Статии

Общински имоти

 

СВОБОДНИ ПАРЦЕЛИ И СГРАДИ

Общински имоти и сгради за продажба в Момчилград

Общински имоти за продажба в Момчилград

1.             

Продажба на притежаваните идеални части от  общината, съставляващи 9 470 кв.м. от урегулиран поземлен имот І, кв.56  по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 28 470 кв.м., актуван с АЧОС №899от 18.05.2011 г. вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№670/18.05.2011 год

2.             

Незастроен урегулиран поземлен имот ХХХІХ(тридесет и девет) ,  кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр.Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №140/28.03.2012 г.   целият  с площ  365.93 (триста шестдесет и пет цяло деветдесет и три ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №1529 от 22.05.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 797от 28.05.2012  година.

3.             

Незастроен урегулиран поземлен имот ХL(четиридесет), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр.Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №140/28.03.2012 г.   целият  с площ  365.93 (триста шестдесет и пет цяло деветдесет и три ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №1530 от 22.05.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 798от 28.05.2012  година.

4.             

Незастроен урегулиран поземлен имот ХLІ(четиридесет и първи), кв.21 (двадесет и първи) по действащия ПУП на гр.Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №140/28.03.2012 г.   целият  с площ  355.53 (триста петдесет и пет цяло петдесет и три ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №1531 от 22.05.2012 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 799от 28.05.2012  година.

5.             

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ(три) ,  кв.113 (сто и тринадесет) по действащия ПУП на гр.Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №100/11.05.2002 г.   целият  с площ  355.00 (триста петдесет и пет   ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №292 от 09.06.2003 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 566от 17.07.2003  година.

6.             

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ(две) ,  кв.113 (сто и тринадесет) по действащия ПУП на гр.Момчилград, одобрен със заповед №367/12.12.1988 г., изм. със заповед №100/11.05.2002 г.   целият  с площ  327.00 (триста двадесет и седем   ) кв.м. , отреден за  жилищно строителство , актуван с АЧОС №291 от 09.06.2003 г.,вписан в Службата по вписвания по ДВ вх.Рег.№ 565от 17.07.2003  година.

7.             

 Незастроен урегулиран поземлен имот ІV, кв.41а по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 г., целият с площ 210 кв.м., актуван с АЧОС №1658 от 09.12.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №2055 от 10.12.2013 г.

8.           

Учредяване право на строеж - пристрояване и надстрояване към двуетажна масивна сграда с пл.сн.№741 в УПИ ІІІ, кв.43 по действащия ПУП на Момчилград за изграджане на обслужваща сграда(обществена тоалетна на партерния етаж и дав етажа за офиси)  със застроена площ 55 кв.м. и разгъната застроена площ 180 кв.м. , целият с площ 248 кв.м., актуван с АЧОС №1630 от 12.09.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №1571 от 16.09.2013 г.

9.

Учредяване право  на строеж-гараж (допълващо застрояване)с площ 21 кв.м. в УПИ  ХІ, кв.86 по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 1065 кв.м., актуван с АЧОС №1625 от 29.07.2013 г., вписан в Службата по вписвания Дв вх..рег №1287 от 31.07.2013 година.

 

Общински имоти и сгради за продажба в селата

 

Общински имоти за продажба в селата

1.

Незастроен урегулиран поземлен имот V000524 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 7000 кв.м. , при граници: изток-УПИ VІ,запад-УПИІV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС № 758/17.04.2008 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№468/21.04.2008 год

2.

Незастроен урегулиран поземлен имот VІ000525 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 6000 кв.м. при граници: изток-УПИ VІІ,запад-УПИV, север-землище,.Багрянка и юг-улица, отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 759/17.04.2008 година вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№472/21.04.2008 год

3.

Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІІІ000537 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІ,запад-УПИХІХ, север- улица юг- землище Багрянка  отреден за производствена дейност, актуван с акт №744/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№464/21.04.2008 год

4.

Незастроен урегулиран поземлен имот ХІХ000538 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 8119 кв.м. при граници: изток-УПИ ХVІІІ,запад-УПИХХ, север- улица юг- землище Багрянка  отреден за производствена дейност, актуван с АЧОС № 748/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№475/ 21.04.2008 год

5.

Незастроен урегулиран поземлен имот ХХ000539 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХІХ,запад-УПИХХІ, север- улица юг- землище Багрянка  отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №751/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№466/21.04.2008 год

6.

Урегулиран поземлен имот ХІІІ000532 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 4373 кв.м. , ведно с построената в него едноетажна административна сграда със застроена площ 131.10 кв.м.при граници: изток- землище Багрянка ,запад-УПИХІ, север- землище Багрянка юг-улица, отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №762/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№469/21.04.2008 год

7.

Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІ000540 по Картата на възстановената собственост на землище с.Багрянка с площ 9000 кв.м. при граници: изток-УПИ ХХ,запад-УПИХХІІ, север- улица юг- землище Багрянка  отреден за производствена дейност , актуван с АЧОС №752/17.04.2008 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№478/21.04.2008 год

9.

Застроен поземлен имот № 09108 в землището с.Багрянка, община Момчилград с площ 556кв.м., ведно с построената в него сграда № 12-склад със застроена площ 54 кв.м., при граници-имот №000033-полски път, имот №009106-пасище, мера на общината,  актуван с АЧОС №6 отг 28.03.2006 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№332/04.04.2006 год

10.

Застроен урегулиран поземлен имот ІХ000528в землището с.Багрянка, община Момчилград целият с площ 6002 кв.м., ведно с построената в него  сграда № 6-свинарник със застроена площ 60 кв.м. при граници-УПИ Х, УПИ VІІІ, землище с.Багрянка и улица, актуван с АЧОС №778 от 15.01.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№101/22.01.2009 год.

11.

Застроен урегулиран поземлен имот Х000529 в землището с.Багрянка, община Момчилград целият с площ 7619 кв.м., ведно с построените в него:  едноетажна масивна сграда № 6 със застроена площ 283 кв.м. и едноетажна масивна сграда №5 боксове за бременни и сухостойни със застроена площ 377 кв.м, при граници-УПИ ХІ, УПИ ІХ, землище с.Багрянка и улица, актуван с АЧОС №780 от 15.01.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№103/22.01.2009 год

12.

Застроен урегулиран поземлен имот ХІ000530 в землището с.Багрянка, община Момчилград целият с площ 5305 кв.м., ведно с построените в него:  едноетажна масивна сграда № 2-фуражно със застроена площ 225 кв.м. и едноетажна масивна сграда №3 боксове за свине майки със застроена площ 357.50 кв.м, при граници-УПИ ХІІІ, УПИ Х, УПИ ХІІ и улица, актуван с АЧОС №779 от 15.01.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№102/22.01.2009 год

13.

Урегулиран поземлен имот ХІІ000531 в землището с.Багрянка, община Момчилград целият с площ 420 кв.м, при граници-УПИ Х, УПИ ХІ, землище с.Багрянка и улица, актуван с АЧОС №777 от 15.01.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№100/22.01.2009 год

14.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Седефче, община Момчилград с площ 7228 кв.м., ведно с изградените в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 296 кв.м. и разгъната застроена площ 592 кв.м. и едноетажна масивна сграда-склад със застроена площ от 150 кв.м., при граници: изток и юг-частни имоти,север-път, запад-КВС землище с.Седефче и имот на община Момчилград, актуван с АЧОС №863/ 22.01.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№       72/25.01.2010 год.

15.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Седефче, община Момчилград с площ 650 кв.м., ведно с построената в него Едноетажна масивна сграда-бивша столова със застроена площ 133 кв.м. при граници: изток и юг-имот на община Момчилград, север-път и частен имот, запад-КВС землище с.Седефче , актуван с АЧОС №864/ 22.01.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 73/25.01.2010 год.

16.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Биволяне, община Момчилград с площ 3978 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 119 кв.м. и разгъната застроена площ 238 кв.м., пристройка към сградата със ЗП 9 кв.м., столова със ЗП 81 кв.м. и пристройка към столовата със ЗП 26 кв.м. при граници: изток-ниви, запад-мера, север  и юг-застроена част на селото, актуван с АЧОС №800/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№462/16.04.2009 год.–

17.

Урегулиран поземлен имот І , кв.26 по действащия ПУП на  с.Лале, община Момчилград с площ 3692 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 308 кв.м. и разгъната застроена площ 616 кв.м., сграда-склад със застроена площ 58 кв.м. и разгъната застроена площ 116 кв.м.при граници: изток-гробище,  запад-улица и север – нива и юг-улица, актуван с АЧОС №862/ 09.11.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1424 / 10.11.2009год.

18.

Урегулиран поземлен имот  ІІ, кв.22 по действащия ПУП на с. С.Синделци, община Момчилград с площ 6600кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 220 кв.м. и разгъната застроена площ 440 кв.м., при граници: изток-старото училище, запад-ниви, север  и юг- улица, актуван с АЧОС №793/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№374/20.03.2009 год.

19.

Урегулиран поземлен имот  І, кв.21 по действащия ПУП на с. С.Синделци, община Момчилград с площ 5100кв.м., ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 90 кв.м. и разгъната застроена площ 90 кв.м., при граници: изток-мера, запад- новото училище , север  и юг- път, актуван с АЧОС №795/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№419/07.04.2009 год.

20.

Урегулиран поземлен имот  ІV, кв.16 по действащия ПУП на с. С.Н.Бозвелиево, община Момчилград с площ 4290кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 270 кв.м. и разгъната застроена площ 540 кв.м., при граници: североизток-УПИ ІІІ, запад и юг- път, актуван с АЧОС №791/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№368/13.03.2009 год.

21.

Урегулиран поземлен имот  І, кв.11 по действащия ПУП на с. С.Девинци, община Момчилград с площ 4500 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 300 кв.м. и разгъната застроена площ 540 кв.м., при граници: изток, запад и север-път  и юг- дере, актуван с АЧОС №792/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№369/29.03.2009 год.

22.

Поземлен имот  31, кв.11 по действащия ПУП на с. С.Пиявец, община Момчилград с площ 1244 кв.м., ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 211 кв.м. и разгъната застроена площ 211 кв.м., при граници: изток-път, запад-улица, север-частен имот  и юг- мера актуван с АЧОС №796/ 01.04.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№420/07.04.2009 год.

23.

Поземлен имот №32 , кв.11 по действащия ПУП на с. С.Пиявец, община Момчилград с площ 1816 кв.м., ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 285 кв.м. и разгъната застроена площ 291 кв.м., при граници: северозапад-мера,североизток –двор на старото училище, югоизток-път, югозапад-имот от КВС актуван с АЧОС №861/ 04.11.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1414/05.11.2009 год.

24.

Урегулиран поземлен имот  І, кв.7 по действащия ПУП на с. С.Чуково, община Момчилград с площ 4560 кв.м., ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 520 кв.м. и разгъната застроена площ 1040 кв.м., при граници: от всички страни-улици, актуван с АЧОС №790/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№367/19.03.2009 год

25.

Помещение разположено на първи етаж на Дом на специалиста/Родопска къща/ с.Нановица, община Момчилград построена в УПИ ІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица със застроена площ 8.96 кв.м. при граници: горе –ап.2, изток-стълбище,  север-улица,юг-площадка избени помещения, актуван с АЧОС №852 от 12.10.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1374/27.10.2009 год

26.

Урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по частично-устройствения план на мах.Сушево, с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №285 от 18.03.1964 година , целият с площ 540 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници:север-улица, изток-УПИVІІ, ют.УПИІХ и запод УПИ V,актуван с АЧОС №888 от 25.10.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1394/27.10.2010 год.,

27.

Урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.1 по частично-устройствения план на мах.Сушево, с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №285 от 18.03.1964 година , целият с площ 530 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници:.УПИІІ, ІV и ХІV  и улица,актуван с АЧОС №1104 от 03.10.2011 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1652/03.10.2011 год.,

28.

Урегулиран поземлен имот ХІV, кв.1 по частично-устройствения план на мах.Сушево, с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №285 от 18.03.1964 година , целият с площ 530 кв.м., отреден за жилищно строителство, при граници:.УПИ ХV, ІІІ, ХІІІ  и улица,актуван с АЧОС №1105 от 03.10.2011 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1653/03.10.2011 год.,

29.

Урегулиран поземлен имот І, кв.6 по подробно-устройствения план на с.Чайка, община Момчилград, одобрен със заповед №1702 от 04.08.1972 година , целият с площ 370 кв.м., отреден за битов павилион , при граници: от две страни улица УПИ ХІV19 и УПИ ІІ18,актуван с АЧОС №1036 от 24.08.2011 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 1375/31.08.2011 год.,

30.

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 1180 кв.м. . при граници,  улица, улица –тупик,УПИ ІІ, УПИ ІV, актуван с АЧОС №872 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 172/19.02.2010 год.,

31.

Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 1338 кв.м. . при граници,  от две страни улица,УПИ VІ, УПИ VІІІ-за обществено и делово обслужване и озеленяване, актуван с АЧОС №869 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 169/18.02.2010 год.

32.

Незастроен урегулиран поземлен имот V, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 618 кв.м. . при граници,   улица,УПИ І, УПИ ІV и УПИ VІ, актуван с АЧОС №870 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 170/18.02.2010 год.

33.

Незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.19 по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 699 кв.м. . при граници,   УПИ ІІ, УПИ ІV и УПИ V, актуван с АЧОС №871 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 171/18.02.2010 год.

34.

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.19а по действащия ПУП на с.Нановица, община Момчилград, одобрен със заповед №205 от 22.06.1989г.,изм.ПУП-ПР със заповед №503/10.11.2009 г. целият с площ 548 кв.м. . при граници,   УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ VІІ и УПИ І, актуван с АЧОС №873 от 16.02.2010 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№ 173/18.02.2010 год.

35.

Апартамент №1 (едно) разположен на втори етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 58.78 (петдесет  и осем цяло седемдесет и осем)кв.м., състоящ се от дневна със спална ниша, кухня, баня-тоалетна, антре и два балкона ведно с принадлежащото му се избено помещение №1(едно) със светла площ 9.68 (девет цяло шестдесет и осем) кв.м., както и с припадащите се 16,088(шестнадесет  цяло  осемдесет и осем)% идеални части от общите части на сградата в размер на 11.18 (единадесетцяло и осемнадесет) кв.м. и 16,088(шестнадесет  цяло  осемдесет и осем)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три) по действащия ЧУП на с.Конче, актуван с АЧОС №1543 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№1423 от 17.09.2012 г.  и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година

36.

-Апартамент №2 (две) разположен на втори етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 37.96 (тридесет  и седем цяло деветдесет и  шест)кв.м., състоящ се от дневна със спална ниша, кухня, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №2(две) със светла площ 3.96 (три цяло деветдесет и шест) кв.м., както и с припадащите се 9,723(девет  цяло  седемстотин двадесет и три)% идеални части от общите части на сградата в размер на 6.75 (шестцяло седемдесет и пет) кв.м. и 9,723(девет  цяло  седемстотин двадесет и три)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три) по действащия ЧУП на с.Конче актуван с АЧОС №1544 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№ 1424 от 17.09.2012 г.    и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година.

37.

- Апартамент №3 (три) разположен на втори етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 70.01 (седемдесет цяло и едно)кв.м., състоящ се от дневна със спална ниша, спалня, кухня, баня-тоалетна, антре и два балкона ведно с принадлежащото му се избено помещение №3(три) със светла площ 3.96 (три цяло деветдесет и шест) кв.м., както и с припа-дащите се 18.414(осемнадесет   цяло  четиристотин и четири-надесет)% идеални части от общите части на сградата в размер на 12.79 (дванадесет цяло седемдесет и девет) кв.м. и 18.414 (осемнадесет   цяло  четиристотин и четиринадесет) % идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три) по действащия ЧУП на с.Конче актуван с АЧОС №1545 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№ 1425 от 17.09.2012 г.    и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година

38.

-Апартамент №4 (четири) разположен на трети етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 61.11 (шестдесет и едно цяло и единадесет)кв.м., състоящ се от дневна, спалня, кухня, баня-тоалетна, антре и два балкона ведно с принадлежащото му се избено помещение №4(четири) със светла площ 3.96 (три цяло деветдесет и шест) кв.м., както и с припа-дащите се 14.588(четиринадесет   цяло  петстотин осемдесет и осем)% идеални части от общите части на сградата в размер на 10.13 (десет цяло и тринадесет) кв.м. и 14.588(четиринадесет   цяло  петстотин осемдесет и осем)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три) по действащия ЧУП на с.Конче актуван с АЧОС №1546 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№ 1426 от 17.09.2012 г.   и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година

39.

- Апартамент №5 (пет) разположен на трети етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 40.31 (четиридесет  цяло тридесет и един)кв.м., състоящ се от дневна със спална ниша, кухня, баня-тоалетна, антре и балкон ведно с принадлежащото му се избено помещение №5(пет) със светла площ 7.56 (седем цяло петдесет и шест) кв.м., както и с припа-дащите се 10.479(десет   цяло  четиристотин седемдесет и девет)%  идеални части от общите части на сградата в размер на 7.28 (седем цяло двадесет и осем) кв.м. и 10.479(десет   цяло  четиристотин седемдесет и девет)% идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три) по действащия ЧУП на с.Конче актуван с АЧОС №1547 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№ 1427 от 17.09.2012 г.    и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година

40.

- Апартамент №6 (шест) разположен на трети етаж в сградата на Родопска къща с.Конче със застроена площ 76.19 (седемдесет и шест цяло и деветнадесет)кв.м., състоящ се от дневна, две спални, кухня, баня-тоалетна, антре и два балкона ведно с принадлежащото му се избено помещение №6(шест) със светла площ 8.68 (осем цяло шестдесет и осем) кв.м., както и с припадащите се 19.847(деветнадесет   цяло  осемстотин четиридесет и седем)%  идеални части от общите части на сградата в размер на 13.79 (тринадесет цяло седемдесет и девет) кв.м. и 19.847(деветнадесет   цяло  осемстотин четиридесет и седем)%  идеални части от правото на строеж в УПИ І (едно), кв.3(три)по действащия ЧУП на с.Конче актуван с АЧОС №1548 от 11.09.2012 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.№ 1428 от 17.09.2012 г.    и по рано съставен АЧОС №63 от 01.07.1997 година

41.

Поземлен имот №021107 в мест.”Ханчето” с НТП-индивидуално застрояване по КВС на землище с.Балабаново целият с площ 3643(три хиляди шестстотин четиридесет и три)кв.м., актуван с АЧОС №1106 от 03.10.2011 г., вписан в Службата по вписвания ДВ вх.рег.№1654 от 03.10.2011 г.

42.

 Незастроен урегулиран поземлен имот І163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 450 кв.м., актуван с АЧОС №1605 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №937 от 20.05.2013 г.

43.

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 500 кв.м., актуван с АЧОС №1607 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №938 от 20.05.2013 г

44.

Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ163, кв.4 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 580 кв.м., актуван с АЧОС №1609 от 16.05.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №942 от 21.05.2013 г.

45.

 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ163, кв.3 по действащия ПУП на с.Груево, община Момчилград, одобрен със заповед №551 от 16.09.1983 г., целият с площ 535 кв.м., актуван с АЧОС №1643 от 17.09.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №1609 от 17.09.2013 г.

46.

 Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Пазарци, община Момчилград с площ 348 кв.м. с построената в него едноетажна масивна търговска сграда, представляваща магазин със застроена площ 80  кв.м., актуван с АЧОС №1660 от 18.12.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №2141 от 19.12.2013 г.

47.

Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Пазарци, община Момчилград с площ 337 кв.м. с построената в него двуетажна масивна сграда, бивш Младежки клуб със застроена площ 52  кв.м. и разгъната застроена площ 104 кв.м., актуван сАЧОС №1661 от 03.01.2014 г.

48.

 Продажба на част от  поземлен имот к пл.сн.№172, кв.8 по действащия ПУП на с.Птичар, община Момчилград с площ 584 кв.м. , който по силата на регулацията се предава към УПИ ІІІ34 и ІV341 целият с площ 620 кв.м., актуван с АЧОС №1657 от 06.12.2013 г. , вписан в Службата по вписвания Дв.Вх.Рег №2054 от 06.12.2013 г.

49.

Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.30 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед №8 от 18.01.1988 г., целият с площ 1080 кв.м., актуван с АЧОС №1662 от 03.01.2014 г.

 

 

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019