Финанси

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

ДокументИзтегли
 

xlsКасов отчет на бюджета към 30.10.2015г.

 
 

xlsOтчет за изпълнението на КСФ от Европейския Съюз към 30.10.2015г.

 
 

xlsOтчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.10.2015г.

 
 

xlsOтчет на сметката за чужди средства към 30.10.2015г.

 
 

xlsKaсов отчет на бюджета към 30.09.2015г.3.03 MB

 
 

xlsOтчет за изпълнението на КСФ от ЕСъюз към 30.09.2015г.979.5 KB

 
 

xlsOтчет за средствата от Разплащателна агенция към 30.09.2015г.699.5 KB

 
 

xlsOтчет на сметката за чужди средства към 30.09.2015г.582.5 KB

 
 

xlsОтчет на бюджета

 
 

xlsОтчет на сметките за чужди средства

 
 

xlsОтчет на оперативните програми

 
 

xlsОтчет на средствата от Разплащателна агенция

 
1. 

Тримесечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд - за периода 01.01.2015г. до 31.03.2015г.           

 
 2.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация - за периода 01.01.2015г. до 31.03.2015г.

 
 3.

Тримесечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция (ра) към ДФ земеделие - за периода 01.01.2015г. до 31.03.2015г.

 
4.

Бюджет на община Момчилград 2015г.

5. Годишен отчет на бюджета за 2014г.
 6. План предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2015г. на община Момчилград
7. Бюджетна прогноза на община Момчилград за периода 2015 – 2017 година на постъпленията от местни приходи и на разходите в местните дейности . Приета с Решение №148 от 30.10.2014 г.
8. Тримесечен отчет  за натуралните   показатели    по   бюджета  на общините - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.
9.

Тримесечен отчет  за  касовото  изпълнение  на  бюджета по пълна единна бюджетна класификация  - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

 
10.  Тримесечен отчет  за  касовото  изпълнение  на  бюджета по пълна единна бюджетна класификация  - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.  
11.   Тримесечен отчет  за касовото   изпълнение   на   бюджета   и   средствата от европейския съюз  - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.
12.

Тримесечен отчет за средства от европейски съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

 
 13.

Тримесечен отчет за касовото   изпълнение   на   бюджета   и   средствата от европейския съюз - за периода от 01.01.2014г. до 30.09.2014г.

 
14. Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - за периода от 01.01.2014г. до 31.07.2014г.
15. Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
16. Eжемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - за периода от 01.01.2014г. до 30.04.2014г.

17. 

Тримесечен отчет  за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС за периода от 01.01.2014г. до 31.03.2014г.

18. 

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС - м. януари

19. 

Бюджет на община Момчилград 2014г.

20. 

План-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи за 2014г. на община Момчилград

21.

 Обяснителна записка -  баланс  към 31.12.2012

22.

Баланс към 31.12.2012 г.

23.

Касово изпълнение на бюджета 2011 г.

24.

Касово изпълнение на бюджета към 30 юни 2012 г.

25.

Касово изпълнение на бюджета 2012 г.

26.

Докладна записка на кмета на община Момчилград относно Отчет за управление и разпореждане с общинско имущество през 2012 г.

 

Публични регистри

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Документа може да го изтеглите от тук: docПублични регистри574.5 KB09/09/2014, 19:20

Публичен регистър на изпълнени проекти и проекти в процес на изпълнение

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

{aridatatables moduleId="349" type="inline"}

Наименование на проектаФинансираща програмаКандидатствано предПериод на изпълнениеСтойностАктуално състояние
 1.  

“Деинституционализация – подобряване качеството на живот на деца с увреждания (Дневен център за деца с увреждания)”

 

ФАР

Министерството на труда и социалната политика

2007 г. – 2008 г.

158 185,16 лв.

изпълнен

 1.  

“Татул – светилището на Орфей”

ФАР - ТГС

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2007 г. – 2008 г.

646 617,83 лв.

изпълнен

 1.  

“Ремонтни работи по градски парк – УПИ-I, кв. 43 – Момчилград”

 

САПАРД

Министерството на земеделието и храните

2007 г.

384 500,00 лв.

изпълнен

 1.  

“Изграждане на детска площадка в кв.63” – гр.Момчилград

 

Красива България”

Минитерство на труда и социалната политика

2007 г.

14 719 лв.

изпълнен

 1.  

“Изграждане на биологична пречиствателна станция с. Прогрес”

 

ФАР –ТГС

 

Министерство на околната среда и водите

2007 г. – 2008 г.

202 000 лв.

изпълнен

 1.  

“Реконструкция и реставрация на църква Цар Борис ІІІ

 

Красива

България

Министерството на труда и социалната политика

2007 г.

126 000 лв

изпълнен

 1.  

“Оформление на дворно пространство на централна джамия” гр. Момчилград

Красива

България

Министерството на труда и социалната политика

2007 г.

200 000 лв.

изпълнен

 1.  

“Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ “Здравец”, “Зорница” и ясла”3-ти март” гр. Момчилград

 

ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

2008 г. – 2009 г.

912 000 лв.

изпълнен

 1.  

Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активността   за потенциална местна инициативна група на територията на община Момчилград”

 

ПРСР

Министерството земеделието и храните

2009 г. -2010 г.

195 390 лв.

изпълнен

 1.  

Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с. Кос и с. Летовник в община Момчилград

 

ОПРР

Министерство на регионалното развитие

2009 г. -2010 г.

 654 832 лв.

изпълнен

 1.  

Подкрепа за достоен живот – Лични асистенти

ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика

2010 г. – 2014 г.

236 917.74 лв.

В етап на изпълнен

 1.  

За да живеем достойно

ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика

2010 г. – 2012 г.

 

147 627 лв.

изпълнен

 1.  

Център за обществена подкрепа

ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика

2010 г. – 2012 г.

 

147 253 лв.

 

изпълнен

 1.  

Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията и децата от етническите малцинства в Община Момчилград

 

ОПРЧР

Министерство на образобанието

2011 г. - 2012 г.

 

375 172 лв.

 

изпълнен

 1.  

Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на Южно дере при I-ва промишлена зона гр. Момчилград

 

ОПРР

Министерство на регионалното развитие

2011 г. - 2012 г.

 

1 007 028.27 лв

 

изпълнен

 1.  

„Не сме различни”

ОПРЧР

Министерство на образованието

2011 г. – 2013 г.

239 000 лв.

 

изпълнен

 1.  

И аз имам семейство – Приемна грижа

ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика

2010 г. – 2014 г.

38 000 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Качествен живот в общността – Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж

 

ОПРЧР

Министерство на труда и социалната политика

22.11.2012 - 2014

206 593.68 лв.

изпълнен

 1.  

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Н.Й.Вапцаров” и ОУ „Д-р П. Берон” гр. Момчилград

 

ОПРР

Министерство на регионалното развитие

27.02.2012 г. – 27.08.2013 г.

1 306 488.94 лв.

изпълнен

 1.  

„La-GrBg-Energynet” Енергийна тематична мрежа на трансграничните гръцки и български менстни власти”

Програма „Европейско териториално сътрдуничество Гърция – България 2007 – 2013”

 

2011 г. – 2013 г.

74 468.60 евро

 

изпълнен

 1.  

Подобряване на средата за живот в Община Момчилград чрез рехабилитация на зелени площи и реконструкция и изграждане на улични мрежи

 

Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013, Мярка 322

Държавен фонд „Земеделие”

Министерство на земеделието и храните

2011 г. – 2013 г.

 

1 733 964 лв.

 

изпълнен

 1.  

Изграждане на Център за настаняване от семеен тип

 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, Мярка 321

Държавен фонд „Земеделие”

Министерство на земеделието и храните

2013 г. – 2014 г.

675 688 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Подобряване на центрове за спорт и свободно време в Община Момчилград

 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, Мярка 321

Държавен фонд „Земеделие”

Министерство на земеделието и храните

2013 г. – 2015 г.

5 277 958 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Източният свят на Родопа планина

ОПРР

Министерство на регионалното развитие

2012 г. – 2014 г.

496 028.50 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в Община Момчилград

 

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Държавен фонд „Земеделие”

Министерство на земеделието и храните

2013 г. - 2015 г.

5 855 564 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

 „Пътна връзка на гр. Момчилград с път I - 5 Кърджали – Подкова от км 0+000 до км 1+205”

 

Програма за развитие на селските райони , мярка 321

Държавен фонд „Земеделие”

Министерство на земеделието и храните

2013 г. - 2015 г.

5 656 206.62 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ гр. Момчилград

ОП „Околна среда 2007 – 2013”

Министерсто на околната среда и водите

2012 г. – 2015 г.

24 835 762.94 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Подадена ръка – Обществена трапезария

 

Фонд “Социална закрила”

Министерство на труда и социалната политика

2013 –  2013

19 712 лв.

В етап на изпълнение

 1.  

Енерго ефективни мерки Читалище „Нов живот”

Фонд „Козлодуй”

Министерство на финансите

2013 – 2014

545 000 лв.

В етап на изпълнение

{/aridatatables}

 

Справка за имотния регистър на територията на Община Момчилград

xlsСправка 285 KB04/09/2014, 22:29

 

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019