГС – Момчилград, но закупуването или добивът на дърва се предоставят по „втория начин”, се оплакват момчилградчани.

  С писма кметът на общината информира за  проблемите за снабдяването на населението с дърва областния управител на област Кърджали, Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Кърджали.

   

 • Община Момчилград организира турнир по волейбол

  Община Момчилград организира общински турнир по волейбол.

  Желаещите могат да подадат заявки за участие в отдел „Хуманитарни дейности”, ул. „26-ти декември” № 6 до 17.00 часа на 14 ноември 2012 г.

  Справки на тел.: 03631/ 6135 и 0889993385

 • Забранено е складирането на строителни отпадъци, почистете!

  Съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, Община Момчилград  ПРИЗОВАВА всички граждани, складирали строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари около сгради, по улици, паркове, междублокови пространства и тротоари, да ги приберат в срок от ЕДНА СЕДМИЦА или да организират извозването им до сметището по пътя за с. Равен. 

  За неспазване нарушителите бъдат санкционирани с глоба в размер от 50 до 150 лева.

  Община Момчилград може да осигури извозването срещу такса от 20 лева.

  Телефон за връзка: 03631/7860.

   

 • Отдел "Европейски програми и проекти" предоставя информация за възможностите за кандидатстване с проекти

  Отдел „Европейски програми и проекти” в Община Момчилград има готовност да съдейства на собствениците, управителите на  дружества и земеделските производители, които желаят да кандидатстват с проекти, финансирани с европейски средства. Отделът предоставя информация  за възможностите за кандидатстване по оперативните програми.  

  Повече информация може да получите в Община Момчилград, отдел „Европейски програми и проекти”, стая № 26, ул. „26-ти декември” №12 , гр. Момчилград, тел: 03631/ 7867 и 0889454507. 

 • Община Момчилград очаква предложения за Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

  Община Момчилград подготвя проект за Общински план за развитие 2014 – 2020 г. и приканва жителите на общината да направят предложения, да представят идеи и насоки за развитие. Предложенията могат да бъдат изпращани на  имейл: [email protected], в деловодството на общинската администрация или на адрес: ул. „26-ти декември” №12, 6800 гр. Момчилград.

  Очакваме Вашите предложения във всички сфери -  социални дейности, образование, здравеопазване, икономическо развитие, инфраструктура, земеделие и др. 

  Общинският план за развитие е основният документ, който определя стратегическите цели и приоритети на всички страни в общината  -  граждани, местната власт, институции, професионалните среди, социални групи. 

   

 • Вакантно място за личен лекар в микрорайон Нановица

  Община Момчилград съобщава, че позицията за общопрактикуващ лекар в района на с. Нановица е вакантна  и ще окаже съдействие при проявен интерес.

  За повече информация тел.: 03631/ 7843

 • Честит 1 ноември - Ден на народните будители!

  Кметът на община Момчилград Акиф Акиф и Общински съвет – Момчилград поздравяват жителите и гостите на общината с 1 ноември – Ден на народните будители. Честит празник на всички преподаватели, просветни дейци, писатели, поети, журналисти, творци, учени.

  Честит празник  на всички, които създават  духовните ни опори!

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019